Filosofisch Verzet III p80-160

’t geld waardeloos ? Vergadering in de stamkroeg !

        Laatst met de vrienden op ’t café, zijn we er eens van uitgegaan dat op een dag ‘geld’ absoluut waardeloos zou geworden zijn.  Natuurlijk er zou nog moeten gewerkt worden want er dient toch gegeten te worden.  Er werd wat afgelachen.  Stel je voor dat we allemaal de boeren wat gingen helpen…maar ja daar zou geen werk genoeg zijn want die zijn zo gemechaniseerd en bovendien zijn er maar een paar grote boeren per dorp meer overgebleven.  Bij de tuinders zou er misschien meer werk zijn.  Als we dan uiteindelijk ons voedsel in de winkels zouden halen, zouden er misschien teveel slokoppen zijn die teveel waren zomaar meenamen.  Wellicht zouden er tevelen onder ons zijn die niet hun deel van het werk wilden doen. Misschien zouden we dan toch in eeen eerste fase een vorm van niet-spekulatief wereldgeld moeten invoeren. 

         Gevraagd naar welk soort werk de aanwezigen dan wel zouden willen doen, viel op dat de meesten wel iets anders zouden doen.  We gingen ervan uit dat iedereen toegang zou hebben tot een vacaturedatabank van een aantal taken die je zou kunnen opnemen.  Vermits alle firma’s hun bestaansreden, ‘het maken van winst’ zouden verloren hebben ,zouden de werknemers er plots meer inspraak kunnen hebben.  We schreven ter plaatse een kompleet scenario voor een film waarin we de overgang naar een andere manier van produceren en samenleven zouden schetsen.

         Per soort van te produceren goederen zouden we één wereldbedrijf oprichten door alle databanken van bijvoorbeeld automakers te integreren. Er zouden natuurlijk maar een beperkt aantal auto’s meer gemaakt worden die aardolie gebruikten want die raakt toch op.  Omschakeling naar propere technologieën en openbaar vervoer zou hoog op onze verlanglijst staan.  Alleen de wapen-en munitiefabrieken zouden we niet meer opstarten en we zouden ze omschakelen naar de produktie van echt nuttige dingen.  Legers zouden voortaan ingezet worden om dijken te verhogen en om aan uitzonderlijke toestanden als aardbevingen en zo het hoofd te bieden…ipv ergens bommen gaan te droppen.  De bevolkingen van armoedige gebieden zouden voor het eerst in hun geschiedenis op dezelfde manier als in ‘t ‘Westen’ worden vergoed, waardoor ook hun boeren veel meer voedsel verbouwen konden.

         We kwamen ook overeen dat we voor de prijsberekening een systeem op poten konden zetten waarbij iedereen een bepaald loon kreeg om op een ecologisch verantwoorde manier een menswaardig leven mee te leiden.  Dit loon zou op een individuele rekening worden gestort en in verhouding staan met de totale kostprijs van alle geproduceerde goederen.  Bij wijze van voorbeeld neem nu dat er zes miljard mensen zijn en dat een internetaansluiting voor elke wooneenheid  pakweg zes miljard ‘euro’(laat ons nemen) kost, dan is die zes miljard euro zoveel maal een veelvoud van één wereldwijde werknemer in de telecommunicatiesektor als er wereldwijd werknemers in die sektor zijn.  De kostprijs van onze ‘telefoonrekening’ zou onder de vorm van een abonnementensysteem automatisch van onze rekening afgehaald worden, een systeem dat we bij het openbaar vervoer ook zouden toepassen.  Energiekosten zouden ook zo kunnen worden berekend, maar dan met een individuele meerprijs voor hen die heel veel water, gas,mazout, zonneënergie, fusieënergie…zouden gebruiken.  Vermits er toch geen eigenaars van oliefirma’s en dergelijke meer zouden bestaan zouden we ons geen zorgen meer moeten maken over de prijs van de grondstoffen zelf en zou alleen het werk om hen te ontginnen moeten meeverrekend worden.

         Diegenen onder ons die een huis huurden waren natuurlijk tevreden want indien de verhuurder geen kinderen had aan wie hij een woonst kon wegschenken mocht de huurder er gratis blijven inwonen daar de waarde van het huis in het oude geld ‘nihil’ was.  Ook de bouwvakker onder ons  was tevreden, daar hij door het feit dat bouwleningen, vlak voor de finale crash van het oude geld bijna niet meer te krijgen waren bijna geen werk meer had.

         We kwamen ook overeen om plaatselijke gemeenteraadsverkiezingen te houden over wie per gemeente de leiding kreeg over de ‘samenlevingsbeheer’-departementen : onderwijs, cultuur,sport, pers, gezondheid, bankwezen , sociale zekerheid,notariaat en politie (de enige nog overgebleven bewapende dienst) en om dat allemaal te coördineren een soort burgemeester. Om die nationaal en internationaal te laten samenwerken zouden we internationale verkiezingen via het internet houden om ons programma goed te laten keuren.  Nadien zou er via die gemeenteraadsverkiezingen per projekt (onderwijs, cultuur, bankwezen…)een provincieraad, een nationale raad, een continentale raad en een wereldraad per projekt gevormd worden. Partijlijsten zouden we door projektlijsten vervangen daar de meeste partijen toch maar met het uiteenvallen van het land bezig geweest waren in plaats van naar een wereld als eenheid toe te werken.

Voor het beheer in de grote bedrijven zelf, zouden we één(geen twee) sociale raden kiezen, zodanig dat elke afdeling van het bedrijf erin vertegenwoordigd was (van ingenieurs tot mechaniekers).  De oprichters van kleine middelgrote en zelfstandige bedrijven en de boerenbedrijven  zouden net als de hardst werkende werknemers in alle bedrijven een vooraf in de kostprijs der goederen verrekende bonus krijgen.  En terwijl we daar toch zo goed bezig waren, besloten we dan maar van de pensioenen van zelfstandigen en werknemers gelijk te schakelen en naar het niveau van een gemiddeld loon op te waarderen.  “Wie gaat al die kosten van de ‘samenlevingsdepartementen’ dan allemaal betalen”, riep er daar opeens iemand.  We hebben er een beetje over gebakkeleid en besloten,  vermits geld voortaan als een administratief en niet-spekulatief iets gebruikt werd, dat we de werknemers in die openbare sektoren in één moeite met het schrappen van àlle belastingen ook een met de andere lonen evenredig loon konden geven.  De meesten onder ons hadden er aanvankelijk geen moeite mee dat een dokter of ingenieur of een advokaat iets meer dan de rest zouden verdienen, en later op de avond was iedereen akkoord om ook de studenten een gemiddeld loon uit te betalen. 

         Iemand vroeg zich ook nog af of hij niet voor pastoor zou kunnen fungeren met het slinkend aantal roepingen, we hebben hem daarvoor dus naar het Vatikaan verwezen.  Een andere gaf zich op als relatiebemiddellaar, zich bogend op zijn rijke staat aan ervaringen en de wijsheid die hij inmiddels had bereikd.  Over de valabiliteit van de diploma’s in die sektor was er even een hevige discussie, maar we geraakten er wel uit daar in ’t café ‘den Halven Orval’.  Op ’t eind leek het leven ons veel meer genietbaar, minder stresserend, kwalitatief meer tijd biedend om ons niet alleen met het produktieproces maar vooral met cultuur en opvoeding gaan bezig te houden.  ‘Zou het dan toch kunnen’, zo vroegen we ons af ,’dat de zin van de geschiedenis was van op een meer verfijnde en minder absurde manier met mekaar om te gaan’ ?  Personeelsadministraties zouden voortaan veel makkelijker kunnen aan de slag gaan, met veel minder oeverloze wetgevingen. Zinvol werk zou zeker aan een opmars beginnen nu iedereen minder marktgebonden werk zoeken kon.  Meer sociale gelijkheid zou zeker ook minder misdaad betekenen.  Het vak filosofie kreeg eindelijk ook zijn plaats in het basisonderwijs.  Door op een andere manier met mekaar en de maatschappij om te gaan, zo besloot de scenarist van de film die we over dat ales gingen maken, zou er meer ruimte vrijkomen om onze emotionele wrijvingen op te lossen.  ‘En’…voegde de cafébaas eraan toe…’tijd is beweging’.                                                                               Octo

Piraten regeren de wereld

Ooglapjes aandoen, in plaats van dassen, dat zouden sommigen moeten doen, dan zouden we ze immers herkennen.  We hebben het hier niet alleen over de kriminelen die  boten kapen aan de kusten van Oost-Afrika  of over de allianties van Nigeriaanse 'politiekers' met misdadige elementen en bewegingen aldaar die denken dat ze met het opblazen van pijpleidingen iets voor de gewone man aldaar kunnen verbeteren. We hebben het ook over een aantal topgeneraals wereldwijd, die voor rekening van de denktanken van hun politieke elites aan 't uitpuzzelen zijn hoe ze eventueel in de kunstmatig geprovoceerde 'krisissituaties' van de ekonomische en militaire oorlogsvoering met preventieve kernaanvallen zouden kunnen uitpakken. Terwijl we de oude oorlogen nog aan 't gedenken zijn, zijn ze de nieuwe al aan 't voorbereiden.

Ook de topspekulanten, de terroristenklieken, de geestelijke leiders met politiek gemene, asociale bedoelingen en vele anderen zouden best met een ooglapje op TV komen.  Topspekulanten worden niet bestraft maar beloond voor diefstal.

De groenten voor die recepten waar al die Frankensteins mee bezig zijn, komen uit de tuin van de denktanken en lobbys rond de toppolitiek...ze zijn bevolkt met mensen die parralel aan de ramp die door de wereldbeurzen trekt, strategieën uitwerken die de toppolitiekers van een  'land' zoveel mogelijk macht tegenover een ander 'land' moet laten behouden. Eigenlijk gaat het dan meer om de macht van multinationale reuzen dan landen.  Het budget van die ekonomische 'reuzen' is vaak groter dan het budget van de meeste landen.

De macht bijvoorbeeld van de VS neemt wereldwijd af.  De VS-strategie voor het midden-oosten heeft gefaald.  Alleen Peru, Chili en vooral Columbië zijn nog een beetje een bondgenoot van Bush en co. In Europa is er een groot blok landen die het niet zien zitten van de grote oosterbuur Rusland op de heupen te werken, maar goed ook.  Achter de schermen wordt er hard gewerkt om die 'landen'(personen uit partijen en staatsinstellingen eigenlijk) ook van gedacht doen te veranderen. De dag dat hun maskers vallen, zullen we spijtig genoeg geen piratenlapje zien, maar uit de nieuwsberichten afleiden waar ze mee bezig zijn.

Eigenlijk weten ook de VS-strategen en ekonomisten dat de VS zijn leidende rol in de wereld niet kunnen behouden en dat zijn aandeel in het bruto nationaal wereldprodukt ernstig wegzakken zal ten voordele van een aantal andere ekonomieën.  Een deel van de strategen in de VS wil nog meer de nadruk leggen op preventief militair ingrijpen.  Een ander deel ziet meer heil in ander droevige methoden om hun invloed te behouden. Staatsgrepen, steun aan rechtse afsplitsingsbewegingen (zie Bolivië nu), moordcomplotten, infiltratie... . Ze proberen hun oude trukkendoos van het verdedigen van de levensstijl van 'hun' democratieën weer boven te halen. Daarmee bedoelen ze niet het recht op 'onze' levensstijl te verdedigen maar het recht van de wereldheerschappij door de multinationals. Volgens onder andere een aantal topekonomen, toppolitiekers en topgeneraals 'mag het niet' dat Chinese bedrijven meer en meer invloed in Afrika krijgen of dat Venezuela Cuba steunt of dat meer en meer landen hun grondstoffen nationaliseren...een maatregel die bijvoorbeeld de VS zelf op zijn 9000 banken zou moeten toepassen voor er nog mastodonten onder hen overkop gaan. Voorlopig zijn ze alleen verplicht van hun schulden te nationaliseren...in de vorm van steun dan, betaalt door de John met de pet. De Verenigde Naties willen die heren zoveel mogelijk buiten spel zetten of voor hun kar spannen en onze geesten op hun oorlogen voorbereiden. Via een berichtgeving die alleen gaat over gebeurtenissen en een beetje achtergrondinformatie, maar nooit ten gronde over oorzaken en gevolgen, slaagt men daar al decenia in.

Al die samenzweerders in die denktanken proberen het zelfs zo ver te krijgen dat eenmaal de Nato bijvoorbeeld een beslissing genomen heeft, dat zeker geen enkel Europees land daar nog iets over te zeggen heeft. Ze denken ook na over hoe ze, zonder hun eigen legers in te zetten zoveel mogelijk invloed kunnen terugwinnen. Ondermeer in Congo vielen door het steunen van Rwanda, Oeganda en tal van lugubere milities miljoenen doden!!!! Alsof dat alles nog niet genoeg is zetten ze een reeks protectionistische en uitbuiting in stand houden maatregelen via de Wereldbank en andere 'internationale' organisaties in de steigers. Ze financieren de verkiezingsprogramma's van de meest rechtse ongure politiekers dan nog eens bovendien. Overal verergeren hun oplossingen de echte problemen van de mensen alleen maar.

Eindigen met een positieve noot dan maar.  In het Zweedse Malmö komen momenteel duizenden andersglobalisten samen op hun Europees Sociaal Forum;onderdeel van het tweejaarlijkse Wereld Sociaal Forum. Ze hebben er honderden vergaderingen en aktiviteiten rond de grote wereldproblemen belegd. Tegelijkertijd proberen ze de tegenstellingen tussen diegenen die al of niet tegen om 't even welke hierarchie zijn en van nul willen beginnen in het uitbouwen van een tegenmacht, te verzoenen met diegenen die de bestaande partijpolitieke en syndicale en andere sociale organisaties willen betrekken. 'Horizontale' tegen 'vertikalen' als het ware, noemde een Brusselse prof hen. Hopelijk overstijgen ze hun tegenstellingen en formuleren ze een echt politiek eisenprogramma waar ze eenmaal terug thuis op hun aktieterrein daadwerkelijk gaan achterstaan. Hopelijk laten ze zich niet vangen aan al die conservatieve en oerconservatieve rekuperatiepogingen van al diegenen die de geschiedenis alleen maar doen achteruitgaan.                                                   octo

Nog maar eens een poging tot inzicht in wat men de 'liefde' noemt
De verstrengeling van de emotionele banden die er tussen mensen bestaan is zo moeilijk t
Wreedaardige spelletjes

Veel soorten zijn er.  Die tussen mensen in je omgeving, die op je computer en die op je TV-scherm.  Over de eerste soort,  persoonlijke psychologische oorlogsvoering, zullen we het niet hebben.  Over die op je computer schijnt iedereen het eens te zijn dat ze niet schadelijk zijn, sommigen vinden ze zelfs positief omdat ze je in het moderne bedrijfsleven stressbestendiger en weerbaarder zouden maken, zag ik overlaatst op ’t journaal.  Ook de TV is een leverancier van een soort wreedheid waar men al ‘gewend’ is geraakt.

Gisteren nog zag ik een Irakees doodleuk soldatenlaarzen verzamelen, maar dan wel laarzen met stukken uiteengereten vlees in en geen soldaten.  Alles gaat natuurlijk goed in Bagdad, zo kort voor de VS-verkiezingen.  Vandaag schoot een monster van onze tijd, na de verplichte aankondiging op you-tube natuurlijk, negen medestudenten dood in Finland.   Als men zou willen, men zou de ivoorhandel kunnen stoppen door de verkoop van ivoor HIER te verbieden, wapenhandel idem dito, geweldadige computergames … ?  Van zodra onze kinderen kunnen lopen, worden ze er al mee geconfronteerd.  Zeker een onmisbare stap op weg naar het worden van fijnzinnige, cultureel ingestelde mensen…en ik een zaag.

Ander wreedaardig nieuws van een andere soort : de boodschappen van de top van het politieke apparaat(nu nog in de VS, nog even en hier?) over hoe onontbeerlijk onze belastingen zijn om het financiëel systeem te redden.  Met onze belastingen wordt ons gevraagd van het geld van de grote casinospecialisten te redden…en pas op…het zou ook goed zijn om onze spaarcenten ook te redden op termijn…want onze toekomst, onze werkgelegenheid enzoverder, hangen allemaal van de casinospelers op de beurzen af.  En als we dan bovendien zo goed willen zijn van nog tot na onze pensioengerechtigde leeftijd te willen werken, liefst sneller en sneller natuurlijk.   

Tot in onze brievenbussen achtervolgt hun strijd om de slinkende afzetmarkten ons :  ‘surf naar onze site en bereken op zeven minuten hoeveel voordeliger onze autoverzekering is’.  Zelfs als je een sticker met ‘geen reklame’ op je bus plakt, krijg je elke week een kilo of drie door je klep geramd.  Of de telefoon die rinkelt om je diepvrieseten aan te smeren, terwijl je een dag-aan-dag type mens bent.  Er gebeurt  eigenlijk zoveel dat niet nodig is en dat we ons toch laten aansmeren.  Wees nu eerlijk, draait je maag niet om bij het zien van al die verschillende kleuren frisdranken als je een winkeldeur van een mastodontwinkel opendoet ? Als je allemaal moest nagaan wat voor een rotzooi we binnenspelen, we zouden het met minder en beter doen.  Buiten aan de winkel koop je dan toch nog een paar bloempotjes van enthoesiaste jongeren voor hun aktie ‘kom op tegen kanker’ en ’s anderendaags lees je dan dat de overheid miljoenen euro’s meer in dat fenomeen steekt.  Je zou bllij moeten zijn dat het geen jongeren zijn die op dat moment geweldadige spelletjes op hun pc spelen…maar toch vraag je je op dat moment af of er onder hen nog voldoende zijn die willen lezen over wat er buiten kankeren en kanker met de wereld aan de hand is.  Het zou de volksgezondheid zeker ten goede komen, moesten er meer mensen op een andere, filosofischer  manier tegen het leven aankijken.  Catholieken zouden de paus afzetten omdat hij de wereld verbiedt van met condooms te vrijen.  Islamitische vrouwen zouden hun schoonheid durven tonen, mannen zich niet meer voor 72 maagden opblazen.  In India zouden ook je dochters van straat raken.  Soldaten zouden hun generaals willen lynchen.  Werklozen zouden ophouden werkloos te zijn en het teveel aan werk overnemen van hun overbelastte soortgenoten.

         Maar ja, we weten het, als mensen eisen stellen is er nooit geld voor.  Wel voor oorlog, wel om rijke casinospekulanten uit hun ‘nood’ te helpen.  Als die Bush-kruit II zijn opvolger begin november verkozen wordt, schaft men beter niet alleen de beurzen, maar ook het politieke verkiezingssysteem af. Of men laat de kinderen Michael Moore’s film over de Columbia-highschool-moorden en de wapenverkoop in de VS zien in plaats van hen toe te laten van die idiote games over hun subtiele geesten uit te kappen.

octo 

H

 

 

Hé, hallo, hoe is’t ? Wereldreisverslag.

’t Schijnt dat Afghanistan eigenlijk een vruchtbaar land is.

Dat de oorlogen en papaverteelt op veel plaatsen honger veroorzaakt.

Dat de Taliban daarvan de vruchten plukt.

Dat vrouwen ginder in burka lopen uit angst om de toekomst.

’t Schijnt dat de Palestijnen nog veelal in kampen wonen.

Dat VN-resoluties om hun land voor een stuk terug te geven dode letter blijven.

Dat hun politieke vertegenwoordigers geen overeenstemming vinden.

Dat zionisten in Israël nog teveel de agenda in Israel bepalen.

’t Schijnt dat Iran het meeste controle op zijn nucleaire aktiviteiten toeliet.

Dat Syrië water bij zijn wijn wil doen en alleen Europa de uitgestoken hand ziet.

En hoe zou het zijn met…

Albanië : reisadvies gunstig rond grootsteden, Kosovo criminaliteit en mijnen.

Algerije : strijd tussen verdraagzaamheid en fundamentalisme op olierijkdom.

Angola : investeerd nu ook z’n oliedollars in ex-kolonisator Portugal.

Argentinië : hersteld van crash van 2001 en verwacht toch een nieuwe crash.

Kaukasus-landen : ekonomische initiatieven nemen, nationalisme afzweren aub

Bangladesh : vraag  oliestaten en oorlogsstokers om geld om dijken te bouwen

Belize : minder en minder aanvallen van kriminele bendes

Benin : veiligheid en gezondheid zoals bij ons in de 19de eeuw

Bhutan: arm land met koning zonder inspraak bevolking, leert over democratie

Zuid-Amerika : problemen met rechts Columbië en rechts in Bolivië

Oost-Europa : er af en toe eens heen om met de voor-en achteruitgang te zien

Congo : wie het meest de legertjes bewapent haalt de meeste grondstoffen in

Botswana : groeiende economie bant armoede niet uit

Egypte : hoe lang kan men de stijging van de voedselprijzen nog verdragen ?

Cambodja : meerderheid bevolking werkt op land waar nog vele mijnen liggen.

Ethiopië : 13 miljoen mensen zijn er afhankelijk van voedselhulp

Madagascar : je hoort er weinig van, maar :70% onder armoedegrens

Filipijnen :30% overheidsbuget naar afbetaling buitenlandse leningen

Indonesië: nood aan heel veel Multatuli’s.

Ghana : gunstige ontwikkelingen …dan toch mogelijk ?

Mozambique : uitbreidende protesten naar aanleiding voedselcrisis

Gambia : verarmt na spectaculaire muntappreciatie

Laos : wil 50% vd bevolking zonder elektriek zonne-en windenergie geven

Zuid-Afrika : welke vleugel van de ANC wil armoede echt wegwerken ?

Kameroen: wil voedselsoevereniteit en geen Europese liberaliseringsplannen

Tsjaad, Darfur : olie en toch armoede

Kenia : modernste economie Oost-Afrika, toch crisis en armoede

Senegal : de ‘trek-uw-plan’-ekonomie

Marokko : in de richting van privatisering overheidsbedrijven geduwd

België : vreedzame stammen ontdekt in Oostkantons

Octo

‘Bush’-kruit kan er weer niks aan doen !

         Het zijn weer ‘de anderen’ die het beurzensysteem doen ontsporen hebben.  Sommige ‘stoute’ beleggers, sommige ‘arme’ mensen die hun hypotheken niet meer konden afleggen.  Nee, het is niet het beurzen-casinosysteem op zich dat fout is volgens de 1% bezitters van het merendeel van de fortuinen in de VS.  Ook niet de referentiewaarde van de dollar die al van na de oorlog tegen Vietnam in vraag werd gesteld…enkele oorlogen en beursexcessen later komt boontje om zijn loontje…de gewone boer, winkelier of werkman in de States betaalt de rekening wel.

         Net als voordat er een oorlog uitbreekt staat hij nu als de misdienaar van het grootGapitaal te roepen dat zijn Congres de 700biljoen dollar om de beurzen en banken te redden moet ophoesten om ‘het land’ te redden.  Het land?  Eigenlijk durft hij zoals sommigen in zijn omgeving niet te roepen van ‘onze ekonomie heeft oorlog nodig om te overleven’ zoals  anderen hem in het Europa van voor de tweede wereldoorlog hem hebben voorgedaan.  Hoogste tijd voor dat soort mensen om eens grondig te bezinnen.  Durven toegeven zoals in het Zuid-Afrika van na de apartheid dat men fout was, in VS-termen :fout was in Vietnam, in Irak… . De elite in het land durven taxeren.  Durven van de International Labour Organisation (UNO) eisen dat de het onderbetaalde deel van de mensheid recht heeft op dezelfde lonen als bij ons. Durven de strijdbijlen begraven en geld van de casinoëkonomie en bewapening in ontwikkellingshulp steken.  Durven een sociale zekerheid uitbouwen zodat geld niet iets fiktief blijft op de beurs, maar in de echte ekonomie terrechtkomt.  Durven in nieuwe energiebronnen investeren.  Eerlijk duurt altijd het langst en komt op tijd langs om de rekening te vereffenen en nieuwe kontrakten aan te gaan.  Now is the time.  Now is the moment. Die ‘change’ beloven zullen er voluit voor moeten gaan of de VS worden met een recessie in ’t zicht misschien eindelijk linkser dan in Europa ? Of zou de VS-elite een coup durven plegen via een militair regime of zo, zoals ze er in ’t buitenland al veel hebben georganiseerd. 

Een ‘uitzonderingstoestand’ afkondigen met de intrekking van bepaalde civiele vrijheden…wie weet welk een scenario’s er worden voorbereid.  Zelfs de Belgen hebben er ervaring mee toe keizer Martens ergens tussen I en VIII of zo met volmachten regeerde.  Het kan natuurlijk altijd nog straffer. Zoals de oude grootouders ons vertelden van in de tijd van Gutt, een Belgisch beleidsman van ‘den goeden ouden tijd’ rond de 2de WO, toen iedereen zijn geld moest inleveren en maar een fraktie terugkreeg.  Hopelijk gaan we dus met z’n allen zo’n dingen niet tegemoet.  Toen waren er ook ‘tekenen des tijds’, de ‘Boerenbank’ die als eerste failliet ging met ook in ons Belgikske een aantal zelfmoorden tot gevolg.  Zich zelfmoorden omdat men zijn geld kwijt is…wat een beeld heb je dan van jezelf…het beeld dat het geldsysteem je opgelegd heeft…of ben je dan werkelijk zo leeg en heb je jezelf en de anderen niets anders dan ‘geld’ te bieden ?  Een beetje meer filosofie en een stuk minder materiëel egocentrisme blijft zijn weg zoeken door de verdorde, eroderende gesteenten van de maximumwinst-kultuur…om het land eromheen toch wat vruchtbaar te houden.

octo

 

eerste radio in ’t dorp en nu

         De maalder op de berg kocht hem.  Hij werkte.  Niet te geloven. Dra moesten buren komen luisteren hoe hij van bij hem tot in Brussel horen kon.  Toch waren er toen al non-believers die het eerst zelf moesten zien en horen voor ze zoiets voor waarheid aannamen.  “Gij denkt zeker dat ik moet geloven dat die stemmen dan door de schoorsteen naar binnen komen”, moest de maalder aanhoren.  Ondertussen kunnen we mekaar zien tijdens het telefoneren, hetgeen ook wij vroeger niet voor mogelijk hielden.

         De eerste man op de maan.  Ook in onze straat weer zij die het niet konden geloven.  Binnenkort een lift tot aan het bemande ruimtevaartstation(?) , eerlijk gezegd, ik kan het niet geloven.  Wat we ons ook al die tijd tussen al die veranderingen hebben afgevraagd : ‘hoe kan het dat de mens dat allemaal kan en toch is er nog armoede en oorlog op de planeet !?’.  ‘Wie ogen en oren heeft, hij ziet en hore’ of iets dergelijks staat er op de ‘harde schijf ‘van zij de de Bijbel schreven.  Ze hadden toen nog niet kunnen schrijven dat het te maken had met de machthebbers die de hebzuchtigsten in ’t systeem bevoordeelden, al werden de woekeraars wel al uit de tempel gejaagd en moest je de keizer maar geven wat de keizer toekwam. 

         Als kind vroeg ik aan de grote mensen hoe het kwam dat er mensen waren die ook ’s nachts in fabrieken werken moesten.  Men zei me dat dat kwam omdat de machines niet mochten stilvallen, want dat ze anders zouden stuk gaan. Ik vroeg ook waarom koningen en ministers en zo, zoveel verdienden, want ik had dat van horen zeggen.  Dat was dan, zo vertelde men mij, omdat ze anders in de verleiding zouden komen van zich laten om te kopen.  Dat van Sint Nicolaas, de kinderen en de ooievaars, heb ik nooit geloofd en dat België eigenlijk veel kleiner was dan Duitsland, eerst in school begrepen.  Gelukkig dat ik me tot een kritische leerling omschoolde en de wereld langs alle kanten probeerde te begrijpen.  Oorlogen bleken vooral een strijd om ekonomische macht, uitgedokterd door heel elitaire groepen, waarbij deze zelden of nooit sneuvelden, maar dat aan de ‘gewone’ mensen overlieten.  Arbeiders bleken dan mensen die al wat je maar kan maken en vasthouden hadden gemaakt en mensen  die dan ineens soldaten werden om dat gemaakte dan allemaal weer in puin te schieten.  Ze bleken dan onder het bevel te staan van groepen die eigenlijk de scenarioschrijvers van de oorlog een beetje verheerlijkten, omdat ze er meer belang bij hadden dan de arbeiders zelf.  Ieder bleek dan in een soort waan ingedompeld : ‘het land verdedigen’. 

Je hoort die dingen en varianten op die dingen de laatste tijd weer meer.

We hebben immers bijna allen een radio enzo en we zijn vanop een afstand beïnvloedbaar. Nu moeten we de ekonomie redden, onze pensioenen redden, de Irakezen en Afghanen redden, de Congolezen enz… .  We moeten goedkoper worden dan de Chinezen en als je sommige sportjournalisten moogt geloven, sneller dan de Jamaicanen.  Moest ik nog een kind zijn, ik zou weer vragen ‘waarom’.  Nu ik zelf antwoorden geven moet, hoed ik mij ervoor van met een verhaal te komen dat een masker voor de waarheid houdt.  Ik aanvaard ook die uitleg niet meer ‘dat het altijd zo geweest is en altijd zo zal zijn’.  Waarheid en rechtvaardigheid, internationaal gelijklopende produktievoorwaarden, evenredige belastingen, een kat een kat noemen, daar moeten we met z’n allen naartoe.  Ophouden met te leven à la ‘het zal mijn tijd wel duren’ en ‘na mij de pieren’, onze nakomelingen een waardige mensenmaatplaneet doorgeven.  Voor politiekers betekent dit dat ze willen fier zijn over hoe ze later in de geschiedenisboeken zullen staan.  Verzoeners of oorlogmakers ?  Rechtvaardigen of oppotters in dienst van enkelingen ? 

Nu we over het internet beschikken, is het ook aangeraden van af en toe eens te gaan kijken naar het nieuws waar je niks van hoort of leest in de rest van de wereld.  Het nieuws dat je wel hoort, hoor je voor een stuk omdat het in de machtsstrijd tussen de ekonomie en politiek van  leidende landen past. Het internet onze kinderen op die manier reeds leren gebruiken, komt ze later zeker van pas, telkens er iets op de wereld aan ’t gebeuren is. We kunnen het ons minder en minder veroorloven van geen opinie te hebben.

octo

WWWWwwrewwwwwwWwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwdoorgronden omdat er v

FILOSOFISCH VERZET 'VOEDSEL VOOR DE GEEST' bijna alles voor mensen met interesse in : filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse &links , samenleving, samenleven , psychologie,                      de zin van 't leven,  kunsten,reisverslagen.  modern systeem voor internationale verkiezingen

http://filosofischverzet.skynetblogs.beóówww verwekt er al zoveel is gebeurd dat wel onvermijdelijk tot ons bestaan leiden moest. Deze soort geestelijk-biologische bewegingen zijn enorm moeilijk te vatten. Neem nu de eerste zin in deze

FILOSOFISCH VERZET 'VOEDSEL VOOR DE GEEST' bijna alles voor mensen met interesse in : filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse &links , samenleving, samenleven , psychologie,                      de zin van 't leven,  kunsten,reisverslagen.  modern systeem voor internationale verkiezingen

http://filosofischverzet.skynetblogs.beuitgemaakt van het verhaal van de vorige generaties. De generatiedomino's blijven gewoon vallen. Alle moeilijke dingen waar vorige generaties niet konden mee in het reine komen, krijgen we gewoon terug op ons bord. In religieuse termen zou men dit 'erfzonde' noemen. Bon, iedereen heeft een vrije wil en mits we de verkeersregel numero uno : 'trouw' in het klassieke liefdesspel ' FILOSOFISCH VERZET 'VOEDSEL VOOR DE GEEST' bijna alles voor mensen met interesse in : filosofie, geschiedenis, politieke actualiteit & analyse &links , samenleving, samenleven , psychologie,                      de zin van 't leven,  kunsten,reisverslagen.  modern systeem voor internationale verkiezingen

http://filosofischverzet.skynetblogs.behoorzamen' hoe minder 'fout' de dingen dan dreigen te gaan : jaloezie, ingewikkelde driehoeksrelaties, vlinders in de buik voor aooooooooooooooommmmmmmnderen die bij de oorspronkelijke partner, dan weer de slangen tot leven brengen. Dégout in plaats van sensuele Wat deden US-presidenten na 1929?

Hoover en Franklin Roosevelt nog veel meer na hem, probeerden samen alle trukken uit de regerings-interventiedoos om het US Kapitalisme na de crash van 1929 te redden.  Vooral F.Roosevelt met zijn drie ambtstermijnen als president viel hierin op.  FR ging hierin zelfs tamelijk ver tegen zijn eigen partij en de het hooggerechtshof in.  De ‘ New Deal’ van Roosevelt remde de verpaupering op de duur wat af en qua groeicijfers ging de ekonomie voor de tweede WO en tijdens de tweede WO wel terug omhoog.  Het was wachten op het naöorlogse Bretton Woods akkoord om de geldcrisissen even te bedaren.

Toen F.Roosevelt in maaart 1933 ingehuldigd werd was er 25% werkloosheid. Boeren kregen bijna de helft minder voor hun waren en sinds 1929 was industriële produktie met de helft gedaald. Bovendien waren er 2 miljoen daklozen.  32 van de 48 Staten hadden hun banken gesloten.  In zijn inauguratierede verweet  Roosevelt de bankwereld dat het een lieve lust was.  De werklozen werden ondersteund (het zal ‘ne vette’ geweest zijn) en de boeren verkregen hoger prijzen door land te laten liggen en minder vee te houden.  Gekke marktekonomie…en honger dat er in die tijd in de depressiejaren in de US was.  F.R. probeerde de industrie afspraken te laten maken over miniumumprijzen en stelde een vorm van mekaar niet te beconcureren voor, gekoppeld aan hogere lonen en weer die produktiebeperkingen die de prijzen moesten garanderen. Dwaze logica zo’n systeem in krisis omdat er geen geld genoeg is om de goederen te kopen…er dan maar minder produceren.  Daar bovenop werd Wall Street aan een hele serie reglementeringen onderworpen.  Verder werd er veel geld in openbare werken gestoken en moest al het goud aan de overheid overgedragen worden. Natuurlijk kon men het ook niet nalaten van 500.000 veteranen van WOI en hun weduwen van de pensioenlijsten te schrappen of hun inkomsten sterk te verminderen.

Tussen 1936 en ’36 viel de werkloosheid tot12,5%terug. Naar US-normen vond zijn democratische partij zijn Social Security Act voor de zieken, ouden en armen veel te links, wat tot een alliantie van het conservatieve deel van de democraten met de republikeinen leidde.   Vakbondsrechten werden afgedwongen en het aantal vakbondsleden groeide enorm, een ruggesteun voor de latere herverkiezingen van Roosevelt. 

De acht jaar voor de tweede  wereldoorlog en tijdens de tweede wereldoorlog, groeide de VS-ekonomie met meer dan vijftig percent…maar ja, ook in Duitsland kreeg men de boel weer op z’n absurde gang mede denk zij bewapeningsinvesteringen.  Eerst met de naöorlogse Breton Woods afspraken in verband met het gebruik van het goud als standaard, zat men een tijdje safe.  Had men  in de US uit Vietnam gebleven en geen miljarden geïnvesteerd in wereldheerschappij, en hun spekulanten onder de duim gehouden, dan zaten ze nu niet bezig om hun boomerangen op te vangen…maar ja, kan men zich afvragen…heeft dat soort van casinoskapitalisme geen oorlogen nodig om te overleven ?  Indien ja, dan moet heel die bestaande ekonomieregeling nu worden opgedoekt en vervangen door een logischer en niet absurd systeem, een beschaving waardig.  Om te beginnen zou het een goed idee zijn om die ene mens op honderd die van de uitwassen van het casinosysteem profiteert zelf de gebroken potten te laten betalen. Het wetsvoorstel van Roosevelt om de fabrieken in de US zelf mekaar niet meer laten kapot te concurreren had, indien het toen al over heel de wereld zou worden opgelegd veel oorlogen kunnen voorkomen…in één land alleen werkt zoiets nauwelijks in deze geglobaliseerde wereld die eigenlijk best ook hetzelfde mondiaal sociaal zekerheidssysteem en taxatiesysteem zou moeten  invoeren…en de Chinese arbeider hetzelfde als die in Chicago zou moeten betalen.

Octo

Inderdaad, de tijden veranderen mr de president !

Onze soort zit in een evolutie waarbij ze zich probeert los te maken van een aantal negatieve emoties die nog aan onze dierlijke overlevingsinstinkten gekoppeld zitten.(Uit angst om tekort te komen of die drang van met geweld de bestaansmogelijkheden van anderen te proberen ondermijnen) Tot nogtoe heeft de uitvinding van het geld het soms mogelijk gemaakt om deze ingebeelde overlevingsstrijd in het belang van de hoogste maatschappelijke groepen, regelend te begeleiden.

Het geld en de hebberigheid waren de motor achter oorlogen…de klassenstrijd ten gunste van de onderste lagen was er altijd het slachoffer van. 

Elke revolutie werd door Staten in bloed gesmoord.  Opkomen voor rechten lokt nog veelal geweld in plaats van oplossingen uit.  Zeker als dergelijke akties niet volgens vooraf uitgekiende taktieken gebeurd.  Een omwenteling moet niet langs een burgeroorlog langs.

De technologische vooruitgang en de verbetering van het lot van de werkende lagen van een deel van de wereldbevolking; werd altijd geleid via de heersende klassen ten koste van overuitbuiting en oorlog en versterking van de onderdrukking.  Zonder de druk van de werkende lagen van de bevolkingen komen er nooit toegevingen ten hunner gunste.

Welk zijn nu de methoden waarop dergelijke druk de laatste paar eeuwen uitgeoefend werd ?

Door toedoen van hongeropstanden, in het Frankrijk dat de adel van de feitelijke macht verdreef bijvoorbeeld, kwam de burgerij aan het hoofd van de regering.   Meer dan een halve eeuw later slaagde het proletariaat van Parijs er tijdelijk in van de macht aan de rijke burgerij te onttrekken; maar weer werd zijn streven in bloed gesmoord door het toenmalige Franse leger dat voor de gelegenheid met z’n aartsvijand, het Pruisische leger samenwerkte. Later ontstonden de eerste werkerspartijen en vakbonden die hun plaats in het systeem opeisten. De invoering van het stemrecht kon niet voorkomen dat het kapitalisme zijn zoveelste krisis via een eerste wereldoorlog wou oplossen. 

                                                        Het Russische proletariaat deed een nieuwe poging om de macht van het kapitalisme te breken en kreeg bijna onmiddellijk met buitenlandse invasies te maken.  De Duitse massa’s waren oorlogsmoe, maar ook hun revolutie werd in het bloed gesmoord door het leger en door teveel vertrouwen in de toenmalige sociaal demokratie.  Toen reeds werd de weg naar de tweede wereldoorlog toe geëffend.  Een tweede wereldoorlog die trouwens niet zoals die van WOI  onder druk van het proletariaat, maar door toedoen van de politiek van de partijen van de dominante klassen beëindigd werd.  Uit schrik voor een heropleving van het socialisme deden die dominante klassen wel sociale toegevingen aan de werkende klassen.

Op wereldvlak ging de uitroeiing van die krachten die het socialisme als hun uitweg zagen ondertussen voort :  Indonesië, Zuid-Amerika, …overal was de jacht op linkse mensen nog altijd fysiek open.  In het ondertussen rijkere deel van de wereld van de arbeid bestond voornamelijk alleen de maatschappellijke onthoofding van iedere echte linkse die zijn nek te hoog uitstak.

         De verschillende partijen die opkwamen voor de werkende mens bleven bijgevolg zwak qua inplanting en onderling verdeeld qua politieke analyse, werkmethodes en programma.  Ze wilden wel allemaal een andere maatschappij, maar hoe die er zou uitzien daar zou na de revolutie wel aan gewerkt worden.  De enen poneerden dat nog nergens een kommunistische maatschappij mogelijk geweest was, want dat zulks de afschaffing van de loonarbeid en de warenproduktie behelste…waarop de tegenstanders hiervan antwoorden dat als iedereen z’n deel  zo kreeg er niet genoeg produktie zou zijn om te verdelen.  Anderen geloofden in deelname aan parlementaire verkiezingen en vakbondswerk als methoden om een echte werkerspartij op te bouwen of van de sociaal-demokratie minder een centrumpartij te maken.    Vermits  de media vooral in kapitaalskrachtige handen zit en ons denken over de wereld nog altijd door via de visie van van de toplaag voorgekauwd wordt ,lijkt dit soms een onbegonnen zaak.  Feitelijk is het welvarenste deel van de werkenden ideologisch zo door rechts verarmd dat ze telkens kiezen voor rechts of centrum-links en niet zozeer voor de kleine eerder anti-kapitalistische partijen. 

Soms door onwetendheid, soms omdat ze een job hebben dank zij iemand, soms omdat ze denken dat de sociaaldemokraten groot genoeg moeten zijn om bij een coalitie met rechts een tegenwicht te kunnen vormen.  Op  een dergelijke manier zal er geen totaaloplossing voor de wereldproblemen komen via de parlementaire demokratie. 

De politiekers en hun kiezers blijven met handen en voeten gebonden aan het grootgeldsysteem dat niet uit zijn krisissen raakt.  Spekulatie blijft het denken beheersen.

Logischerwijze is er voor elk probleem een oplossing, het is alleen het grotewinstdenken dat in de weg zit.  We moeten dringend over andere taktieken gaan nadenken.

         Want.  De kleindere westerse boeren verdwijnen en de grotere worden betaald om een flink deel van hun grond braak te laten liggen, (wat wel aan ’t veranderen is),terwijl de rest van de wereld op armere gronden probeert te overleven.  Openbaar vervoer wordt niet betaalbaarder gemaakt, truckers worden afgejaagd en tegen mekaar opgezet.  Net als andere beroepscategorieën trouwens.  Door de moderne technologie wordt gelukkig wel een deel werk uitgeschakeld maar met minder werken zal de overschotten op de markt niet doen verdwijnen…dus nog meer ekonomische krisis en ekonomische en militiare oorlogsvoering dreigt eraan te komen.  Rechtvaardige sociale plossingen op wereldformaat lijken zoals in den tijd van Christus nog niet ‘van deze wereld’.  We lijken wel nog door de kapitalistische zweep voortgedreven omdat we voor ons alternatief emotioneel niet rijp genoeg zijn.  Naijver bestaat zowel bij proleten als kapitalisten…bijgevolg kisten deze laatsten de eersten met planken van flexibiliteit, werkloosheid, hoge werkritmes, armoede, honger, oorlog, culturele onwetenheid, herstrukureringen die op lange termijn de ekonomische krisis bestendigen...ondanks de gouden handdrukken.  Maar, om het met Dylan te zingen : “ the times they are changing” !

octo

 

 

Toeristen aller lande, vertrekt op tijd eens !Wie al eens buiten het seizoen een voordelige boeking op het internet versieren kan, zal ook al wel hebben gemerkt dat vele idyllische plaatjes weinig bevolkt zijn.

Wegens koopkrachtproblemen merk je dat vele ouderen  niet wegkunnen uit de koudere streken, terwijl ze maar al te welkom bij de zelfstandige uitbaters van warmere oorden zouden kunnen zijn.  Onderbenutte vliegtuigtuigen en hotels, is dat ook geen vorm van verspilling ? Vliegen is vervuilend zegt U ? Het geld van de oorlog tegen Irak had kunnen worden gebruikt om tunnels of bruggen te maken zodat we per elektrische trein overal zouden kunnen komen.

Dan spreken we nog niet over al die oorlogslanden met een zonnig klimaat waar mensen uit koude landen niet naartoe durven vanwege het geweld. Allemaal absurditeiten waar de wereld nog moet mee afrekenen.  Een Palestijnse Kebap naast een Israelische ik weet niet wat, zonder schrik om te worden opgeblazen.

octo

De filosofie staat weer voor een revolutie

         Al vanaf er gefilosofeerd werd (filosoferen betekent ‘uitzien naar wijsheid’), kwamen een aantal denkrichtingen met mekaar in botsing.

Zo was de belangrijkste doelstelling van de Sofisten het welbespraakt leren verdedigen van een zaak…of de uitleg met de werkelijkheid strookte of niet was niet de hoofdzaak.  Mensen als Socrates verwierpen dit uitgangspunt. Na hem voegden anderen telkens belangrijke componenten aan het wijsgerig denken toe.

Zo vond bijv. Aristoteles dat de mens bij z’n geboorte ‘leeg’ was, hetgeen natuurlijke de genetische erfelijkheid van ook een aantal psychische faktoren buiten beschouwing liet.  De Stoicijnen zagen geen tegenstelling tussen het spirituele en het materiele, het geestelijke bestond binnen het stoffelijke.
De tegenstroming daarvan, de Epicuristen raakten gefrustreeerd door het element ‘lust’ als zin van het leven.  Meer en meer drukten wetenschappers hun stempel op de filosofie. Gallilei vond dat het boek van de materie op mathematische manier geschreven was.  Copernicus stierf op de dag dat zijn boek uitkwam en Kepler ontdekte dat de snelheid van de planeten verhoogde naarmate ze dichter rond de zon draaide.  Newton ontdekte dat de planeten in hun baan blijven door de kracht van de sterren.  De voornaamste wetten van de makrokosmos werden ontdekt, die van de mikrokosmos zouden na de uitvinding van de mikroscoop dra volgen.  Spinoza schreef dat : “als we zouden inzien dat alles wat gebeurd noodzakelijk is, dat we dan tot een intuitieve kennis van de natuur zouden kunnen komen.”  Hume nam het dagelijks leven als uitganggspunt voor de filosofie.  Empiristen, zo van rationele standpunten doordrongen beweerden dat we niets meer van deze wereld kunnen weten dan dat we zien, maar vroeg zich toch al af of we niet ook door bewustzijn omgeven zijn.  Kant wilde de godsdienst tot iets natuurlijks maken, het geloof kon ook een uit de eigen praktijk afgeleid gegeven worden, zodat de mens minder afhankelijk van guru’s worden kon.  Artiesten beweerden dan meer en meer dat ze iets konden uitdrukken waar filosofen geen woorden of andere middellen voor hadden.  Hegel probeerde de filosofie te redden nadat de romantiek er iets kompleets geestelijks van gemaakt had.  Hij toonde aan dat de dingen zich ontwikkelden volgens een stuktuur van these, anti-these en synthese.  Marx en Engels verklaarden de objektieve geschiedenis eindelijk als een gevolg van de verschillende produktiemethoden die de verschillende soorten maatschappelijke systemen (slavernij, feodaliteit, kapitalisme) gebruikt hadden.  ‘Om de werkelijkheid te kunnen veranderen, moet je ze begrijpen’ was hun credo. De subjektieve werkelijkheid, dat was nog een ander paar mouwen.

Een burgerlijk ekonoom die de waarde van Marx onkent is hetzelfde als een medicus die het werk van zijn tijdgenoot Darwin zou ontkennen.Darwin deed braanbekend werk op gebied van de afstamming van de soorten.  .Over waar mensen als Freud en Jung zich in dit landschap bevinden is er nog altijd discussie. Wat is bewustzijn ? Wat kan onze generatie aan het werk van al deze mensen toevoegen ?

Bestaan er zoals Einstein stelde inderdaad meer dimmensies dan gedacht ?

Energie, aantrekkingskracht en al of niet toeval vormde alles.

Ook onze eigen energie zal eens terug uiteenvallen in de elementen die ons hebben gevormd.  Ons bewustzijn bestaat ook uit straling en andere energieën dan mineralen en water en zal ook in die elementen uiteenvallen, misschien zelfs in een volgende bigbangcyclus van 20 miljard jaar, binnen een 5 miljard jaar naar ’t schijnt, weer aan een evolutionaire tocht naar de vorming van een atoom beginnen.

Misschien leeft onze ongebonden geest  dus wel verder als straling en materie.  Gelukkig weten we dat niet…want we hebben hier allen om een boel onnavolgbare redenen ons leven te leiden. Gissingen over de interaktie tussen de ‘werkelijke’ en de hypothetische ‘onwerkelijke’ geest kunnen alleen maar gissingen blijven, wat niet wegneemt dat het  GELOOF in onsterfelijkheid een enorme, ook reeds vaak misbruikte energiebron is ( zie bijvb. al die waanzinnige zelfmoordakties). 

 

het leven is een eindeloze test 

         Ik ben een zwaluw en dans jullie luchtruim vol vreugde.  Ik ZWAai voortdurend, al LUwend op en neer...al sinds we vliegen kunnen.  We voorkomen voor een stuk dat jullie oogsten door insekten kaalgevreten worden.  We hebben een podium in de lucht waarin we ons en jullie verblijden kunnen telkens jullie zo wanhopig of zo stil worden dat jullie blik ten hemel gaat. Bedankt omdat we bij jullie te gast mogen zijn, op jullie boerderijen en aan alles wat jullie maakten om jullie gebouwen droog te houden. Toegegeven, daar kennen wij ook wat van.  Jullie elektriciteitsdraden zijn ook niet mis om wat op te rusten.  Al duizenden jaren hebben we jullie gevolgd in jullie zoektocht naar het waarom van alles...in al waarin jullie geloofden.

         Een voortdurend zoeken naar mogelijkheden...eindeloze testen.  Wij komen beiden van dezelfde bronnen...een oerenergie die zocht zich uit te drukken...een oerenergie, verscholen in het eindige kleine temidden het oneindige grote.  Vorming van sterrenstelsels en planeten.  Vorming van cellen.  Versmelten van cellen met gedeeltelijk andere inhoud.  Scheppen van organismen, daarna planten en organen en alle door de natuur bezielde wandelende en vliegende wezens.  Daarna de mens, de stammen, de koninkrijken, de republieken en ooit één wereld zonder grenzen.

Eerst moet het bewustzijn van de mens zich van de geldspekulatie en de negatieve emoties ontdoen.  Groeien naar een nieuwe multipolitieke-multikulturele organisatievorm toe.  Een hierarchie die minder op het misbruik van bezit gebaseerd is, dringt zich op. 

Het verval van dat geldspekulatiesysteem zal de nodige stimulansen aan de bewustzijnsverhoging geven.  Intussen blijven jullie voor een flink stuk ingedommeld, gevangenen van levensgewoonten, gebonden aan de strijd om het ekonomische overleven van het oude systeem en het emotioneel onrijp reageren.  Jullie worden tegengehouden om zowel sociaal als persoonlijk te groeien. 

Jullie moeten allerlei filosofische inzichten doorgeven zowel als rijp worden om de verwarring die de geslachtsdrift voor jullie met zich meebrengt op te lossen.  

Ook jullie lichamelijke sterfelijkheid mogen jullie niet langer meer als iets onbegrijpelijks en angstaanjagends ervaren.  Met theorie alleen begrijpen jullie dit alles niet, jullie moeten alles ervaren, de ene wat meer dan de andere...zodat jullie er achteraf op terugkijken kunnen...en begrijpen wat echte vrijheid is.

         Wij zwaluwen hebben jullie zoeken niet zo nodig.  Wij zijn al allemaal wie we bedoeld waren uiteindelijk te worden.  Jullie nog niet allemaal.  Laat ons hopen.

Wij hebben onze testen achter de rug en voelen zuiver intuïtief aan wat we dag na dag doen, namelijk, genieten van dat stuk van die uiting van de oorspronkelijke energie die wij geworden zijn.  Verstandelijk zijn we ook nog wel bezig met bouwen en insekten pakken...maar dat is bijkomstig.  In veel gevallen is jullie werken hoofdzaak geworden, niet het beleven van wie jullie zijn en welke jullie rol is.

         Jullie dromen stromen niet meer, jullie zijn vast komen zitten, onderdrukt en daarom slapen sommigen van jullie eigenlijk als ze wakker zijn...ze leven een toevallig door omstandigheden bepaalt leven waar ze in sommige omstandigheden wel degelijk uit moeten.  Dat soms lang blijven vastzitten is de noodzakelijke weg om los te komen uit een bepaalde situatie.  Leer jullie dromen lief te hebben en te respekteren...ze zijn de poort naar een hemel waarin voor sommigen alles duidelijk wordt.

         Jullie zouden beter in zinnig werk investeren en alternatieve afspraken maken.  Als iemand van werk wil veranderen zou hij dat gewoon aan iemand anders  kunnen doorgeven en zelf met iemand anders wissellen...hetzelfde principe zou je voor woningen kunnen gebruiken.  Jullie denken nog altijd in termen van strijd en overleving...in jullie ekonomisch stelsel is dit duidelijk terug te vinden.

"Is er een stof die de hele  evolutie niet heeft nodig gehad om tot een met jullie menselijk bewustzijn vergelijkbaar besef te komen" ?  Bestaan 'goedheid', 'moed', 'rechtvaardigheid', 'waarheid','vrijheid','gelijkheid'...al voordat jullie bestaan ?

Sommigen filosofen dachten van wel, anderen van niet...en dat al sinds 600jaar voor Christus en langer terug.  Jullie zijn niet toevallig in de wereld terechtgekomen...jullie hebben er om gevraagd door wie en door wat er aan jullie voorafging.  Jullie zijn wie en wat er aan jullie is voorafgegaan.  Als jullie dit niet kunnen aanvoelen, kunnen jullie dit nog niet 'begrijpen'.  We zullen het even proberen duidelijker te maken.

         Jullie moeten ophouden van jullie een aantal zinloze vragen te blijven stellen.

'Kan iets dat geen objekt is wel bestaan' of 'kunnen we wel iets te weten komen', zijn zo'n zinloze vragen.  Jullie hebben geleidelijk aan geleerd dat jullie gedachten niet altijd die van autoriteiten of godsdiensten moeten volgen...godsdiensten zijn trouwens ook een vorm van filosofie, net zoals het 'geloof' in iets een soort filosofie is.

In hoeverre komt hetgeen waar jullie van overtuigd zijn eigenlijk overeen met de werkelijkheid ?  Wat had het voor zin dat jullie geloofden dat de zon rond de aarde draaide ?  Wij waren natuurlijk als zwaluwen beter geplaatst om het tegenovergestelde aan te voelen.  Toen we nog een beetje zoals de nazaten van de dino's haast met de aarde vergroeid waren en nog niet konden vliegen...dachten we ook dat we het centrum van het heelal waren...onze evolutie bracht ons gelukkig in een richting die ons meer bescheidenheid bijbracht.  

         Jullie aanbaden de natuurelementen, wat wij op onze manier ook doen en jullie bedachten allerhande toffe en beestachtige rituelen om jullie angsten en vreugde te uiten.   Jullie werden gedomineerd door de hierarchie die de natuur jullie oplegde...om een suksesvolle jacht te hebben of een goede oogst, was de hulp van god de zon en godin de regen enz...nodig.  Dat siert jullie.  Vanaf het moment dat jullie meer produceerden dan jullie konden opeten of gebruiken, gingen jullie produkten en diensten ruilen.  Nog later wisselden jullie het bezit van metalen of papieren geld uit om aan goederen of diensten te geraken.  Voor jullie het goed en wel beseften was jullie leven afhankelijk van hen die zich in dit door jullie uitgevonden 'geldspel' het meest bedreven toonden.  Zo'n mensen werden na de zon en de maan en de elementen en na de biologisch sterksten uit de groep en na de tovenaars en genezers de nieuwe leiders.  Voortaan waren jullie verplicht voor hen te werken.  Eerst als slaaf, dan als pachter en dan als arbeider of bediende.  Met wat geluk konden sommigen onder jullie ook boer worden of iets zelfstandigs gaan doen...wat soms nog erg genoeg was.  Ook jullie evolueerden en groepeerden jullie lotgenoten...toch hebben de Spekulatisten onder jullie de boel nog altijd flink in handen.

         Jullie kennis en kunnen vermeerderde in de loop van jullie geschiedenis, weliswaar met perioden van vooruitgang en achteruitgang.  Jullie begrip van het wezenlijke van het leven bleef echter voor een minderheid vatbaar.  De biologie speelde jullie soms parten, vaak was 'als ik of wij maar eten op de plank hebben' belangrijker dan het welzijn van de groep...en moest het wezen dat 'solidariteit' noemt wachten op betere momenten en andere gebeurtenissen om nog iets aan z'n ontwikkeling kunnen te doen.   De filosofie van het overleven was voorlopig heer en meester.  Zij die het zich konden veroorloven van wel op een andere manier te filosoferen, hielden zich dan weer vaak bezig met zo van die  vragen als 'is een dier zich ook bewust van zichzelf' of 'is het wel de taak van de filosofie om regels te geven'. 

         Van zodra jullie filosoferen een beetje begon te vorderen raakten jullie al verdeeld tussen het gebruik van jullie rede en jullie intuitie.  Het leek wel of jullie voor de rest van jullie geschiedenis een spelletje mannelijk-vrouwelijk gingen spelen.

Jullie 'rede' was het gevolg van een meer mannelijke houding, meer vanuit natuurkundige wetten, meer vanuit de fysica, de zichtbare kracht.  Mannen hadden natuurlijk ook toegang tot hun intuitie, maar die was soms toch zo moeilijker 'hard' te maken dan 'feiten', dan de rede...en mannen krijgen graag iets hard.

Jullie 'intuitie' was het gevolg van jullie meer 'vrouwelijke' overhand.  Jullie vrouwelijke XX-chromosoon was inderdaad veel ouder dan jullie mannelijke XYvariantie die veel later uit de poel van het leven tevoorschijn kwam...en die vrouwelijke intuitie stond dus toch wel iets dichter bij de oerenergie.  Eeuwen kostte het de mens voor hij doorhad dat de zon niet rond de aarde draaide en de natuur Eva vóór Adam geschapen had.

Wat jullie nog niet zo lang durven toegeven is dat er zowel in Adam als in Eva iets hard en iets zacht zitten kan.

         Gedurende eeuwen sloofden jullie denkers zich uit om te bewijzen of tijd al of niet bestaat en wilden jullie uitvissen welke de volgorde van jullie ontdekkingen was : was er eerst de gedachte, de filosofie en daarna de natuurwetten of omgekeerd ?

Kwam de kunst als laatste gegeven in de evolutie te ontstaan of was het feit dat iets kleiner of gelijk aan nul, iets dat met andere woorden 'zinloos' dreigt te worden en altijd wel moet 'ontploffen' niet ook op zich al grote kunst ?  Niet alleen in de materie bleek dit waar, ook jullie gedachten bleken en blijken na een tijd niet meer bestand tegen te grote druk, tegen te grote veranderingen in de maatschappij, in jullie zelf of zelfs in jullie persoonlijke relaties.  Die gedachten en gevoelens die wel tegen alle mogelijke druk kunnen, staan misschien wel het kortst bij die energie die nog kleiner dan atomen is en in de anti-materie verscholen zit...althans...dat is wat wij zwaluwen erover denken...telkens wij onze toeren

in de lucht maken en over de oorsprong van het goede vliegen te filosoferen. 

Wij hebben daar geen boeken voor nodig gehad.

         Wij zwaluwen weten nog goed hoe het voor jullie in grote lijnen allemaal begon.

Zelfs toen jullie nog niet konden vliegen, wilden jullie al vliegen...en niet alleen in gedachten.

Het verhaal van het denken

De filosofie staat weer eens voor een revolutie Al vanaf er gefilosofeerd werd (filosoferen betekent 'uitzien naar wijsheid'), kwamen een aantal denkrichtingen met mekaar in botsing. Zo was de belangrijkste doelstelling van de Sofisten het welbespraakt leren verdedigen van een zaak…of de uitleg met de werkelijkheid strookte of niet was niet de hoofdzaak. Mensen als Socrates verwierpen dit uitgangspunt. Na hem voegden anderen telkens belangrijke componenten aan het wijsgerig denken...

Zo vond bijv. Aristoteles dat de mens bij z’n geboorte ‘leeg’ was, hetgeen natuurlijke de genetische erfelijkheid van ook een aantal psychische faktoren buiten beschouwing liet. De Stoicijnen zagen geen tegenstelling tussen het spirituele en het zuiver stoffelijke, het geestelijke bestond binnen het stoffelijke.De tegenstroming daarvan, de Epicuristen raakten gefrustreeerd door het element ‘lust’ als zin van het leven. Meer en meer drukten wetenschappers hun stempel op de filosofie. Gallilei vond dat het boek van de materie op mathematische manier geschreven was. Copernicus stierf op de dag dat zijn boek uitkwam en Kepler ontdekte dat de snelheid van de planeten verhoogde naarmate ze dichter rond de zon draaiden. Newton ontdekte dat de planeten in hun baan blijven door de kracht van de sterren. De voornaamste wetten van de makrokosmos werden ontdekt, die van de mikrokosmos zouden na de uitvinding van de mikroscoop dra volgen. Spinoza schreef dat : "als we zouden inzien dat alles wat gebeurt noodzakelijk is, dat we dan tot een intuitieve kennis van de natuur zouden kunnen komen." Hume nam het dagelijks leven als uitganggspunt voor de filosofie. Empiristen, zo van rationele standpunten doordrongen beweerden dat 'we niets meer van deze wereld kunnen weten' dan wat we zien, vroegen zich toch al af of we niet ook door bewustzijn omgeven zijn. Kant wilde de godsdienst tot iets natuurlijks maken, het geloof kon ook eens uit de eigen praktijk afgeleid gegeven worden, zodat de mens minder afhankelijk van goeroe’s worden kon. Artiesten beweerden dan meer en meer dat ze iets konden uitdrukken waar filosofen geen woorden of andere middellen voor hadden. Hegel probeerde de filosofie te redden nadat de romantiek er iets kompleets geestelijks van gemaakt had. Hij toonde aan dat de dingen zich ontwikkelden volgens een stuktuur van these, anti-these en synthese. Marx en Engels verklaarden de geschiedenis  als een gevolg van de verschillende produktiemethoden die de verschillende soorten maatschappelijke systemen (slavernij, feodaliteit, kapitalisme) gebruikt hadden. ‘Om de werkelijkheid te kunnen veranderen, moet je ze begrijpen’ was hun credo.

Een burgerlijk ekonoom die de waarde van Marx onkent is hetzelfde als een medicus die het werk van zijn tijdgenoot Darwin zou ontkennen.

Darwin deed braanbekend werk op gebied van de afstamming van de soorten.

Over waar mensen als Freud en Jung zich in dit landschap is de diskussie nog altijd gaande. Wat kan onze generatie aan het werk van al deze mensen toevoegen ?

Bestaan er zoals Einstein stelde inderdaad meer dimmensies dan gedacht ?

Energie, aantrekkingskracht en al of niet toeval vormde alles.

Ook onze eigen energie zal eens terug uiteenvallen in de elementen die ons hebben gevormd. Ons bewustzijn bestaat ook uit straling en andere energiën dan mineralen en water en zal ook in die elementen uiteenvallen.Misschien leeft onze ongebonden geest wel wel verder als straling en materie. Gelukkig weten we dat niet…want we hebben hier allen om een boel onnavolgbare redenen ons leven te leiden. Gissiingen over de interaktie tussen de ‘werkelijke’ en de hypothetische ‘onwerkelijke’ geest kunnen alleen maar gissingen blijven, wat niet wegneemt dat het filosofisch GELOOF in onsterfelijkheid een enorme, ook reeds vaak misbruikte energiebron is ( zie bijvb. al die waanzinnige zelfmoordakties). Prettige dag nog verder.

octo

tussen leven en dood :goed voelen

Een ontdekking als een andere : de grens tussen leven en dood bestaat uit een aantal schakeringen, graden van zich letterlijk en figuurlijk 'goed' te voelen...van bijna dood tot springlevend en energiek. Onze geest is tot veel meer in staat dan we denken en we zijn ook veelzijdiger dan we denken.

Ons bewustzijjn bestaat duidelijk uit drie elementen : verleden, heden en toekomst. Het verleden is de doorgegeven evolutie, de genetische informatie, onze opvoeding en onze levensomstandigheden vóór het punt NU. Ieder moment zijn we ons in het heden van een aantal dingen bewust. Dit punt is het werkelijke geestelijke bestaanspunt dat het verleden met het toekomstige integreren wil.

De toekomst bestaat uit ons wensen, berekenen en willen verstaan

Ons totaalverleden (individueel zowel als kollektief) is als schakel in het heden opgelost. We moeten leren de dagelijkse symptomen van onze problemen te overstijgen door vanuit het positieve in de mens struktureel en analytisch te leren denken

Materie heeft dus duidelijk drie dimmensies : natuurdimmensie, bewustzijnsdimmensie (eterie) en het vraagteken naar de ‘esoterie’ toe.

Sleutels tot het begrijpen van het begrip ‘oneindigheid’ hebben we nu al genoeg gegeven. Belangrijk in het leren begrijpen is vanuit de praktijk tot de theorie komen. Vanuit het meer stoffelijke naar het minder konkrete, de theorie.

Om uit te leggen wat onze steeds evoluerende geest nu eigenlijk is, waar ie vandaan komt en wat uiteindelijk de bedoeling is van het leven als geheel, vertrekken we best van objektieve ontledingen van de werkelijkheid.

We mogen ons niet laten opdelen in aanhangers van mytische of religieuse verklaringen voor het interpreteren van alles wat met het leven te maken heeft.

Geloven is een prachtig iets, en er bestaan inspirerende religieuse teksten in godsdiensten, maar de verklaring die men om niet in godsdienstig fundamentalisme te vervallen aan het leven geeft ; moet er eerder één zijn die een soort inleving in wetenschappellijk aantoonbare mechanismen geeft. Een verklaring die de oneindigheid van de geest daarom helemaal niet op voorbaat uitsluit.

Basisveronderstelling van deze up-to-date natuurfilosofie is, dat alles wat bestaat zo eeuwig en onvernietigbaar is als de elektronen waaruit alles bestaat

De materie heeft zich tot eterie ontwikkelt, met mogelijk uitlopers naar de esotherie. Waarom is alles wat bestaat materie ? Omdat, iets kleiner of gelijk aan nul niet kan bestaan; want als dat iets de ondraagelijke druk van de ‘zinloosheid’ benadert, ‘ontploft’het. Net zoals een ster die ontploft en een zwart gat induikt…of een relatie die uitzichtloos wordt en bezwijkt…met mogelijk ook een ‘zwart gat’ tot gevolg. Energie verdwijnt niet, maar verandert voortdurend van vorm. Altijd is er een overgang, een brug naar iets anders. Zie maar naar de wetten van de fysica die samen met die van de chemie de biologie schiepen. Atomen, elektronen, licht, elektricitieit, waren de ouders van de eerste cel. Toen kwam de overgang naar organisme en soort.

De vis werd reptiel en later zoogdier en vogel, aapmens en mens volgden. Ook de ruimte op zich was (is )een kracht door haar omtrek, oppervlakte, inhoud, massa. Zelfs tijd en snelheid speelden mee. Deze evolutie was gekoppeld aan hoe we met onze instinkten omgingen.Gekoppeld aan hoe we vanuit onze instinkten een aantal positieve en negatieve emoties ontwikkelden. Gekoppeld aan hoe de angst plaats maakte voor onbevreesdheid, aan hoe de hebzucht plaats ruimde voor solidariteit en aan hoe jaloersheid door steeds meer handelen naar evenwichtig inzicht teruggedrongen werd. Hoe meer de negatieve emoties door positieve emoties konden vervangen worden, des te meer kansen kregen de waarachtige gevoelens die het soms meer en meer op de blinde emoties haalden. Ons bewustzijn ons op onze reis doorheen de meer eterische vormen van zijn : de wording van de ekonomische, sociale en politieke mens.

Heel deze evolutie ging gepaard met de overgang van het ene maatschappelijk stelsel naar het andere…net alsof het menswordingsproces van een meer zachtaardigere dan wredere soort zich voortdurend met de vaak bloedige geschiedenis als achtergrond voltrok. In de veronderstelling dat een materieel menswaardig leven voor alle naties en de wereld als één natie, mogelijk wordt, zal er dan meer tijd en interesse zijn om bijvoorbeeld bij het diepzinnige van de wording van het bewustzijn stil te staan ? Maar terug naar materie en eterie nu.

De anti-materie, een microwereld zoals de makrokosmos, met temperaturen van miljoenen graden celsius per kubieke millimeter of nog heter in dimmensies waar meetkundige maten niet meer bij kunnen. Alle elektronen hebben er een eeuwige levensduur en draaien er als planeten om hun sterren (atomen).Wie zegt dat er geen leven op de kleine planeten van de mikrokosmos is ? Welk energetisch verband bestaat er tussen de zichtbare en onzichtbare stoffelijke wereld, tussen mikro-en makromaterie ? Misschien vormen die twee soorten bewustzijn bij leven één geheel en kunnen ze zelfs bij het wegvallen van het biologische huis apart bestaan ???

Miischien is het onze taak om ons bewustzijn zo energetisch mogelijk te houden teneinde een aan iedere nieuwe bewustzijnsmoment aangepaste brug met de anti-materie te kunnen vormen ?

Iedereen is te vergelijken met een soort elektrische weerstand waardoorheen veel eigen en energie van anderen stroomt. De mensen met de lichtste weerstand nemen het meest van hun omgeving op, waardoor ze er soms meer onder te lijden hebben dan anderen. Ze moeten een onverschillig evenwicht zien te vinden, dat hun in hun eigen energie houdt, slechts dan kunnen ze de stromen van anderen aan.

Tot voorlopig besluit : Spiritualiteit is een energie die één met de stof is, omdat ze zelf ook een soort stof is. Ze schijnt alleen mogelijk op elk nieuw moment dat we ons bewust zijn van wat ons overkomt. We verschuilen ons nog teveel achter dagelijkse beslommeringen en maken geen tijd voor de zin van het leven vrij. De stof baarde het leven en wij vonden een woord uit voor al hetgeen we niet begrepen : ‘god’.

Wij zijn de eerste soort die beseft dat we het leven kunnen laten ontstaan, alleen al maar door het te wensen. Magie heeft geen grenzen, maar laat ons realistisch blijven. Godgelovigen zeggen dat ‘schepping’ (eigenlijk het ‘wensen’) voor de feiten kwam, het ‘idee’ voor de ‘materie’. Andersgelovigen zeggen dat de idee de zoon van moeder MAterie is. De mannelijk chromsoomkoppelk XY is inderdaad van latere datum in de evolutie dan het vrouwelijke XX-koppel…wat ons intuitief symbolisch geneigd maakt het voordeel van de twijfel aan de ‘andersgelovigen’ toe te kennen. Deze kip of ei-eerst-diskussie leidt de aandacht van de feiten zelf af. Stof is geest en geest is stof.

We leren van en met mekaar…hoe we vanuit onze aardse zielen misschien groei aan onze toekomstige geest (? )kunnen geven…alle dagen ,tot de dag dat die geest misschien op zichzelf zal kunnen bestaan(?)… of één wordt met de geest van het al…als dat al niet zo is.

Een beetje mysterie moet kunnen. Helpen ‘zij’ ons of wij ‘hen’?

Iedereen doet hier ervaringen op en leeft in de richting van z’n dood, het juiste moment waarop iemand een andere, niet-lichamelijke energie wordt, die al of niet gewoon genetisch deel zou kunnen gaan uitmaken van de verdere evolutie van de levenden hier. Wie, hoe, wat, waar gaat helpen en of wij, vanwege onze genetische verwantschap niet eerder hen dan zij ons helpen…kan misschien vanuit hier net zoals in een detective-aflevering, praktisch alleen vanuit een aantal details naast de feiten geraden worden. Alhoewel ‘hun’ hier ook alleen maar ‘ons’ hier is, vanwege de gemeenschappelijke genetische wortels...daar moeten we ons leren inleven : er is maar één wereld,1bestaan. Dus zou de zin van het leven ook kunnen zijn dat iedereen hier ‘sterk’ moet worden en de waarheid in z’n eigen leven te ontdekken heeft; teneinde hier en nu en achteraf nog van nut voor anderen te kunnen zijn. Een omnitalent aan inzicht zal een breed gamma aan ‘intuitie’ kunnen verstrekken aan vele mensen, organisaties, … Dus wachten we onze beurt af om een zo goed mogelijk begeleider te worden, ook na onze dood; we oefenen al tijdens ons leven.

Misschien bestaat de geest van diegenen die er nog zijn op een genetische manier wel voor een deel uit diegenen die er niet meer zijn; omdat wij biologisch bestaan uit de voortzettingen van onze voorouders.

Wellicht keren we alleen op die manier biologisch terug.

Dus één van de mogelijke zinnen van het leven is dat eens je dood bent, je blijft funktioneren ten opzichte van anderen die jouw (of ‘iets’ of ‘iemand’) om energie vraagt. Vraagt iemand om energie die dan aanbeland bij iemand die medeverantwoordelijk was voor die iemands lijden; dan zal er ‘in de hemel’ misschien ook nog wel ‘leed’ zijn en zal er daarboven naar de wijsheid van buren moeten gevraagd worden als men het in z’n aardse leven niet gesnapt heeft. Emotioneel zwakkeren vragen als dit axioma waar is, dus best niet om hulp…of het zou in ‘het hiernamaals’ook zo moeten in mekaar zitten als hier…dat men via stukken hel en opnemen van verantwoordelijkheid en bereidheid tot uitwisseling tot stijgende wijsheid komt.

Als het allemaal niet zo moest zijn, kan slechts één ding waar zijn we keren terug naar de simple en ongecomliceerde bewustzijnsvormen van mineralen, water, en lucht en licht en golven… . De biologische cellen die we erfden, (erven is hier een niet zo goed gebruikt woord, want we ZIJN die cellen)én heel het geestelijke deel van die cellen zetten we in onze nazaten voort, al blijken sommige scheuten eerst terug in volgende generaties uit te schieten.. Biologisch zijn we hetgeen anderen ononderbroken lichamelijk doorgaven. Vermits de geest zich uit de materie ontwikkeld heeft, zijn die anderen in een welbepaalde, stoffelijke betekenis…nooit gestorven.

We kunnen alleen maar vastellen dat ‘zijn’, ‘zijn’ is…wat al boeiend en moeilijk genoeg is. Leven (inbegrepen dood misschien), lijkt een lange reis naar verschillende dimmensies, die je altijd achterlaat, verrijkt of verarmd met jouw bijdrage. Tot slot, als er dan een opperwezen was, noemde het ‘zelfkennis’.

We weten niet of we na ons leven verhuizen naar de krachtvelden van al die waarden die we in tijden van nood aanroepen. We willen ons niet laten vangen aan woorden zoals ‘god’ , die in de komplexiteit van het leven konkreet zo weinig betekenen. Filosofisch gezien hebben we een heleboel geerfd en we zullen er nog veel aan toevoegen, door studie, diskussie…en het leven zelf.

octo

 

tijd bestaat niet, de bus missen kan je wel

Elke situatie die zich in het 'nu' bevindt bevat een betekenis die het dichtst bij de realitieit staat. De realiteit echter, is een enorm complex gegeven dat ik al op veel manieren proberen beschrijven heb...en om soms ondoorgrondelijke redenen met het verleden verbonden is.

Vertrekkend vanuit het verleden probeerde ik op een aantal verschillende literaire manieren, praktisch en theoretisch aan te tonen vanwaar de menselijke geest vandaan kwam en hoe hij zich probeert te ontwikkellen, persoonlijk zowel als kollektief. Welke fasen de kollektieve evolutie van de mensheid ook nog doormoet, één vraag blijft open, een vraag die ieder van ons in zijn innerlijke communikatie met zichzelf dient te beantwoorden : "welke is de rol die mij in het geheel van wat het leven te bieden heeft, is toebedeeld " ? Hoe meer mensen de verantwoordelijkheden die deze vraag oproept,begijpen... des te beter onze kollektieve toekomst.

In wat volgt zal ik die vraag voor m'n eigen proberen vertalen. Als ik me soms hard en cynisch zal uitlaten is dat omdat er grenzen zijn aan begrip hebben voor het veelal te passieve leven dat verschillende maatschappelijke groepen en ook wijzelf ons eigen opdringen.

Om de wereld een betere plaats te maken, moet je de rol van het geld en de politiek veranderen. Of dit lukt, hangt niet alleen af van ons inzicht in de rode draad in de geschiedenis of van onze bekwaamheid ons te organiseren…maar ook van onze innerlijke wereld …zijn we reeds emotioneel sterk genoeg om ons deel van het werk te doen…zonder de discipline die ons door onze al of niet anonieme werkgevers opgelegd wordt ? Nee . Wat niet wil zeggen dat er geen ander systeem buiten geld en burgerlijk parlement mogelijk zou zijn . Die parlementen zouden moeten gebruikt worden om de verkwisting van geld te stoppen en de wereld op alle vlakken een echt menselijk thuis te maken.

Maar moeten we niet eerst ook snappen wat de zin van het leven in z’n geheel genomen is ? Aan de ene kant een reis van armoede naar welvaart en aan de andere kant een bewustzijn dat meer in het teken van de ontwikkeling van de eigen sterkte van de ziel staat .

Het is niet de bedoeling van ‘t leven om je te pletter te werken aan de kadans van een syseem dat in vraag zou moeten worden gesteld.

Het is niet de bedoeling om onze persoonlijke relaties in haatspelletjes te laten verworden. Met inzicht en begrip en weten wat je zelf wil kan je veel oplossen.

Het is niet de bedoeling van innerlijk een soort machinaal leven te leiden ; we moeten onze innerlijke stem leren begrijpen. Waarom ? Soms zal je overvloedig weten waarom ; andere keren totaal niet meer hoe je van de ene naar de andere situatie geleid wordt of nog in kringetjes moet draaien tot de volgende doorbraak.

Is ons leven niet een gezamenlijk iets en kan je je leven alleen maar plannen in funktie van hoever diegenen rond je met hun ontwikkeling staan ?  De vraag stellen is antwoorden krijgen zal je merken.

HET POSITIEVE DAT HET NEGATIEVE NIET meer VOEDEN MAG IN DEN BEGINNE WAS ER DE RUWE ONBEWUSTE ENERGIE

ALLES WAS ENERGIE/ALLES IS ENERGIE/ALLES WORDT ENERGIE

ENERGIE IS ER OMDAT IETS ZONDER VORM EN INHOUD NIET KAN

MATERIE WERD GESCHAPEN DANKZIJ HET SPEL VAN + EN -

HET BIOLOGISCHE LEVEN WERD VERWEKT DOOR DE MATERIE

HET EMOTIONELE LEVEN ONLOSMAKELIJK één MET DE BIOLOGIE

HET SPIRITUELE, RESULTAAT en oorsprong VAN DE DRIE VORIGE PERSONAGES

HET SPIRITUELE =

=IN OORSPRONG DUS HET BEWUSTZIJN VAN DE MATERIE ZELF

=DE GENETISCH VERTAKTE DOORGEGEVEN EMOTIONELE ENERGIE

= ENERGIE, GEBOUWD OP GELOOF IN je KERN, in je positieve kracht

=BEWUSTGEWORDEN OORSPRONKELIJKE ENERGIE

NEGATIEVE EMOTIES ZIJN VOORBESTEMD ZICHZELF OM TE POLEN

IN DIT PROCES PROBEREN ZE HET POSITIEVE UIT TE BUITEN

IN PLAATS VAN ZICH OP EIGEN KRACHT VH NEGATIEVE TE ONTDOEN

VANUIT EEN ONVERSCHILLIG EVENWICHT KAN ’t POSITEVE WEERSTAAN ALS HET ZIJN POSITIEVE KRACHT IN DE RICHTING VAN HET NEGATIEVE STUURT. ZONIET VERSTERKT HET NEGATIEVE ZICH

TOTDAAR DE THEORIE.

IN DE PRAKTIJK IS HET POSITIEVE OOK MEELEVEND, BEHULPZAAM

MAAR ’T IS EEN KLEINE STAP VAN MEELEVEND NAAR MEELIJDEND

…en DAN BEGINT DE SPIRAAL NAAR BENEDEN,

WAARUIT HET POSITIEVE ZO ZELDEN VERSTERKT KOMT

HET POSITIEVE MOET ZICH POSITIONEREN; zijn doel voor ogen houden…

WANT HET NEGATIEVE WEET NOG NIET OVER WELK DOEL HET GAAT

HET ZOEKEN NAAR VOEDSEL LEIDDE TOT SAMENWERKING

SAMENWERKING LEIDDE OOK TOT UITBUITING EN EKONOMIE.

UITBUITING ALS NEGATIEVE EMOTIE EN EKONOMIE ALS POSITIEVE…

WERKTEN SAMEN IN DE RICHTING VAN ONTWIKKELING.

DIE ONTWIKKELING OP HAAR HOOGTEPUNT MOET ZICH NU…

VAN DIE UITBUITING WEER ONTDOEN..OM DE MISERIE TE STOPPEN.

ALS DE VERONTWAARDIGING OM HET ONRECHT ZICH NIET IN DADEN

…EN ORGANISATIE OMZET…KAN DIT NIET.

WIJ HOUDEN AAN ONZE VOORDELEN VAST EN DURVEN DE GROTE

HEBZUCHTIGEN DIE DE EKONOMIE IN HANDEN HEBBEN NIET IN

VRAAG STELLEN…WIJ BLIJVEN HET NEGATIEVE VOEDEN.

HEBZUCHT LEIDDE TOT POLITIEKE ORGANISATIE…

VERWEER ERTEGEN OOK

IEDERE KEER HET VERWEER TOEGAF AAN DE HEBZUCHT

WERD DE ORGANISATIE ERVAN VERPLETTERD OF ONTAARDE…

WERDEN DE OORLOGEN EN DE KOLLABORATIE MET DE HEBZUCHT voorbereid

voorbereid, zoals OOK ONS DAGELIJKSE LEVEN DAT VAN IN DE NACHT AL WORDT

WORDT JEZELF

octo

het objektieve bewijs van eeuwig leven

In 1956 deed men een experiment waaruit men eiwitten uit dode materie liet ontstaan. Ze hadden de neiging zich tot ingewikkelder strukturen te ordenen. Zo verliep ook de evolutie van atoom tot cel en zo verloopt ook de ontwikkeling van het bewustzijn. De natuurlijke selektie is al op molekulair gebied begonnen.

(gebasseerd op wetenschappelijke werken)

Was het beginpunt vóór de oerknal een punt zonder inhoud of een punt dat de zinloosheid, de inhoudsloosheid benaderde...ik denk het tweede. Het eerste uitgangspunt verondersteld een vacuüm, homogener van struktuur dan het ijlste gas. In een punt zonder afmetingen zou een toestand van instbilitieit ontstaan zijn die tot een toestand van lagere symmetrie leidde. Dat punt van absolute bron van scheppingskracht,de volmaakte symmetrie en rust zou dan vanuit zijn toestand van onverschillig evenwicht onder groeiende druk die de uiterste grens van het mikrobestaan benaderdt...ontploffen.

Of daarbij dat mikroscopisch minpunt eerst moet worden bereikt is een vraag voor atoomgeleerden...maar ik denk intuïtief dat juist de onbereikbaarheid en onhoudbaarheid van het korter bij dat punt komen de bron van alle schepping is. Wij, die van dezelfde bouwstenen komen schipperen ook nog altijd tussen rust en onrust. Vanuit dat punt schiepen de verschillende soorten van straling daarna de materie die dan tevens weer uiteindelijk de cel ontwierp...uiteindelijk zal alles weer straling worden. Staan wij aldus niet symbool voor dat proces van wording en verwording en wordt niet uiteindelijk alles weer straling om weer in het aanvangspunt van vóór de oerknal te verdwijnen ? Van oerknal naar binair tellen : o en 1...veel, maar tegelijk in essentie alleen de soort energie veranderd ?

Bij de overgang van een toestand van volmaakt evenwicht naar een toestand van lagere orde kwam er ondenkbaar veel energie vrij. Is dus het verschil tussen oneindig veel opgeslagen, gebalde energie en minder energie hetzelfde als tussen volmaakte rust en onrust ? Hetzelfde systeem zien we tussen de neutronladingen van atomen(plus en min in evenwicht) en de interakties tussen de positieve protonladingen en de negatieve elektronenladingen...om altijd weer die 'rust' te herstellen. We zouden nu reeds veel parrallellen met persoonlijke en maatschappelijke relaties kunnen trekken. Het punt van volmaakt evenwicht spatte dus uit mekaar en met de snelheid van het licht verspreidden energiepakketjes zonder massa (straling) zich in alle richtingen door de ruimte. Hoe dikwijls kan dat al niet gebeurd zijn die kosmische reis van bijna niks naar alles en terug ? Een voortdurend proces van schepping en vernietiging volgde. Hetzelfde stramien als ons biologische en psychologische leven, bij schepping komt altijd een meerwaarde aan energie vrij...bij vernietiging ook ?

Het heelal toen, was één fotonenzee (straling). Fotonen,straling, ontstaat uit de botsing tussen een antideeltje (positron) en een deeltje (elektron). Beide deeltjes annihileren (opheffen-vernietigen) mekaar. De aanvankelijk kleine ruimte van het heelal groeide. Alle mogelijke fotonen konden ontstaan. De fotonen konden door paarvorming overgaan in materie. In deeltjes, altijd vergezeld van hun anti-deeltjes. De materie waaruit we bestaan hervalt in z'n oorspronkelijke bouwstenen waaronder mineralen, lucht maar ook straling...gaat die voortdurende binding of verbinding na de dood niet gewoon verder via de straling die ingrijpt in de materie of opnieuw materie schept ? Misschien via het gevoelsleven en de intuitie ?Momenteel zijn er een 100-tal elementaire deeltjes bekend (de meeste met een extreem korte levensduur).

Deeltjes en anti-deeltjes annihileren mekaar ogenblikellijk en ze laten de energie achter waaruit ze voortkwamen.De gekreërde materie die de ruimte ingeslingerd werd ging door annihilatie weer over in straling (fotonen).

Aanvankelijk was er slechts één soort elementaire deeltjes die mekaar beïnvloeden door het uitzenden van krachtvoerende deeltjes, die een aantal van hun eigenschappen dragen. (zoals onze deeltjes ook onze eigenschappen dragen). Elementaire deeltjes bestaan op de grens van materie en anti-materie (tussen materie en straling)(tussen aarde en hemel, tussen mikro -en makrostruktuur). De energie die ze bij hun vorming kregen moet zo snel mogelijk weer worden afgestaan. Het leven...geven en nemen...doorgeven. Er is alleen rust en onrust...beiden onafscheidelijk verbonden.

Krachtvoerders zijn eigenlijk de communikatievorm tussen de elementaire deeltjes, met geen of slechts een kleine massa die ze bij hun vorming meekregen...die massa moet zo snel mogelijk weer worden afgestaan.

Lichtere krachtvoerders hebben een heel groot afstandsbereik. Is zich 'leeg','zonder kopzorgen''gevuld met inzicht en vertrouwen' ...kunnen maken ook niet een toestand waarin je veel meer energie kunt doorgeven ?Zwaardere krachtvoerders moeten de geleende massa en energie sneller terugbezorgen, zodat ze een kleiner krachtveld bestrijken. Meer met negatieve gevoelens beladen mensen...kleinere radius. De kosmische krachten berusten op het principe dat ze zich kunnen laten gelden binnen de beperkte straal van een atoomkern, andere zijn werkzaam van het ene uiteinde van het heelal...tot het andere.

 

De eerste frakties van miljardsten van sekonden na de oerknal bestond er nog maar één soort materiedeeltje met zijn antideeltje (we zijn er allemaal nog afstammelingen van en als man en vrouw staan we er enigszins symbool voor). Er was dus nog maar één krachtvoerend deeltje en één kosmische kracht. De symmetrie van het heelal was nog erg groot. De kunst was vanuit wanorde terug symmetrie te krijgen. De temperatuur daalde in een flits van oneindig naar 100.000 x een miljard x een miljard °C en toen ging de zwaartekracht haar eigen weg...gedragen door gravitonen...(krachtvoerders zonder massa).

Twee of meer materiedeeltjes kunnen over een oneindige afstand voortdurend gravitonen uitwissellen zodat ze elkaar aantrekken. De kracht is zeer zwak maar kan kumultatief groot worden...zodat ze zelfs sterrenstelsels en melkwegen bij mekaar kan houden. (zie ook onze lichamen)...Zover waren we echter nog niet.

Vanaf een bepaalde temperatuur werden er geen nieuwe X-deeltjes(straling) en daarmee overeenstemmende materie en anti-materie gevormd. De annihilatie haalde de overhand en heel de X-kosmos ruimde de baan voor allerlei nieuwe deeltjes met bijhorende krachtvoerders.

Het heelal werd niet alleen groter, koeler en minder dicht...maar ook ingewikkelder.

De bijna-kleinste mikrobouwstenen,de anti-materie, de quarks...wisselden gluonen uit...deze verplaatsten zich met de snelheid van het licht. Quark en anti-quark...een kleur en een anti-kleur.Rood, groen of blauw. Op zeer korte afstand is hun kracht nul. Op toch iets om op grotere submikroafstand wordt de kracht onvoorstelbaar groot om op grotere afstand weer nul te worden. Door het afgebakend bereik van deze quark-kleurenkracht kunnen 2 of meerdere quarks zich alleen maar binnen kleine ruimte binden...de binding veronderstelt dat de gezamenlijke kleur van de betrokken quarks wit is.

De quark-antiquarkcombinatie vd gluonen die de quarks uitwissellen is echter nooit wit, wat betekent dat ze in een triplet voortdurend van kleur veranderen, maar dan zo dat de totaliteit altijd wit blijft. Er zijn ook nog opquarks met een lading van plus tweederde en neerquarks met een lading van min éénderde. De combinatie van twee opquarks en één neerquark levert een triplet op met een totale lading plus 1, een proton dus...een opquark levert samen met twee neerquarks een neutron op, met lading nul. Neer en op, beide nodig om iets essentieels te vormen.Proton : groen, neutron :wit, elektron : rood, foton : blauw... . (gevoel, intuitie,verstand en inspiratie...zouden ze in essentie niet ook uit kleuren bestaan ?).

Slechts één miljardste vd materie bleef bestaan. Naast de zwaartekracht (positie?)en de kleurkracht (samenstelling?) liet ook de zwakke wisselwerking (beweging?) zich in het prille heelal gelden.

De zwakke wisselwerking werkt met extreem kort afstandsbereik op alle mogelijke elementaire deeltjes in en wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid van krachtvoerders (de vektorbosonen). Naarmate het effekt dat ze op ladingen hebben onderscheiden we deze quark enn anti-quarkcombinaties in w+,w- en w° (+handelen,-handelen, °handelen...of links, rechts of neutraal geladen?)...(binden, niet-verbinden, tekorten, tevelen, evenwicht...verschillende toestanden, verschillende reakties)

De vektorbosonen veroorzaken tal van interakties, waarbij deeltjes voortdurend in andere deeltjes omgezet worden. De zwakke wisselwerking kan bijvoorbeeld maken dat in 1 proton één vd opquarks verandert in een neerquark, met als gevolg dat het proton een neutron wordt (zie ook gemoedsgesteltenis?). Door de bestendige interaktie en het voortdurend in mekaar overgaan, kwamen alle elementaire deeltjes in even grote hoeveelheden in het heelal voor. Naarmate de afkoelingen de expansie verder gingen, werden echter geen nieuwe quarks enantiquarks meer gevormd. De deeltjes die nog niet in stabielere strukturen waren geraakt, vernietigden mekaar massaal...daarbij kwam zoveel energie vrij zodat de afkoeling tijdelijk weer wat geremd werd. Op dat ogenblik bestonden er evenveel protonen als anti-protonen evenveel neutronen als anti-neutronen. Zij konden dus alleen nog maar annihileren en ze zouden voorgoed uit het heelal verdwenen zijn als de SYMMETRIEVERBREKING waarmee het allemaal begon zich niet had verdergezet.

Ongeveer 1 van elke miljard protonen en neutronen vond geen anti-deeltje...ongeveer 1 miljard van alle tevoren materie bleef dus bestaan.

1/1000ste sec. na de oerknal was de t° van het heelal zo gedaald dat er naast de resterende fotonen, protonenen neutronen ook elektronen met een -1 lading ontstonden, samen met een lading +1. Deze deeltjes zijn zo dicht dat hun hun creatie door paarvorming minder energie vergt. Dit proces kon aan de gang blijven totdat het heelal tien sekonden oud was (daarna was de t° zo koud dat ook geen elektrons en positrons meer gevormd konden worden).

Ze konden alleen nog annhileren, waarbij de afkoeling van het heelal weer tijdelijk geremd werd. Uiteindelijk bleef er door de zich steeds verder zettende symmetrieverbreking ook hier een overschot aan elektronen achter. (-deeltjes, vandaar dat veel later XXde basis voor de voortplanting werd? )

In de eerste tien sekonden na de oerknal van de geschiedenis werd dus alle materie gekreëerd, ook die waaruit U en ik zijn opgebouwd. Nadien was de energie al zo zeer uitgedijd en verdund dat er geen nieuwe deeltjes meer konden ontstaan. Het hele universum is dus samengesteld uit een klein restant van bouwsteentjes die 15 miljard jaar geleden met een ontzagelijke kracht in alle richtingen de ruimte werd ingeslingerd. Na drie minuten was de t°gedaald tot 1miljard °C. Nog meer krachten lieten zich toen gelden. Protonen en Neutronen gingen mesonen uitwissellen , virtuele deeltjes die ook al uit een quark en een anti-quark bestaan...ze zijn de dragers van de sterke kernkracht (zie ook ontstaan van zwaartekracht, kleurkracht, zwakke wisselwerking) . Die sterke kernkracht kan protonen en neutronen stevig tot kernen binden...maar ze reikt niet verder dan de omvang van een doorsnee kern.chacun ça place. Waterstof en helium vullen het heelal. Ruterrford en Bohr beschouwden het atoom als een soort zonnestelsel. Schrödinger en Heisenberg leerden ons evenwel dat elektronen geen vaste banen rond de kern hebben.

Uit het samenspel van al de kosmische krachten werden de atomen geboren. Als twee of meerdere protonen botsen, worden ze door de sterke kernkracht naar mekaar mekaar toegetrokken maar door de gelijke lading drijft de elektromagnetische kracht ze uit mekaar. De materie zat toen nog sterk op mekaar gepakt. Sinds de oerknal werd het heelal per sekonde 300.OOO kmin alle richtingen ruimer. De protonen waren wel gedwongen van dicht bij mekaar te blijven, zodat ook de zwakke wisselwerking kon intreden. Die kon een proton omzetten in een neutron (die de elektormagnetische kracht niet meer voelde...de sterke kernkracht kon de deeltjes dan aan mekaar (elkaar)binden.

Op die manier ontstonden de kernen van waterstof...die door neutronen van mekaar gescheiden werden en de elektromagnetische kracht minder voelden. Het heelal vulde zich op die manier met 75%waterstof en 25%heliumkernen.(zie verhouding aarde, water-vastland, en verhouding mens : 90%water) Na zo'n 7000jaar zakte de t° tot 3000graad Kelvin. Thermische energie en bewegingsenergie waren dermate afgenomen dat de negatief geladen elektronen konden gaan kombineren met de positief geladen kernen. Ze werden niet meteen bij de vele onderliggende botsingen losgeslagen. Ze gingen met de kernen hogere strukturen vormen. (evolutie naar meer bewustzijn en samenwerking was van toen al bezig) Rond elke waterstofkern kwam één elektron te cirkelen, rond elke heliumkern zochten er twee hun baan op en zo ontstondende waterstof-en heliumatomen die alle vrije atomen opslokten. Ook rond onze kernen 'cirkelen' anderen.

Het heelal werd zodus transparant. Gevolg : een ontkoppeling tussen materie en straling...tot dusver had beide zich in bestendige wisselwerking voorgedaan. Voor elk materiedeeltje bestonden ruwweg 1 miljard fotonen. Ze werden er voortdurend door geabsorbeerd en in één of andere richting weer uitgestraald. Toen alle vrije elektronen in atomen gebonden raakten, veranderde dat echter. De straling werd niet langer gehinderd door de aanwezige materie. De fotonen kondeen onbeperkt door de ruimte reizen...het heelal werd transparant (scheiding materie-eterie...maar toch nog beïnvloeding ?) Naarmate het heelal verder uitzette werd de straling verdund, energiearmer...dus haar golflengte steeds groter...gammastralen gingen over in röntgen, ultraviolet, zichtbaar licht, infrarood en ten slotte radiogolven. De energie vd fotonen werd met het uitdijen steds verder omgezet in heelalvolume, maar de energie die overeenstemt met de massa vd materiedeeltjes bleef onverminderd behouden : het tot dusverre door straling gedomineerde heelal,

GING GAANDEWEG OVER IN EEN DOOR DE MATERIE GEDOMINEEERD HEELAL.(wat primeert er na de dood, fysisch gezien, straling of materie?)

Een miljoen jaar na de oerknal was de t° gedaald tot 1000°Kelvin en de zwaartekracht kreeg meer vat op de materiedeeltjes en op miljarden plaatsen tegelijk ontstonden verdichtingen in het gasmengsel van waterstof en helium. Atomen uit de omgeving werden er steeds sneller toe aangetrokken en de immense gaswolk stortte overal tegelijk inMelkwegstelsels, gegroepeerd in clusters, die soms op hun beurt van superclusters deel uitmaakten.

Op tal van plaatsen werd de materie iets sneller samengeprest dan elders. De aaantrekkingskracht op het omringende werd steeds groter (zie ook later vorming van groepen,dorpen, steden) en de instortende centra gingen steeds sneller om hun eigen as tollen. IN hun middelpunt werd het steeds heteren zo'n vier tot acht miljard jaar geleden begonnen de sterren vd eerste generatie te gloeien. Vanaf 15000°C konden de waterstofatomen in hun binnenstetot helium versmelten . Bij een dergelijke kernfusie is de totale massa vd heliumkernen kleiner dan de som vd vier deeltjes(twee protonen, twee neutronen), waaruit ze werden gevormd. Bij fusie komt er dus meer energie vrij...onder de vorm van straling...zie ook samensmelting gameten,geslachtscellen ? Eén deel vd massa gaat over in energie, met als gevolg dat de t° in de oersterren kon stijgen tot 10 à 15 miljoen °C. Vantoenafaan begon het helium te branden in een steeds krachtiger fusieproceswerden er allerlei nieuwe en grotere atoomkernen gesmeed. Zo ontstonden koolstof, zuurstof,ebij t° van miljarden graden ook zwaardere kernen zoals zwavel, silicium en tenslotte ook ijzer.De aarde ontstond uit een beetje kosmisch gruis. Uiteindelijk liepen de t° in de sterren vd eerste genertie zo hoog op dat ze ontploften. Op het moment vd explosie werden nog zwaardere elementen gevormd, maar hun kernen waren veelal onstabiel. Ze begonnen meteen na hun ontstaan weer uiteen te vallen. Daarbij kwam de erin besloten energie weer vrij in de vorm van straling. Ze waren m.a.w. radioaktief. Bij de explosies vd sterren vd eerste generatie werden de in hun binnenste gevormde elementen de ruimte in geslingerd. Voortaan bevatte het heelal 99%waterstof en heliumgas en 1% zwaarder elementen.

Bij de volgende plaatselijke verdichting in de materie werden de lichtste elementen het meest naar de zich vormende centera gezogen. De zwaardere atomen voelden de aantrekkingskracht ook, maar op weg naar één vd vele smelthovens kwamen ze o.i.v. de elektromagnetische kracht molekulen te vormen. Ofwel gingen verschillende atomen gebruik maken van gemeenschappelijke elektronen (covalente binding) ofwel werden atomen met een tekort aan elektronen omwille van hun positieve lading aangetrokken door atomen met een teveel aan elektronen, atomen met een negatieve lading dus.(het spel van teveel naar te weinig en te weinig naar te veel dus...zie ook menselijke relaties allerlei soorten). De zwaarste molekulen trokken andere atomen en molekulen uit hun omgeving aan en zo kwam het aan de buitenrand vd instortende nevels tot lokale samenbundeling van materie, vooral vd zwaardere elementen die in de sterren vd eerste generatie gevormd werden. Gas en -stofwolken verdichten en gingen sneller rondwentelenen de vorm van platte schijven aannemen, hun centrum begon te gloeien en de sterren vd tweede generatie werden 4,4miljard jaren geleden-de zon- geboren. De buitenlagen vd gas-en stofwolk verdichten zich tot planeten die rond de zon draaiden en er door de zwaartekracht aan verbonden zijn.

octo

beminde gelovigen, anno 2008

 Op een debatavond rond de stellingen van de schrijver van de Da Vinci -code, hoorde ik een aantal merkwaardige dingen. De avond ging uit van de plaatselijke evangelische gemeenschap. Een protestants theoloog had het over de vierde eeuw van het christendom, over een door een keizer Constantijn bijeengeroepen concillie (als dat woord toen al gebruikt werd, want men werkte alleen met bisschoppen, er was nog geen paus).

Als kritikus van de miljoenenbestseller beweerde de professionele bijbelonderzoeker dat de overgrote meerderheid van de 315 bischoppen voor de oorspronkelijke leer van de apostelen Paulus en Petrus gekozen hadden, er waren maar enkele onthoudingen en twee tegenstemmen die tegen waren, niet om de alternatieve teksten (andere dan die van Matheus, Lucas, Johannes,Marcus) een kans te geven, maar om andere redenen.  Bij de stemming voor een verlenging van de pensioenleeftijd, een 1700-tal jaar later stemden maar vier mensen in 't parlement tegen...of dat dan de juiste benadering was ?Zie me niet als een verdediger van de 'Da Vinci code' of zo...als je iets beweert krijg je altijd het tegendeel of een niet-geplande uitbreiding van wat je beweert op je bord...niemand weet alles over alles op z'n eentje...bovendien als je zelf zegt dat je fiktie schrijft heb je altijd gelijk.

Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. De gnostici, zij die naast de vier klassieke evangelie-schrijvers ook schreven, wilden door ervaring zelf achter de waarheid over de bedoeling van 't leven komen...ook Maria Magdalena zal wel teksten geschreven hebben...wie zal het zeggen...wat er in teksten staat is belangrijker dan wie ze geschreven heeft. Waarom onderling bekvechten over het al of niet maagd zijn van de moeder van Christus of dat zij nog meerdere kinderen had of dat haar zoon de zoon van God (zonder uit te klaren wie men daarmee bedoeld) was of dat hij een vrouw had of een kind of meerdere kinderen of niet...niemand kan dat bewijzen, met geen enkele tekst. Of er zou dezelfde DNA moeten zitten in het stukje vezel-huid van Magdalena dat men in Vézelay zou bewaren, als in een opgegraven Merovinger bijvoorbeeld... .

Elke gevestigde godsienst krijgt vroeg of laat met kritiek binnen eigen rangen te maken...natuurlijk dat er vierhonderd jaar geleden kritiek op de roomskatholieken kwam en men begon te 'protesteren' tegen bepaalde zaken...nu krijgen ook de protestanten hun deel van kritiek langs alle kanten (new age, Da Vinci-code...) enz... Het is zo'n beetje zoals bij de socialisten...ipv zich te verenigen met het oog op bepaalde doelstellingen(afbouw armoede, militair apparaat omschakelen, wereldwijd zelfde werk, zelfde loon, kennis en mens belangrijker dan winst...verdelen sommigen zich opzettelijk omdat ze coalities met de macht van het geld willen blijven aangaan.

Ze hebben het allemaal over 'God' zonder dat ze dat vanuit de wetenschap onderbouwen en ze idealiseren de geschiedkundige werken waarop ze zich baseren. Alhoewel er natuurlijke prachtige dingen inzitten in die werken kan je van het oude-testament op sommige plaatsen gerust zeggen dat het een imperialistisch pamflet avant-la-lettre is. Het nieuwe testament breekt daar met die stijl. Wat voor de Bijbel waar is kan ook van andere religieuze werken gezegd worden, het zijn allemaal uitingen eigen aan de tijdsgeest...sommige uitingen hebben wel eeuwigheidswaarde (bijvb. 'doe niet aan een ander wat ge zelf niet leuk vindt'), maar zich op basis van boeken in zijn geheel laten verdelen in godsdiensten kan tot onnodige spanningen leiden en door de politiek enz.misbruikt worden. Ook dingen die Marx beweerden zijn nu nog voor een groot stuk waar...ekonomische dominantie leidt tot oorlogen...moeten we ons daarom Marxist noemen...misschien schatte hij de rol van het sparen wel verkeerd in. Misschien wou Christus meer begrijpen over de man-vrouwverhouding en werd hij daarom op Maria Magdalena verliefd ? Wie zal het zeggen...je kan daar een heel leven over lezen en debateren...en iedereen kan er met zijn groot verstand nog naastzitten. Vooral bij zaken die met de subjektieve leefwereld te maken hebben, psychologie, leven en dood, filosofie ,heeft een mens een groot stuk van de faktor 'geloof' nodig...maar dan een geloof dat vanuit goedheid en innerlijk verlangen naar het goede vertrekt. Goedheid...'god'...maar één lettertje verschil. Het goede en het schone...meer moet dat niet zijn...laat ons mekaar niet onder negatieve gevoelens bedelven...alle lelijkheid heeft ergens in 't verleden zijn oorsprong...laat ons meer vanuit het heden met goede intenties bezig zijn en samenwerken aan een betere wereld en betere verhoudingen tussen de mensen die hem bevolken.

De wetenschap op zich is ook een bijbel voor wie tussen de lijnen lezen kan. Straling (symbool voor idee) schiep materie (het eerste atoom,de eerste cel, de eerste mens) en alles keert altijd tot straling weer. Een andere wetenschappelijke oplossing voor het 'probleem' van de zin van het leven : iets dat kleiner of gelijk aan nul(inhoudsloos) dreigt te ontploffen : zinloosheid zelf kan niet bestaan...hoe meer ze dichterbij komt hoe meer de 'redding' , de 'nieuwe schepping...de nieuwe toestand' nabij is. Elke dag is een nieuwe toestand.

Neem nu een begrafenis. Je geniet van het gebeuren ook al ben je het filosofisch niet eens met alle zinnen die door de priester of zo uitgesproken worden. Ook het deelnemen aan dat stukje leven van de familieleden van de overledenen is een louterend iets waarbij je een stuk zin in het leven ervaart. Leven en dood, hetzelfde mysterie als 'elektriciteit', de ene draad mag de andere niet raken of je hebt kortsluiting...de ene draad weet hij ervan dat de andere bestaat ? Samen geven ze wel stroom, leven...ons ? Gaan we dat allemaal wel weten als we dood zijn ? Misschien is dood-zijn voor sommigen...voor iedereen ?... een toestand van energie in rust in plaats van in beweging...en weten we niet eens dat we dood zijn, maar voelen we dan alleen maar het verschil tussen energie in rust en de stromende energie van het dagelijkse leven. Misschien is het juist de kunst om al tijdens het leven zo een rust te bereiken ?Gelukkig mogen we maar gissen.

Het leven zelf dan. Waarom de ene de andere als levenspartner aangetrokken heeft...sommige originele maar een stuk dezelfde trekken die je in kinderen en kleinkinderen waarneemt, hun ontroering enz... .Het even stilstaan bij de kern van het leven. Een ziel lijkt wel een lied...daarom ook dat als er één spreekt de andere even zwijgen moet of je hebt chaos.

Iedereen moet leren zichzelf 'scherp' te zien. Weten waarvoor je staat.

Weten welke rol je speelt en voor wie je die spelen wil. Met het stuk pijn dat dit vaak met zich meebrengt geconfronteerd willen worden. Je bewust zijn van de spiegel van jezelf en anderen vanbinnen...al eens de tijd nemen om die spiegel te kuisen, te ontvetten van negatieve gevoelens. Soms zijn anderen ook een stukje spiegel van jezelf buiten jezelf...of een stukje omgekeerd spiegelbeeld...je kan in anderen zowel positieve als negatieve stukjes van je eigen samenstelling bekijken. Leren denken in beelden en symbolen is een soort aanleren van een nieuw alfabet.

Let geconcentreerder op gebeurtenissen, woorden, beelden, toestanden en leer de wereld met kennis van zaken interpreteren. Ook landschappen,niet alleen mensen...geven ons vaak energie...neem eens meer de tijd voor een passage en je wordt 'sage'. Laat het licht en de lijnen en de kleuren in je dringen, voel ineens die ruimte daarvanbinnen. Zuig je longen vol goede lucht en wandel zonder zucht van het ene perspektief naar het andere. Zoveel mensen zoveel landschappen, zoveel gezichtspunten vanuit een andere hoek.

Alles kan ten goede veranderen als je je voor het goede openstelt.

Het is natuurlijk niet altijd even goed weer om te wandelen. Zoals het weer neigen wij mensen ook al eens naar depressie...wachten tot het door is en je vooral letterlijk en figuurlijk 'warm'proberen houden...je gemoed niet laten verkillen...al kan dat ook al eens positief zijn als je meer assertiviteit ten op zichte van anderen nodig hebt. Depressiviteit is als een stuk verleden waar je niets meer kunt mee doen en waar je niet mee afrekent...niet alleen de werking van hormonen...jij zou hen moeten sturen in plaats van zij jou.

Daarmee afrekenen kan betekenen dat je leert met mensen te leven, er beter leert mee omgaan of dat je er juist minder moet mee leven...afhankelijk van wie wie het meeste onnodige schade berokkende. Onnodige schade is schade waardoor je als mens niet meer mens van wordt. Man en vrouw kunnen mekaar wel eens beschadigen en hoe langer dat duurt en hoe meer dat gebeurd en hoe meer ze op mekaars tenen trappen hoe minder ze nog voor mekaar voelen kunnen.

Als je goed leert kijken snap je beter waarom mensen bij mekaar horen.

Dat begint al van voor de geboorte...misschien vormen al die verschillende soorten genetische informatie uit het verleden wel 'ploegen' zoals in een wielerwedstrijd met een soort afspraken om het eerste aan de meet, de 'eicel' te kunnen komen...als het zoal werkt...misschien beslist de eicel wel over wie ze eerst binnenlaat...ondanks al die mannelijke afspraken van de ploegen uit de spermaploegentijdrit. Van zodra we er zijn blijven we individueel of kollektief maar koalities sluiten.

Het is belangrijk hier even NU in dit tijdvak van menselijk bestaan op in te gaan...nog een paar decennia en niemand zoekt twee generaties na mekaar een partner in het eigen of aangrenzende dorp...hetgeen daarom niet noodzakelijk te betreuren is, dat bedoel ik niet, maar een psychologisch- evolutionair breken met wat al een heel oud verhaal kan zijn, kan betekenen dat je de rode draad in je roots moeilijker terugvinden kan. In een dorp op een kerkof merk je dat bijna alle mogelijke kombinaties tussen mensen uitgeprobeerd zijn. Naarmate je ouder wordt en in voorzover je nog weet welke voorouder met welke familie is scheep gegaan en wat daar in het geval je die mensen zelf niet gekend hebt nog door overlevering werd over doorverteld ...kan je beter aanvoelen welk een soorten energie je zelf meedraagt...nog allemaal stukjes van die voorouders.

Soms kan je zelfs gelijkenissen zien met dingen waar jijzelf of voorzaten het moeilijk mee hadden of hebben of dingen waarmee je eigen nazaten vlotter mee omgaan. Net als dromen blijven sommige van die observaties over jezelf en de mensen rondom je niet altijd even helder bij en is het vreemd genoeg de bedoeling niet...net als het soort dromen die je je niet meer herinnerd,maar die toch een antwoord waren op wat er zich in de dag of zo heeft afgespeeld. Je ontwaakt met rustige hersengolven en toch weet je niet waarover je nu wel gedroomd hebt. De nieuwe dag kan beginnen...altijd op zoek naar het behoud van de innerlijke rust van 's morgens...je eigen niet laten overnemen door computervirussen die je computerscherm de hele dag bestoken met reklame waar je niks kan mee doen...en die je alleen maar hindert...een mens heeft geen behoefte aan mensen die hem willen 'kopen', maar aan mensen die met andere mensen in ontmoeting willen treden.

Dan wordt je gedachtengang meer als een verre reis, gedachte na gedachte, kilometer na kilometer, in plaats van dat je teveel door de consumptiemaatschappij wordt gedirigeerd.

Als je dan 's avonds echt intens weer naar een goede nachtrust en droombeleving verlangd...komt die er meestal wel en ben je 's anderendaags weer fris vanbinnen...je spiegeltje blinkt weer en je kan weer helderder observeren. De bas-speler die z'n partituur gehurkt op de treinwagonvloer leest, terwijl z'n handen op en neer gaan en hij de muziek hoort en af en toe corrigeert...terwijl er in die bewuste tussenruimte van de trein geen noot te horen is en z'n instrument gewoon in een andere treinhoek gekoesterd ingepakt rechtstaat en hij geen dingesspeler in z'n oren heeft.

De geest is tot veel in staat...het verleggen van dimmensies terwijl je observeert...zoals in de documentaire die ik zag...indien we met ongeveer de gemiddelde snelheid van een parachutiste door de aarde heen moesten vallen...zou dat 32 uren duren...hoe lang zou de overgang van leven naar dood en leven duren...vraag ik me dan af...een sekonde of drie...bijna nul sekonden, waardoor de dood eigenlijk gewoon niet bestaat ? Of moeten we twintig miljard jaar wachten voordat een gelijkaardige kombinatie die het stukje 'ons'-straling van de vorige big-bang zich weer na de volgende vertaalt in een cel enz... ? Als de dood het inhoudsloze is dan bestaat hij inderdaad niet. Als het inhoudsloze benadert wordt is dat niet alleen zoiets als een bigbang...maar ook zoiets als honger krijgen...je wil het tegengaan en zoekt naar eten...onze ziel zal altijd naar zin zoeken om in leven te blijven...als ze dat al wil...misschien kan ze ook niet anders...zeker als ze ?misschien alleenlijk als geest verder zal zien te bestaan. Eigenlijk is er geen einde en geen begin maar altijd overgang van het ene in het andere, een eindeloze reis...ook als we in een andere vorm van energie zullen bestaan zal die ook wel in een nog andere vorm overgaan...maar dan wordt het wel wat ingewikkelder dan de vergelijking van de rode draad van het leven en de blauwe draad van de dood die niet tegen mekaar mogen komen omdat je anders kortsluiting hebt...dergelijke vergelijkingen zouden ons te ver leiden.

Laten we het maar rustig bij het leven zelf houden en daar onze vergelijkingen zoeken.

Sommige mensen hebben meer van chimpansees weg die al eens andere apen doden en andere mensen zijn meer met de vredlievender en rustiger bonobo's verwant. Bij niet-mensen heeft dat verschil (bonobos doen het misschien meer) misschien meer met de frequentie van hun sexleven te maken...bij de mens zit dat verschil meer bij z'n innerlijke rust...of zou daar moeten zitten.

Ook de opvoeding speelt een rol...als je nog niet zolang geleden 'linkshandig' was kreeg je een tik van de lat in de school of bond men je hand vast. Alles er doctrinair indrammen in plaats van wat ruimte aan de eigen levensweg en manier van doen te laten...was niet alleen vroeger de boodschap.

Zoals soldaten in 't leger in de rij staan voor een dokter die met een soort pistool inentingen toedient, zo slikken wij alle dagen opinies en meningen die er enkel moeten voor zorgen dat de wereld door overheersing en uitbuiting verder kan blijven bestaan.

Daarom aan alle fundamentalisten in spe : alles is tegelijk veel ingewikkelder en simpelder dan jullie je ook maar kunnen voorstellen. De zelfvernietigingsdrang van sommige mensen, doordat ze het zachte in hun geest en lichaam niet volgen en het eigen gelijk fanatiek verdedigen... dreigt soms anderen voor een stuk of totaal mee te slepen. Als je hen liefhebt wordt liefde een soort zelfkwelling Elke dag van niet liefhebben van het leven in al zijn aspekten ondermijnt en takelt af.

Wat is liefde, wat is haat, wat is rijk en wat is arm ? Te weinig solidariteit en te weinig kansen. Leer allen samen groeps-te dansen. Breek de cirkel van wraak en weerwraak.

Totaal herbeginnen op basis van een menswaardig leven voor iedereen.

Ogenschijnlijk zitten we materiëel goed in 't Westen...we trekken ons voor 't merendeel van politiek weinig aan. Honger en armoede...ver weg...allée kom aan, niks aan te doen zeg !

Maar let op, de wereld is één...de 'problemen' komen toch naar de overkant...en let maar op dat ze ons niet verrechtsen ...vroeger het lachen met de rijke jood...nu de angst voor de vreemdeling ! Goed, die oorlogen dan...zo ver weg. Tot de auto's niet meer rijden...hoe komt dat nou zeg ! Todat de banken failliet gaan, waarom nou toch ? Ai beleggingen, oei spaargeld.

Ach mens, laat ons hopen dat het wel goed komt met de wereld en dat we meer bewust ontdekken wat ons daarvoor te doen staat.

octo

liefdesrecept

Bovenal leer de liefde die in je zit voelen en leer ook aan wie ze te geven. Onderzoek de wegen die de filosofie en de geschiedenis bewandelden. Bemin de kunsten. Verzorg je lichaam, dwing het niet tot overmaat. Laat zo weinig mogelijk negatieve emoties toe.Verzorg je lichaam, dwing het niet tot overmaat. Deel zowel de vriendschap als de liefde, de kennis en het zoeken als je lichaam met je uitverkorene...kruidt het geheel met relativiteitszin en humor en je bekomt ...passie.

Als je dan niet dadelijk voor mekaar kiest...moet het niet zo zijn.

Als geest en materie '1' zijn en eeuwig bestaan en de rode, wetenschappelijk aantoonbare wetten van de materie, altijd aan een verfijning van de geest gewerkt hebben; ...hoe komt het dan dat voor het begrijpen van allerlei soorten verhoudingen tussen mensen, zeker die, die met het intieme zijn te maken hebben, je met die rode wetten alleen niet ver komt ? Mensen zijn niet alleen bij mekaar omdat ze geografisch gezien in mekaars buurt woonden of elkaar toevallig tegenkwamen...of mekaar ekonomisch nodig hebben...ze trekken de moeilijkheden en aangename dingen die ze nodig hebben om te groeien vaak zelf aan...vooral diegenen die mensen die eigenlijk niet veel groei nodig hebben, lijken soms nog het meeste moeilijkheden aan te trekken. De liefde gebruikt ons om ons het onderscheid tussen mensen en wat hen in ons aantrekt en afstoot duidelijk te maken...zodat we er alle dagen wat wijzer zouden uitkomen.

Aantrekken en afstoten, ebbe en vloed, het universum dat uitdeint en weer in mekaar stuikt...de liefde kent er ook wat van. Die filosofische speurtocht naar de zin van het leven, sommige theorieen die men rond de praktijk van de mens en zijn menselijke relaties kan uitwerken, blijken in de praktijk rondom ons veelal te kloppen...al kan je een mens en zijn relaties niet in om 't even welke theorie gieten.

Zo hebben vele alleenwonenden hun boezemvrienden wel een aantal redenen om niet bij mekaar te wonen...wellicht omdat ze te openhartig over hun al of niet platonische verhoudingen zijn...en ook omwille van de verplichtingen die ze, terrecht of onterrecht nog bij de voorgeschiedenis van hun leven terrecht of onterrecht, menen te hebben.

Vanuit de subjektiviteit van een situatie lijkt iedereen tijdens konflikten wel gelijk te willen hebben...het is hoe men zich op korte of lange termijn voelt dat bepalend voor iemands beslissingen is. Misschien is het iemand zijn lot van bijvoorbeeld te blijven schrijven en daarvoor veel alleen te moeten zijn. Misschien is het iemands lot van verder in de omgeving van je kinderen te blijven. Alles is op een bepaald punt altijd het resultaat van wat eraan voorafging. Schrijven over de veiligste manier om emotionele windhozen met vrouwen en mannen en kinderen te vermijden, is nog niet zo simpel. Er monogaam mee samenwonen is, afhankelijk van iemands karakter en opdracht in 't leven een heel goed recept ter voorkoming van onrust...maar in iedereens rode draad van 't leven niet ingeschreven, zo blijkt meer en meer. Ook in gemengde gezinnen met kinderen is samen leren omgaan met mekaar een opdracht. Het zou zo simpel kunnen zijn. 'Indien gij niet wordt als deze kinderen'...1meisje, 1 jongen. Zo simpel blijft het voor velen echter niet...en dat kan soms ook niet anders lopen.

In de tijd van onze grootouders en ouders, het eerste grote stuk van vorige eeuw, bleef men bij mekaar wonen tot 1 van de twee sneuvelde of vredig doodging. Dit feit wil natuurlijk niet zeggen dat het toen allemaal beter tussen man en vrouw was. Nu valt het door de meeste mensen niet te verdragen als de partner iets met iemand anders heeft, hoe geestelijker het nieuwe paar bij mekaar staat, hoe erger meestal voor de vorige partner. Dit 'dicht bij mekaar staan' heeft soms ondoorgrondelijke redenen en soms is het zoeken naar een andere partner alleen maar zin in avontuur of gebeurdt het uit revanche...of om de partner te vlug af te zijn...zo diep kan jaloersheid gaan.

Het lijkt wel dat hoe meer je elkaars gedachten kunt vertolken zonder dat de andere ze uitspreekt, hoe dichter geliefden naar mekaar toegroeien en hoe intenser ook hun innerlijke band wordt. Het waarom van zowel verliefdheden als scheidingen kan generaties terug te vinden zijn...we vertegenwoordigen en zijn vele stukjes van zij die voor ons kwamen.

Het leven stuurt de ene vele paden in, een ander krijgt er minder te begaan... om te genieten, te boeten, wraak te nemen, te domineren of te leren...of alles bijeen ? Aan alles alleen op ons eentje te doen, hebben we niet veel, we zoeken gezeldschap. We beseffen het niet altijd, maar toch willen we gewoon in onszelf tot rust komen, via de invloed van anderen. Dat tot rust komen heeft ook, maar niet zozeer met de lichamelijke kant van de liefde te maken. Buiten de al eens overhoop gegooide gevoelswereld in ons eigen gaan we werken of verplaatsen ons met onze auto's of met de zeldzame bussen. Als we door  een van onze dorpen stapen, lijken we wel  rare snuiters , want voetgangers kom je op de buiten nog zelden tegen in de dagen van tegenwoordig. Ook in de steden vereenzamen mensen soms. Het is niet alleen mensellijk kontakt en innerlijke rust dat we zoeken...we willen weten hoe ons leven in mekaar zit. Niet zozeer op filosofisch gebied, want daar zijn er velen onder ons te materialistisch voor geworden, maar gewoon ons liefdesleven, dat willen we toch wel begrijpen. Alhoewel we het leven van zij die er niet meer zijn onrechtstreeks verderzetten, spreken de graven niet meer, op de voetpaden kom je zelden iemand tegen voor een meer dan gewoon gesprek. De visuele media houden iedereen soms op een oppervlakkige manier in hun ban. Als je naar de beeldbuis kijkt moet je altijd veel selekteren, zappend op zoek naar een goede documentaire of een film met menselijke inhoud.

Boeken over relaties zijn er in overvloed...toch zullen we in de praktijk de konfrontatie met de voor ons nuttige dingen daarin moeten aangaan. Wordt vervolgd.

octo

 

 

kabaret :over eeuwig jong en oud

Goeiendag. Ik weet het, 't is een simpel woord om mee te beginnen. Maar miljarden jaren geleden zou ik dat niet zo gezegd hebben. Toen al zat ik net als jullie, nog verspreid in alle mogelijke soorten atomen, die, net als jullie, door de kosmos vlogen.

Toen duwden we mekaar af en toe eens wat opzij om al eens wat plaats te hebben. We zaten in één of andere molecule, zo hard als steen, zo mals als modder, zo helder als licht of zo zacht als water. Als ik toen iets wou zeggen, dan scheen ik gewoon of dan viel ik gewoon uit de lucht...ik kan dat trouwens nog goed, dat laatste...dat zal een door de eeuwen heen aangeleerde overlevingstechniek zijn. In feite zit ik en ben ik ook nog mineraal, water, licht, golf, enz...zijn wij nog allemaal dat en alles wat zich daaruit ontwikkeld heeft ...tot en met wie we nu zijn.

Nee maar, in die atomen, dat was daar een gedoe rond mijn atoomkernen. Mijn MIN-geladen elektronen vlogen den helen dag rond mijne kop, rond mijne PLUSMINUS evenwichtig geladen kern dus. Den helen dag waren ze me aan 't provoceren, zo uitdagend, zo precies niet kunnen verdragen dat ge kalm in uw onverschillig evenwicht blijft. Dat ging altijd maar van alé, bougeert ne keer, laat ons iets doen, laat ons uitbreiden of zo.

Op den duur was ik als atoomkern wel verplicht van te handelen. In ons taal betekent dat 'uw NEUTRON-evenwicht' verbreken en met uw PLUSPROTON-lading ingaan op wat er in uw eigen en andere stoffen aan MINNETJES te vinden is. Het lijkt wel 'sexen' voor het uitgevonden was.

Maar op nen dag, door al dat over en weer geduw en getrek en gebots en veel vergaderingen om nu eens uit te maken wat we daar allemaal mee van zin waren, met al die nieuw kombinaties van molekulen die we deden ontstaan...opeens wisten een deel van ons het wel zeker. WE BOUWEN EEN CEL.

In feite is het niet echt zo gegaan, want ineens 'waren we met z'n allen gewoon' 'cel'...ons moeder Chemieke en onze pa Fysicaa hadden een Biologieke gemaakt, ge moet het maar doen.

Dat was allemaal goed en wel, maar we hadden we een serieus probleem. We mochten we zoveel cellen maken als we wilden, ze stierven allemaal te vlug zonder zich op eigen kracht kunnen te vermeerderen.

Maar die cellen waren geen stommerikken...ah nee, heel de natuur, wij dus, ...hadden het beste van ons eigen daar ingestoken...gij zat daar trouwens ook al in. Zo kwamen we op een dag erachter dat we moesten 'delen' om kunnen blijven voort te bestaan...en zo werd de solidariteit geboren. We moesten ons eigen 'delen' om ons kunnen voort te planten. Hoe we daar achter kwamen ? Wel, het stuk 'modder' ,modder, zoals 'mother' in 't Engels dat achterbleef als we als cellen stierven, daar ontsnapte ook de licht en de lucht uit. Die 'licht' en die 'lucht' waren zo triestig dat ze van die cellen geen deel meer uitmaakten, dat ze zwaarder werden en op de nog levende cellen 'drukten' als het regende of stormde. Zo gingen we dank zij de intuitie van het licht en de lucht misschien toch door de knieen en leerden delen. Of misschien zaten er tussen die oerstraling nog stralingen van quantumfysicaspecialisten uit de vorige bigbangcyclus na de vorige instorting van 1 van de universums tussen.

Ge moogt natuurlijk ook geloven dat het door het bevel van God de vader of zijn broer Alah zijne bliksem kwam.

Feit is dat we weer ne stap verder raakten.

Na een tijd begon ook die toestand ons wat te vervelen; we wilden toch immers niet altijd XX -vrouwelijke materie blijven. Gelukkig dat er op een dag enen een stuk van zijn XX verloor en het voortplanten een stuk plezanter en interessanter werd dan ons eigen moeten op te splitsen...het kwam wel nog op hetzelfde neer, maar 't was eenvoudiger XY bevruchtte het XX-ei en zo ontstond hadden we er een totaal nieuwe telg in de famillie 'biologie' bij : de 'sex'. Man lief, vrouw lief, waar zijn we toen mee begonnen...ik had het miljarden jaren terug, nog zo gezegd als atoomkern van een zuiver deeltje licht , "we zijn nu op ons gemak".

Maar ja...' t was nu éénmaal toch zover gekomen...en eigenlijk was er nog niets veranderd, de minnekes maakten de mannekes hunnen kop zot om toch iets te gaan doen. Nu begon het verhaal eerst goed vaart te nemen. We werden organismen en organen in 't water, we ontpopten onszelf tot vissen, we bevolkten het land op duiznden manieren...van dino's tot mieren. Maar eigenlijk, zeg nu zelf; soms denk ik...waren we niet beter in onzen boom blijven hangen ?

Ik hoor het me nog zeggen(allé 'zeggen', 't is te zeggen we waren aan 't leren spreken) tegen dienene op die andere tak, 'jongen, hou toch uw gemak'. Dat was er zo ene,we noemden hem Meer, die was nooit kontent; hij wou altijd maar meer en meer, meer wijfkes, meer eten, meer grond...tot hem in onzen eigen troep niks van dat alles meer vond. Omdat hij zo geweldig tekeer kon gaan, hadden de meesten er schrik van en zijn ze er maar achter gaan staan toen hem de bavianen wou gaan verjagen.

En zo ging de geschiedenis maar voort. Op den duur zaten de afstammelingen van 'Meer' in streken waar het zo koud was, dat ze in holen moesten gaan wonen in plaats van tussen de takken liggen te dromen. Toen de holen bezet waren, moesten ze huizen leren bouwen en op de duur hadden ze zoveel bezittingen, dat ze het moe waren om er konstant mee rond te trekken. Omdat 'stilzitten' ook niet in hun natuur zat, begonnen ze te leren hoe ze het land konden bewerken. De 'boer' was geboren. Een kalme mens, blij één te zijn met de natuur. Wat we toen voortbrachten, aten we op en we zetten een deel opzij voor minder gunstige tijden. Iedereen deed een stukske van 't werk...en we konden op tijd eens lachen omdat we hadden leren praten en luisteren naar mekaar. Niemand had het er moeilijk mee als er al eens problemen waren, de dorpsraad zou dat wel oplossen.

Op ne keer komt daar toch wel enen af die ons kwam uitleggen dat ne zekere God, de wereld in zeven dagen geschapen had ...en wij waren daar al miljarden jaren mee bezig. Hij joeg ook sommigen schrik aan door te dreigen dat we allemaal levend in de hel zouden verbranden na ons dood...als we niet naar hem luisterden !

Een deel onder ons, trapten daar toch wel in zeker ! Wij, oude Belgen, konden onze rust voorgoed vergeten.

Het bleek namelijk, dat we niet alleen op de wereld waren...en dat er al op ander plaatsen veel meer moet gevochten zijn...dan die dorpsruzies van ons in den tijd. Er was zelfs ne slimme Romein die vondt dat wij de 'dappersten' der Galliërs waren. Sinds toen kwamen er hier veel met hun 'legers' binnenvallen, behalve de Indianen, Chinezen en zwarten ging onze eigen Staat dan weer nog later ons zelf ambeteren.

Ik heb het in den tijd als dorpsoudste nog gezegd : wapens en Meer en meer willen ten koste van anderen en die rijken die het geld en het leger en de goden en afgoden uitvonden achternalopen , daar komt niks goed van.

Maar bon, hier staan we dan uiteindelijk in ons landje dat in solidariteit bewijst dat taalgrenzen geen belang hebben...om ook nog iets positiefs te zeggen. Midden een wereld door honger en armoede en oorlog geteisterd;waar sommigen te hard moeten werken en anderen niet mogen. Als we een dag terug uiteenvallen in licht en lucht en de rest en de genetica die we achterlieten doen ademen en er ons licht op schijnen...zullen we ons nazaten er aan herinneren...pas op, zie wie jullie volgen...jullie zouden wel eens via atoomoorlogen kunnen verdwijnen...en dan moeten we weer van voren af aan beginnen...en dat zal niet makkelijk zijn. 

Benieuwd hoe die monetaire krisis gaat aflopen, de staat garandeerd ons spaargeld voor 100 000euro...ik wist niet dat die zo rijk waren...kunnen ze dat zo maar betalen ...en diegene die geen spaarboek heeft dan, krijgt niks...die altijd MEER en Meer willen hebben er een knoeiboel van gemaakt...en ze blijven hun verdeel-en heers register opentrekken met nieuwe snufjes. Sommige kranten beginnen ook de pedalen te verliezen en vergelijken zelfs al gewone sociaal-democratische leiders die meer staatsingrijpen willen met dictators uit het verleden. Een heropflakkering van de klassenstrijd die voor de deur staat ? octo

Vergaderen om revolutie te voorkomen

Ze kwamen in 't weekend(12/10/08) bijeen om een revolutie te voorkomen waarschijnlijk, de Europese leiders. Want, stel dat na de grote en kleine aandeelhouders ook de gewone spaarders een stuk van hun geld zouden zien wegsmelten ! 

 Een dag na de vergadering gingen de beurzen terug open en tegen de middag werd alom het blijde nieuws verkondigd dat de Europese beurzen dankzij de overheidswaarborgen terug gestegen waren !  Zoals in het liedje "we stegen met een zucht, tot hoog in de lucht", leken media, politiekers en de gewone mens in onze omgeving opgelucht.  We zijn immers allen grootgebracht met de idee dat als 'vader maar content is' alles ok is...'vader' in dit geval 'vadertje staat' en andere patriarchen als daar zijn de grote aandeelhouders en het patronaat enz... .

Na de miljoenenfeesten voor de jet-set grote klanten van Fortis in Monaco en een vermaning van de inmiddels in de media  tot redder van het vaderland gepromoveerde 'krachtdadige' Leterme, was het de beurt aan Dexia om ook in Monaco dezelfde decadentie ten toon te spreiden.  De stoute rijke kinderen des vaderlands, beloond door de staatswaarborg voor hun stoute streken.  Moet dat allemaal betaald worden ? Geen probleem, de Belgische overheid heeft 7miljard schulden dus 7+7 miljard voor het redden van het rijkeluiscircus en het systeem =14 miljard schulden. ' Nu nog even zien waar we dat geld kunnen halen', moeten ze vandaag in de wetstraat gedacht hebben. Gepensioneerde overheidsambtenaren misschien niet vervangen, oudere werkloze heraktiveren, snoeien hier, saneren daar...vlug vlug, want morgen moet de tekst van de begroting op 't parlement voorgelezen worden.  Ah nee, CDH en PS vinden de maatregelen te asociaal...benieuwd welke tussenoplossingen er gaan komen.

Gekke politieke wereld. Nationalisatie van de banken vindt ineens terrein als ideeëngoed, nadat men alles al bijna geprivatiseerd heeft en vele kabinetards sinds de jaren tachtig dikke posten in ondermeer de privébanken hebben gekregen...of privémanagers posten in openbare bedrijven gaf.  Het ging hen waarschijnlijk niet allen zozeer om de posten, maar vooral om de royale ontslagpremies, als je zag hoe lang ze maar op 'post' bleven. De ex-voorzitter van Fortis zijn miljoenen liggen al klaar als dank voor bewezen diensten.  Eerst onze openbare ASLK privatiseren en dan Fortis mee om zeep helpen...je moet het maar doen.  Misschien vist men hem terug op voor als men ooit nog eens een openbare bank opricht...maar dat zal dan wel een bank zijn die niet etisch bankiert en het vuile spel van de grote spekulanten meespeelt. Een openbare bank is dus pas een oplossing met mensen met het juiste politieke mandaat aan het roer : geen beursdeelname meer, geen leningen aan de wapenindustrie, geen deelname aan dubieuse investeringen, wél goedkope voorwaarden voor de gewone man, wél investeringen in nieuwe energiebronnen. Of de miljardenwinsten in de energiesektor behoorlijk gaan getaxeerd worden ? Wedden van niet ?

octo

blijft het geval Ijsland een unicum?

De munt 'de Krona'door buitenlandse banken uit omloop gehaald. Drie grote banken genationaliseerd. Gepensioneerden verloren miljarden. Nochthans een welvarend land geweest, dat Ijsland. Enkele maanden terug in de tijd woog bulkten deze banken nog van het geld. Verstrikt geraakt in spekulatiespelletjes.

Het topnivo achter die spekulatie zou uit een klein dertigtal personen bestaan die de 10 percent Ijslandse aandeelhouders dus danig in zak en as hebben gezet.  Dan spreken we nog niet over het feit dat je een jaar geleden nog 85 euro voor een euro kreeg en inmiddels ongeveer 160krona. Vele mensen die leningen in buitenlandse valuta hebben afgesloten, zijn ook de dupe van het casinokapitalisme geworden.

Een rentevoet van 10percent, een inflatie tussen de 20 en 25%, verkoopcijfers die instorten, mensen die hun rekeningen leeghaalden...men overweegt nu zelfs een aansluiting bij de Europese Unie en de invoering van de euro.  Na gisteren, toen de beurzen na de bekendmaking van de gezamenlijke Europese Unieplannen terug omhoogschoten, zal die wil om aan te sluiten weer een stuk zijn toegenomen. Dat het totdusver nog niet tot meer woedeuitbarstingen en betogingen gekomen is, zal zeker een steun in de rug van de tandem politiek-beursgoeroes zijn.  Wat je van de eersten hoort is dat ze het aantal mensen in overheidsdienst willen terugschroeven...wordt het geen tijd dat ze hun eigen dan eerst niet eens herstruktureren ? Eén regering voor België, met een minister of acht bijvoorbeeld, te vermeerderen met enkelen meer naarmate er nog grote sektoren buiten de bankwereld zouden moeten worden genationaliseerd.

Benieuwd of de beursgoeroes voortaan WEL gaan gekontroleerd worden en welke van hun aktiviteiten gaan worden verboden...van dat laatste heb ik nog niks gehoord.  Vroeger werden de mensen door de pastoor en de baron om de tuin geleid.  Filosofisch gezien zou ik zeggen dat we de tandem beursgoeroe-politieker best wat scherper in 't oog moeten gaan houden, want ik heb zo'n vermoeden dat het groepje mensen dat nooit genoeg heeft met meer en nog meer nog veel kaarten achter de hand heeft om in welke uitkomsten die monetaire affaire ook nog heeft, zijn slagen thuis te halen. Al zijn de mensen die gewoon genoeg hebben met een spaarrekening, in overweldigende meerderheid, die anderen zijn bezig met ook daaraan te beginnen knabbelen, op termijn via de fiscus, momenteel door de onzekerheid.  Verwonderlijk hoe papier dat geld noemt, psychologisch toch voor zo'n circus zorgen kan. Probleem is altijd dat er wel genoeg voor iedereen kan zijn, maar nooit genoeg voor iedereens hebzucht, zoals Ghandi al wist.

octo

 

 

Arme antiprogressieve Belgische politiekers

Hebben ze ondertussen de relativiteitstheorie onder de vorm van Brussel-Halle-Vilvoorde begrepen ,in het licht van de internationale geldontwaarding van de laatste maand ? Je zou het gaan hopen. Maar nee, zo te zien aan de verklaringen van enkele spreekbuizen van de lijst die een monopolie op het gezond verstand zeggen te hebben. Hun recentste uitingen zijn geen korrektie op wat het Vlaams Belang, de NVA  en weinig minder rechtse partijen zeggen ;maar meer van hetzelfde in een andere verpakking.

Er was vooreerst het overlopen van een SPA-lid naar de LDD en de reaktie van ultraliberaal DD daarop “in ieder mens zit een sociaal en een kapitalistisch deel”…dank u hierbij voor de verduidelijking die in dezelfde krant ideologisch gestaafd werd door een paar andere LDD-kopstukken.  In een opiniestuk beweerden ze vandaag op  15/10/08  dat niet het kapitalistisch systeem, maar een teveel aan overheidsbemoeienis de oorzaak voor de beursmalaise was en dat de centrale banken overal de boemannen van de neergang zouden zijn.  De denkfout die beide heren maakten is gewoon dat consumenten die sparen GEEN sein geven aan de producenten dat er moet in produktiegoederen geïnvesteerd kan worden als we reeds in een periode van overproduktie zitten.  Ze hebben al wel door dat de markt in financiële produkten onder kontrole moeten gebracht worden, maar durven de stap naar de afschaffing van die nefaste financiële produkten en de spekulatie in het algemeen nog niet te zetten.

Net zoals ook een deel van de sociaaldemokratie en een deel van links daarbuiten,  roept iedereen nu nog bijna uitsluitend voor meer controle ipv de afschaffing van spekulatie en onnozele financiële produkten die onze tegoeden op termijn ondermijnen.  Rechts zeker en links in mindere mate, hebben nog totaal niet of bijna niet door dat de onderliggende reden van de chaos niet alleen de macht van het financiekapitaal is, maar vooral de overproduktie in de wereld, het heeft geen zin van steeds meer te willen verkopen, daar de koopkracht niet kan volgen. Een oplossing binnen het systeem zelf, als er al één is, kan er alleen komen als er een internationaal rechtvaardig belastingssysteem komt dat het geld van de woekerwinsten in de echte ekonomie doet terechtkomen en niet op de beurzen.  Dat is wat progressieve mensen, waar ze ook politiek aktief zijn, zouden moeten durven eisen, zoniet zal het verschil tussen al die politieke partijen niet geweldig zichtbaar zijn voor de doorsnee kiezer.

In België zal men eerst de ervaring van een splitsing en een regering LDD-VlaamsBelang-NVA-CDV of zo, doormoeten, voor een aantal misleidingen kunnen worden doorprikt…al kunnen de gevolgen van de beurskrisis ook die rol spelen…tenminste als er minder mensen de misdrijven en bv-roddelberichten in de boulevardpers blijven volgen en onze media ook de niet-rechtse standpunten aan bod laat komen…zoniet zal België na de volgende verkiezingen pas echt het meest rechts land in Europa worden en blijft het nog een tijd wachten op een betere Rode ‘Duivels’-ploeg …zal men die dan  vanwege de rechtse oppositie dan  noemen. Voor de sportliefhebbers onder ons,  hebben we er weer een, misschien vanavond tegen Spanje al.

Octo

Houdingen die prijzen  goedkoper maken

         Een oude vrouw verhuurt een huis dat zijzelf niet bewoont voor een kleine 300 euro.  Eén van de liedjes die ze nog van vroeger kent, zingt ze soms “…al heb je één of een miljoen frankskes te pakken…ge kunt er later niks meer mee doen ‘as’ z’U in uw graf  laten zakken.  Niet iedereen is zo nederig tegenover het leven.  Daarom zouden er maximum huurprijzen moeten worden vastgelegd alnaargelang de kadastrale schatting van een huis.

         Waarom zijn de aandeelhouders van een bepaalde sektor ook nog aktief in andere sektoren ?  Neem de bankwereld, die zich zou moeten beperken tot de administratie van spaargeld en het geven van sociale leningen en dito verzekeringen…geen kat die nog aan de waarde van al die bijprodukten en beursaktiviteiten aan uit kan, geen mens dat zicht heeft op de mix van aandelenportefeuilles die van vandaag op morgen zomaar van eigenaars kunnen veranderen.  Je kan vandaag in een zetelfabriek werken die de dag daarop voor de helft van een chocoladefabrikant overgenomen is.  De onbetrouwbare , onsolvabele ‘transakties’ tussen al die linken, wil de politiek nu allemaal gaan kontroleren…ze kunnen niet eens wereldwijd overeenkomen van rechtvaardige belastingen te innen…hetgeen al die monetaire miserie had voorkomen.  Bestaat er ergens al een cursus voor de toekomstige inspekteurs, één die bijvoorbeeld “hoe dedetecteer je zeepbelbeleggingen” noemt ?

         Indien bijvoorbeeld alle automerken ter wereld nu eens verplicht werden van één groep te vormen, één groep die hun werknemers wereldwijd hetzelfde zou moeten betalen en indien een internationale instantie de maximprijs van die wagens op tijd aan het gemiddelde inkomen van de wereldbewoners zou aanpassen, dan zouden aandeelhouders en werknemers mekaar onderling niet meer hoeven kapot te konkureren.  Spijtig dat teveel aandeelhouders als motten reageren en op de duur te pletter vliegen tegen het felle licht van het altijd rijker en rijker willen zijn.  Door die anarchie van de superrijke spekuleerders gaan wij op den duur zelfs hun modernste slazwierders niet meer kunnen kopen,  en zullen we de natte sla wel zoals vroeger in een handdoek moeten ‘uitzwikken’.

Waarom maakt men alle grondstoffen ter wereld niet tot iets al ‘de maan’ , die ook nog van niemand is, veronderstel ik.  Zo zou de Verenigde Naties al haar mooie ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2015 kunnen betalen.  Het is immers volstrekt immoreel dat er met grondstoffen gesjacherd en gespekuleerd wordt omdat dit de armoede in stand houdt en tot ongeziene verrijking van enkelingen leidt.Anders worden er toch maar luxueuse torens mee gebouwd, zoals in Dubai, waar de rijken dan op vakantie kunnen komen.  In sommige landen waar men petroleum heeft, rijden de auto’s voor heel weinig geld.  Wij zullen binnenkort nog taxen mogen bijbetalen als onze dure benzine stijgen zal…want anders kan het spekulatiekapitalisme niet gered worden. 

         900miljoen mensen hebben honger, steld Oxfam onlangs…ook de voedselprijzen vielen ten prooi van de beurs…reeds lang voordat de huidige financiële krisis toesloeg eigenlijk…internationale ingrepen om dit onmogelijk te maken..?  We zullen ze moeten eisen …spijtig dat men voor al die nodige maatregelen geen wereldreferendum houdt, waarop de gewone mens de politiek kan dwingen van een serieus beleid te voeren.  We kunnen misschien zelf een referendum organiseren of de toplaag van de politiek dagelijks met mails bestoken.  Eindelijk een moderne vorm van in kontakt te komen met diegenen die we in het parlement verkozen hebben, zou je kunnen stellen… .

octo

Beton, goud,schulden en Hollywood

Dacht dat het regende, maar het waren de keitjes in de betonmolen op de werf over m’n deur. Jonge mensen die kunnen en durven bouwen.  Op het nieuws heeft men het over het ‘geloof’ in de stijgende goudprijs, over overheden die de schulden van banken blijven opkopen(was de miserie niet begonnen met het opkopen van schulden?) en over filmsterren die bereid zijn van minder voor astronomische cijfers te gaan werken.

Dacht aan een gedichtje dat ik lang geleden schreef :

De echte kunstenaars

Wandel door onze steden en dorpen..

Wie bouwde wat staat en beweegt en in onze winkels ligt ?

Wie onderhoudt de akkers, de plantages en weiden ?

Het werkvolk begot.  Zelfstandig of als loonkracht op zich.

Waanzinnig toch dat heel die aktiviteit in theorie in het gedrang kan komen door het al of niet geloven in goud en aandelen, door het het schulden aangaan en schulden opkopen, door de waarborg van de staat of het gebrek daaraan.

De mediatrein der onheilstijding …of is het juist ‘goed’ nieuws (?)dendert verder m’n oren in.  Meer en meer bedrijven hebben het moeilijk met het verkrijgen van leningen.  De Nederlandse overheid zal zich dus voor specifieke bedrijven  garant zetten als ze een lening aangaan (tot het budget van 1 miljard euro opgesoupeerd zal zijn wel te verstaan). 

India en Pakistan gaan weer een poging doen om handel te drijven doorheen de betwiste Kasjmir-regio, goede intenties die hopelijk ditmaal niet door extremistische bommen worden verstoord…wie betaalt zo’n groepen, welke ekonomisch zich bedreigd voelenden, hebben daar baat bij… of zijn het dan toch alleen maar de ideologische, zogezegde ‘godsdienst’-fanaten of een soort nationalisten ? Altijd schuilen de ekonomische belangen wel ergens achter om ’t volk te foppen. Ook Al Qaeda heeft niks met ‘geloof’ te maken en wil de ekonomie in handen krijgen en heeft hopelijk plannen zonder geweld, niet voor export bestemd,  in petto om de macht te grijpen in die plaatsen waar de oorlogen van Bush een puinhoop gaan achterlaten, nu binnenkort geen regering ter wereld financieel nog militaire avonturen gaat aankunnen…of gaan zo’n ongeloofelijke misdaden tegen de mensheid weer eens de enige uitweg uit de ekonomische krisis zijn ?  Vernietigen wat werd opgebouwd, dan kunnen we terug geld verdienen met de wederopbouw ? Zover mag het niet komen, of we gaan er ditmaal allemaal aan.  De laatste mens, een holbewoner terug, zal dan kunnen schrijven “we wisten het en toch lieten we het weer gebeuren”. Kan dit niet, zegt U ? Misschien wordt het Al Qaeda-spook weer uit de kast gehaald.

Voor de betonmolen begon te draaien, dacht ik aan m’n artikel van gisteren . Toen ik wakker werd, besefte ik nog maar eens dat al diegenen die met de ekonomie en politiek op een meer ernstige dan populistische manier bezig zijn, eigenlijk wel alternatieven genoeg hebben…in tegenstelling bijvoorbeeld tot wat nieuwsbeelden ons willen doen geloven.  Een SPA-voorzitster dat zegt dat ze geen rode Dedekker nodig hebben en hierbij reklame voor de populisten maakt en haar eigen SPA-trouwe interne oppositie monddood probeert te maken. Filosofisch gezien kan ik alleen besluiten dat als de wereld nog tot tegen 2011onder het huidig mondiaal politiek –ekonomisch gesternte verder moet, dat ,indien de sociaaldemoktratie de  nog opgesplitste populisten en nationalisten laat betijen deze dan  toch eens aan de macht zullen komen.  In het tegengestelde scenario neemt SPArood het roer in de SPA over en krijgt links van links ook een podium in het parlement om zoveel mogelijk andere klokken te laten horen. Alles hangt er alleen maar van af hoeveel wij, maar vooral hoeveel de spekulanten alleen maar in goud in plaats van in werkkrachten, onszelf dus, blijven geloven. En of we gezond blijven eten en lezen  en nadenken en reageren natuurlijk.  Ook wij zijn, of kunnen of zouden kunnen een parlement zijn, niet te vergeten…ook al zijn we geen lid van de opgesomde groeperingen hierboven. De geschiedenis zou wel eens totaal onverwachtte wendingen kunnen nemen.

Octo

“Ben ik rechts of links mijnheer ?”

Een student politieke wetenschappen had het idee opgevat van voor zijn eindwerk een soort studie te doen naar de doorsnee politieke ingesteldheid van de gemiddelde Belg.  Met een aantal vragen trok hij doorheen het hele land en belde aan zo’n duizend deuren aan.  Stedelijke bellen, woonwijken op het platteland, dure woonwijken, enfin boer en tuinder, arbeider, bediende, winkelier, hij bleef bellen tot hij een gemiddelde doorsnee van de bevolking had.

Er waren een aantal mensen die duidelijke (?)standpunten innamen, meningen die als het ware gekopiëerd waren uit de partijprogramma’s van de Belgische partijen.  De steekproeven gebeurden in de loop van 2007.  Ergens had de student de proeven liever ‘nu’, achteraf gedaan, na het debacle van de staatshervormingsbesprekingen en na de turbulente gebeurtenissen in de wereld van het geld, zo vertrouwde hij me toe. Waarom ? Uit nieuwsgierigheid had hij een deel van de mensen uit zijn enquete terug opgebeld, en daaruit bleek dat een belangrijk deel van de mensen ineens niet meer zo zeker waren van de antwoorden die ze toen hadden gegeven.  “Wie kan nog aan die politiek en die ekonomie uit mijnheer ?  ‘Ze ‘weten het zelf niet meer’…was een veelgehoorde opmerking.  Waren ze nu eerder links dan rechts, velen twijfelden.  Wat hem op het idee bracht van een nieuwe vragenlijst als rode draad op te stellen…voornamelijk bedoeld voor die mensen die hem zelf de vraag stelden wat links en rechts nu in feite was.  Of hij er opnieuw gaat op uittrekken weet hij nog niet, want hij zoekt momenteel naar betaald werk.

Zijn vragen  heeft hij een stuk minder ernstig geformuleerd, nu hij zijn diploma toch binnen heeft.  1. Stel U eens even voor dat U een holbewoner in de prehistorie zou zijn…zou U de grote hoeveelheid bizon die U ving met de rest van de jagers delen, zelf s al was U de sterkste jager ? 2.  Als U zich in de feodale tijden op het landgoed van een baron zou moeten afbeulen, zou U dan minder dan de van U vereiste opbrengsten afdragen ? 3.  Zou U tijdens de oorlogen van de verschillende adellijke  en ‘geestelijke’regeerders, kruistochten en zo…stiekem thuisgebleven zijn ? 4. Zou U nadat U het boeren noodgedwongen had moeten opgeven als ambachtsman in een stad bij een gilde gegaan zijn ? 5. Zou U ten tijde van priester Daens mee hebben gestaakt voor een beter leven ? 6. Zou U tijdens de tweede wereldoorlog het verzet gesteund kunnen hebben ? 7. Zou U na de tweede wereldoorlog U stem gegeven hebben aan partijen die opkwamen voor een sterke sociale zekerheid en meer vrije tijd ?

8.Bent U momenteel bereid van de wereld te zien als het resultaat van een zeer lange, samenhangende ontvoogdingsstrijd in de richting van sociale en politieke rechten voor iedereen en niet als een strijd van ieder voor zich, waar diegenen met het meeste geld altijd de machthebbers  zullen blijven  domineren ? 9. Bent U tolerant  tegenover die mensen uit het buitenland die wij ekomisch gezien kunnen  integreren ? 10. Zaken als godsdienstvrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw,  zijn een evidentie voor U ? 11. De overheid moet tegen de absolute vrijheid van het grootkapitaal in, meer en meer een regulerende rol spelen, ja ? 12. U bent van mening dat de fabelachtig rijken der aarde meer moeten getaxeerd ?  13. U vindt het meer en meer nodig dat sektoren als de bankwereld en de energiesektor onder strikte overheidscontrole geplaatst worden ? 14. U vindt het budget voor ontwikkelingshulp veel te laag ? 15. U pleit voor een demilitarisering van alle legers op deze planeet ? 16.U leest een krant(kranten) of u volgt sites die ook de niet zo gekende politieke meningen aan bod laten komen ? 17. U probeert goed met uw buren overeen te komen ? 18.Op het werk probeert U uw deel van het werk te doen ? 19.U vult uw belastingsbrief nogal redelijkerwijze in ? 20.U stemt in overeenstemming met de vorige standpunten die U met ja beantwoorde op onbaatzuchtige mensen die voor deze standpunten opkomen ?

“Nou, dan U behoorlijk ter linkerzijde te situeren,”, hoor ik die kennis van me, een Nederlandse ex-student in België dan al op ’t eind van zijn vragenlijst besluiten.

Octo 

2008 stroomversnelling der geschiedenis

Enkele maanden terug, begon ik hieromtrent een artikellenreeks met de vraag 'Wanneer worden de wereldleiders oorlogsmoe ?'. Ik vertrok vanuit het standpunt 'onder welke soort demokratie willen we leven' ? Een demokratie in het algemeen belang of eentje die door toedoen van onontwarbare groepsbelangen verwatert ? Eén van m'n eerste artikels noemde 'Wall-Street 1929-bis ? Nee toch!' Mijn stelling toen was dat de reeks crashen die er toen nog niet zo zichtbaar zaten aan te komen hadden kunnen vermeden worden als men het casinokapitalisme veel vroeger verboden had.  Het geld dat dra in rook zou opgaan zou via rechtvaardige en internationaal eenvormige taxen in de échte goederenekonomie moeten zijn terechtgekomen.

Ondertussen weten we nu in het oktober van negenenzeventig jaar later, hoe anders de wereld eruitziet. De politiek denkt dat kontrolemechanismen en staatswaarborgen gaan volstaan, maar we moeten eerst noch de test van de zich meer en meer manifesterende recessie doorstaan. Eerst zal er nog een deel besparingen over onze kop worden gekapt, waarna men uiteindelijk op termijn wel zal snappen dat men grondiger maatregelen moet nemen. Meer en meer ekonomen sluiten daarbij een internationale benadering van het echt in gemeenschapsbezit nemen van grote sektoren niet uit. Al die presidenten die ineens de noodrem van protectionisme trekken, zouden er beter naar luisteren. Ze wilden nog niet zo lang geleden toch allemaal de globalisatie en er kon niet genoeg geprivatiseerd worden. Terwijl ze zich beperken tot het zoeken van de 'schuldigen' en wat aan hun bonussen dreigen te zitten, neemt de ekonomie en hun systeem de tijd om zich op hen te wreken.

Waarom zou iets als ekonomie moeten stilvallen ? Er is nog zoveel nuttigs te produceren overal ter wereld en zeker in het armere deel, dat nooit 'gouden jaren' gekend heeft.

De Olympische Spelen werden al vanaf dag één hopeloos verstoord door de 'pretbedervers der wereldvrede'. Obama kwam met zijn 'Berlijnse Beloften', sommige vooruitstrevend, anderen enkele maanden later aan herziening toe. Schrap die mogelijke overschrijding van de Afghaanse grens maar, het is aan het Pakistaanse volk om hun onderdrukkers te stoppen. Maar dat heeft hij nu al wel begrepen. Als hij geen president wordt dan had hij Mc Cain beter niet die complimenten als 'oorlogsheld' gemaakt.

In m'n artikels riep ik enkele keren de hulp van de dichtkunst of de filosofie in, teneinde duidelijker te maken waar de wereldbewoners en hun leiders eigenlijk mee bezig zijn. Ook moesten er af en toe enkele voor politieke doelen gebruikte internetfabels worden ontkracht of bepaalde politieke uitspraken over het geschiedkundige verleden worden rechtgezet.

De rol van de oude baronnen in de geschiedenis mag dan, behalve in de feodaalachtige landen, bijna uitgespeeld zijn, de nieuwe baronnen in de ekonomie en de politiek houden hun onderdanen in een knettergekke hutsepot van belangen gevangen. Continu broeden ze op welke manier ze ekonomische en militaire strategieën kunnen gebruiken om de ekonomische tegenstanders te vlug af te zijn. Samenwerking laat voorlopig op zich wachten. Liever wordt het vuur al eens aangewakkerd, zoals recent met het toekennen van de Sacharof-prijs van het Europees Parlement aan een Chinees die een disident zou zijn, ja dan is M.Vandenbossche van Gaia dat ook. Waar is de tijd dat Mandela die prijs kreeg?

In tal van artikels probeerde ik een aantal alternatieven op korte en langere termijn naar voor te schuiven. Ik legde tussendoor uit welke rol ons geweten, ons wereldbeeld en de ideologie hierin kon spelen. Dat onze inzet en stijgende interesse voor het maatschappelijk leven zeker gebaat zou zijn als we wat minder negatieve gevoelens in ons persoonlijke leven toelieten ...heb ik op tal van manieren proberen illustreren. Uitdagingen zullen er de volgende maanden genoeg zijn. U zal misschien moeten staken en merken dat een deurwaarder U tegenhoudt en U 1000euro boete wil aansmeren. U zal berichten horen over Zuid-Amerikaanse landen die de afgelopen jaren de eeuwenoude fascoïde regeringen aan de kant hebben gezet; berichten in de zin van dat hun sociale maatregelen 'dictatoriaal' zouden zijn. U zal hopelijk niet horen dat McCain gestorven is en Palin president wordt.

Hopelijk hoort U dat uw spaargeld safe zit, de speculatie afgeschaft en dat de ontbossing van de wereld gestopt werd. Hopelijk hoort U dat het werkvolk wereldwijd voor hetzelfde werk hetzelfde betaald gaat worden. Hopelijk hoort U minder en minder van internationale, wreedaardige spelletjes of niet totaal onschuldige onzin als BrusselHalleVilvoorde. Hopelijk krijgt U meer tijd om al eens een goed boek te lezen of U in de filosofie te verdiepen en neemt U de tijd om geschillen met de buren bij te leggen en zo. Want...het denken daagt U uit...u leven lang en misschien langer, als ook dat U interesseert ten minste. Het leven, de liefde en nog zoveel...een helend mysterie. Er is zijn zovele recepten voor om het te begrijpen, onthoudt vooral dat ook U die wereld een stukje ten goede verander kan. 't Begint in Uw mikrowereld en 't breidt zich uit via Respekt, Geduld, Samenwerking, Begrijpen om in te kunnen grijpen.

octo

ode aan een punt

 

vederlicht, immens zwaar, zou ik willen toeven,

in het punt van waarheid, echtheid

waarrond alles cirkelt, dacht ik zo

...behoed het willen weten van verscheuren

...behoed de ontsluierende kracht van zich in te willen graven

...kijk uit voor het teveel verlangen naar de overkant

 

troebelwitte stilte, vertel me van het luisteren

sterreverre draagwijdte, eindeloze ontwikkeling

kijk uit naar een brug naar ergens

vraag een eeuwigheid stilte voor onvatbare dingen

leef, mens leef, weef mens weef

temidden het stille, eenvoudige en goede

 

dankbaar voor al het goede en mooie,

zelf te zien, zelf te zoeken;

dwars doorheen kortzichtige onwetendheid

een op de toekomst gericht internationaal programma     

CONSCIENCE presenteert :

een mogelijk toekomstig samenlevingsmodel

C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , de raad voor nieuwsoortige, gelijktijdige Internationale Verkiezingen stelt U voor te stemmen over zijn 'Collectief Alternatief'.(COmmitee for New Simultaneous Collective International Elections NeCessary for more Equality))

 

Stel je voor dat geld alleen een administratief iets was, in plaats van een speculatief iets...

 

...dan zouden sommige schilderijen niet zoveel waard zijn als het bedrag dat je nodig hebt om duizenden hongerigen te voeden. Dan was 'geld' geen afgod meer, maar een hulpmiddel.

Stel je voor dat alle Staten en ondernemingen wereldwijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk betaalden, een welvaartsvast bedrag dat op ekologische wijze kon voorzien in alles dat het leven te bieden heeft. Stel dat leraars wereldwijd niet met meer dan tien leerlingen per klas mochten werken en dat transportmiddellenbouwers in alle fabrieken tegen hetzelfde geld zouden werken; uitgedrukt in één wereldmunt met overal dezelfde waarde. Stel dat arbeid een recht was. Stel dat iedereens administratie op één en dezelfde manier behandeld werd : Ieder persoon, bedrijf of instelling zou dan een telefoonnummer hebben dat hem met drie letters eraan toe te voegen, rechtstreeks in contact kon brengen met één van de vijftien 'projekten' waar je in het leven mee in contact komen kan : FOOd/HOUsing/WORk/SECurity/HEAlth/EDUcation/PROduction/

DIStribution/TRAnsport/ENVironment/ENErgy

MONey/TELecommunication/SOCiety/RELations/

Stel dat iedere openbare dienst betaald wordt door een evenredige bijdrage van iedereen (één keer per maand automatisch van het loon af te houden, vóór we het krijgen. Zo'n systeem zou het openbaar vervoer en de telecommunicatiesnelwegen voor iedereen toegankelijk maken; mits een grote mate van maturiteit zou men uiteindelijk ook zo'n systeem kunnen invoeren voor andere sektoren (voedsel,andere produkten of diensten).

 

Stel nu eens dat we ons zouden verenigen en ons programma voor de vijftien projekten wereldwijd aan een goedkeuring zouden onderwerpen...voor we via onze plaatselijke stem voor kandidaten op de projektlijsten de lokale, provinciale, continentale en wereldwijde toezichters op de uitvoering van de programma's van de projektlijsten zouden kiezen.

Stel dat de kwaliteit van het leven belangrijker zou zijn dan heel veel burokratische en commerciële afstomping...stel dat we ons bewust werden van ons echt bewustzijn dat eigenlijk zijn eigen geestelijk wil verrijken via onze collectieve en individuele geschiedenis...de geschiedeinis wil immers niet meer afstomping en dwaze achterhaalde situaties...maar meer verfijning.

Laat ons eerst wat algemene uitleg geven voor het waarom van al deze noodwendige veranderingen. Daarna kunnen we via het internet voorlopig een soort kettingreferendum organiseren om het wereldprogramma, het 'collectieve alternatief' laten goed te keuren.

 

projekt werk

-motivatie : Veel mensen ervaren hun werk als vervelend omdat de vrije markt hen niet genoeg goedbetaalde jobs biedt. Een job hebben is nog steeds geen recht voor iedereen.

In een nieuwe, internationaal georganiseerde en gestandardiseerde ekonomie, zal 'kompetiviteit' niet meer zozeer op uitbuiting georganiseerd zijn, want alle prijzen en produktiemethodes zullen worden gestandardiseerd. De Human Resources, de personeelsadministraties van bedrijven en instellingen werken momenteel met teveel burokratische reglementen en statuten...die zouden moeten worden vereenvoudigd en gestandardiseerd.

-eisen : RECHT OP ZINVOL WERK/ ZELFDE WERK ZELFDE LOON WERELDWIJD/ PREMIES EN EVALUATIES OP OBJEKTIEVE MANIER ORGANISEREN/ STUDERENDEN KRIJGEN OOK EEN INKOMEN/AFSTAND WERK-THUIS BEPERKEN/

projekt telematika

-motivatie : de technologische mogelijkheden van de telematika zijn qua mogelijk administratief gebruik niet op een gestandardiseerde manier ontworpen, het internet wordt teveel alleen voor amusement en andere commerciële doeleinden gebruikt

-eisen : de kreatie van een Telematisch Universeel Managment Systeem (TUMS), een systeem om te worden gebruikt bij alles wat administratie en organisatie van de maatschappijprojekten aangaat.

Om te kunnen coördineren en kontroleren zou iedere regering en ieder bedrijf hetzelfde TUMS-systeem moeten gebruiken om te weten wie en hoeveel welk werk willen en wat en waar en hoeveel er aan alles beschikbaar is en gevraagd wordt. De wereldbevolking zou dit proces on-line kunnen volgen.

TUMS zou een projekt kunnen worden dat de vijftien projekten integreert om de superstruktuur van de toekomstige telematika te beheren. Om dit haalbaar te maken zou ieder bedrijf dat met hardware en software bezig is zich moeten verenigen met de globale telecombedrijfswereld om een multifunktionele teleterminal te ontwerpen. Ook moet er een soort telematische alfabetiseringskapagnevoor de hele wereldbevolking opgezet worden. Een kleine afhouding van het inkomen voor telekommunikatie, zal iedereen op een administratieve manier toegang tot alle telekommogelijkheden geven.

projekt transport

-motivatie : om de vervuling te stoppen; moet het openbaar vervoer enorm uitgebouwd worden en dienen de auto's op termijn op waterstof  over te schakelen

-eisen : kleine afhouding van het loon maakt zo goed als gratis'gratis' transport voor iedereen mogelijk.

projekt veiligheid

-motivatie : alhoewel de misdaadcijfers ten gevolge van het feit dat iedereen een degelijk inkomen heeft, zullen dalen zal er toch nog politie nodig zijn. Aangezien het progamma van de wereldregering oorlog buiten de wet zet, zal er toch nog aan de afbouw van het militair arsenaal gewerkt moeten worden.

-eisen : meer sociale gelijkheid en psychologische begeleiding is minder misdaad/

reconversie van de oorlogsindustrie/legers zouden internationaal moeten worden gebruikt als krachten dat helpen bij natuurrampen, voorkoming van die rampen (dijkenbouw...), brandweer.../ internationale ontwapening...uiteindelijk zou alleen de politie nog wapens mogen bezitten/ efficiente organisatie van de politie : verkeerspolitie/oplossing kleine konflikten/ misdaadpolitie per soort van misdrijf

project productie

-motivatie :in plaats van naar samenwerking toe te groeien, zijn er oorlogen aan de gang tussen bedrijven, slachtoffers zijn de ontslagenen, de werkongevallen en de individuen en families met teveel stress

-eisen : managers zouden het TUMS-systeem moeten gebruiken om de info over hun bedrijven voor iedereen toegankelijk te maken zodat de gegevens van de produktiebestanden, stockage, prijzen en personeelsbehoeften voor iedereen opvraagbaar zijn. Om dit te kunnen moeten ze zich per aard van produkt in één producentengroep verenigen. Er moeten ook maatregelen genomen worden die de verkwisting van grondstoffen en vervuiling tegengaan. Een groot stuk van de produktie zal in het kader van de ontwikkelingshulp opgestart worden. Geen tijd voor recessie !

projekt distributie

-motivatie : verschillen in prijs per produkt, vernietigen jobs

-eisen : zelfde prijs voor zelfde produkt of dienst wereldwijd (gaat hand in hand met gelijkschakeling lonen)/kreatie wereldbestand van waar produkten zich bevinden en voordeligste transportwijze

projekt wonen

-motivatie : miljoenen leven in mensonwaardige woningen of betalen teveel huur

-eisen : inventarisatie van woningen/benodigd aantal woningen/ te herstellen woningen/te bouwen woningen...om dit te kunnen zou ieder die met die dingen bezig is, bouwondernemingen, banken, partikulieren, overheid...zijn informatie aan de anderen moeten doorspelen.

Sociaal betaalbare huurtarieven, internationaal gelijk; niet afhankelijk van vraag en aanbod, vaste prijzen via de kadastergegevens

projekt gezondheid

motivatie : Tegenwoordig worden er veel te veel medikatie gebruikt. Het is beter de oorzaken van ongezondheid aan te pakken, zoals vervuiling, onvoldoende kontakt met de natuur, afstompende massakultuur, stress op het werk of ongezondheid ten gevolge van andere psychische spanningen.

-eisen : betere voeding, uitbouw gezondheidszorg in de derde wereld, gezondheidszorg voor iedereen via kleine bijdrage van elke wereldburger

projekt voedsel

-motivatie : het oude beleidssysteem vindt wetten uit die voedsel weg laten vernietigen 'om de prijs in stand te houden' en die bepaalde produktie om dezelfde redenen verbieden terwijl er zoveel honger op de wereld is.

-eisen : eten voor iedereen via de eenmaking van de landbouwproduktieplanning op wereldgebied,

alle boeren die beesten houden of hun stuk van het land bewerken moeten overal ter wereld een gegarandeerd inkomen krijgen als ze hun eigendommen laten renderen , geen voedselproduktie voor transport meer

projekt milieu

-motivatie : Het teveel aan vervuiling tegengaan.

-eisen : geen overkonsumptie/ sortering afval/recyclage/openbaar vervoer bevorderen/behoud van natuurgebieden/dierenrechten/bevordering properder energie...en honderden andere maatregelen

projekt onderwijs

-motivatie : de huidige regeringen besparen op onderwijs /er is veel te weinig aandacht voor de menswetenschappen in het onderwijs : filosofie, geschiedenis, psychologie

-eisen : minder grote klassen (niet meer dan tien leerlingen per klas bijvoorbeeld)/ meer interaktie tussen leren op school en leren in de bedrijven/ het onderwijs moet de leerlingen leren de nieuwsmedia objektief te leren interpreteren/meer 'herscholing' voor volwassen moet mogelijk gemaakt worden

projekt energie

motivatie : er worden niet genoeg inspanningen gedaan om energie te besparen en men produceert nog teveel energie op een vervuilende manier

eisen : investeren in propere energie en leren er zuinig mee om te gaan/geleidelijke vervanging aardolie door waterstofenergie enz...

projekt geld

-motovatie : het spekulatieve aspekt van geld werkt desastreus in de wereld

-eisen : administratief gebruik van geld/alle banken ter wereld moeten één bestand vormen en één wereldmunt met dezelfde waarde lanceren/voor verzekeringen : één kleine standaarbijdrage voor iedereen

projekt samenleving (politiek beheer)

motivatie : zie wat er in de wereld aan absurde dingen gebeuren

Beslissingen als over wie er recht op een job, eten of een woning... heeft of waar men een oorlog gaat steunen of niet, worden altijd door enkelingen genomen. Diegenen aan de top in bedrijven of regeringen mogen geen beslissingen nemen die tegen de letter en geest van het wereldprogramma ingaan.

Partijleden de dag van vandaag, volgen teveel de door geldspekulatie geleide negatieve maatregelen van hun bazen aan de top. Zowel in partij als vakbonden draait men in kleine circeltjes rond deelproblemen die eigenlijk eindelijk een mondiaal moeten aangepakt worden. Als je deze mentaliteit laat betijen en hun logika volgt moeten we met z'n allen terug naar de lage lonen van twee eeuwen terug die nu nog in sommige landen betaalt worden. Er bestaan wel groepen die een andere weg opwillen, maar ze zijn hopeloos verdeeld qua interpretatie van de geschiedenis en taktieken en ze borduren voort op de raditionele deeleisen van de klassieke loonstrijd zonder een globaal alternatief samenlevingsbeheer aan te bieden.

-eisen : alle eisen van de overige projekten samen/organisatie van alternatieve verkiezingen via druk van de raden op de nationale regeringen en gemeentebesturen : eerst verkiezingen voor de goedkeuring van het programma, daarna verkiezingen voor de dirigenten ervan. Om wantrouwige tegenmaatregelen van de heersende geldstrukturen tegen te gaan, blijven de huidige eigendomsverhoudingen voor de grote produktiemiddellen bestaan...alhoewel het inbouwen van 'onverkoopbaarheid' bij verzet geen slecht idee zou zijn. Op het projekt samenlevingsbeheer kan gekozen worden voor de funkties van dirigent van justitie, dirigent van administratie en notariaat van de bevolking en uiteindelijk de eerste dirigent...die een koördinerende funktie heeft. Projektverkiezingen zouden dus de partijverkiezingen vervangen en per provincie en projekt zou er iemand naar de continentale regering kunnen afgevaardigd worden, die opgeteld, de wereldregering zou vormen. Basisprincipe voor de verdeling van de provinciale posten zou het bevolkingsaantal van de gemeente zijn. De lokale raden van mensen uit de buurten en bedrijven zouden een kontrolefunkie op de gemeentebesturen en bedrijven kunnen uitvoeren.

project relations

-motivatie : om de maatschappij op een andere manier te gaan beheren zullen we ons aan de menswetenschappen moeten beginnen intereseren en erop moeten letten van ons niet laten vangen door vooroordelen en subjektieve negatieve gevoelens naar anderen toe ...we zullen moeten leren ons deel van het werk te doen zonder de disciplinaire zweep van bovenaf -eisen : psychologische begeleiding voor subjektieve problemen tussen mensen/ zoveel mogelijk objektieve mediakanalen.


octo  http://filosofischverzet.skynetblogs.be

 

 

everybody has a name

My name is combination. 

                        I combine. 

The innocent aspirations of youth,

with the illusions and desillusions of reality

with the fate that we evolve to the real lessons,

to the best act in real art's NOW

                            I combine. 

The pains and joies of the past,

with understanding the present ones

with the aspirations of tomorrow

with all the energy deep inside me

                            I combine. 

The political theories

with the working conditions,

with te real emotional world of daily people,

with wanting to change things

                            I combine. 

The news on war, poverty, famine,

with all kind of wealth disseases,

with all kinds of unhappiness that reigns,

with breaking the solitude of the individual

                            I combine. 

The living and the dead,

with the longing for fullfilment

with wanting to recognise , who in fact I am,

with observing all kinds of forgotten energies

                            I combine. 

Friendship and Love and Lust

with satisfaction and negative emotions,

with solutions and new problems,

with rest and unease

                            I combine, I combine, I combine.

I cannot do otherwise, aldough I try

Because combination shall be my name

untill it's no longer necessary...

And I’ll become part of another world ?

 

 

na de dood

De stilte,

is allen die niet meer bestaan

is opkomen en overgaan,

is terug naar onze essentie

in stille beelden blijven we voor de levenden achter

wat we onszelf wijsmaakten verdwijnt

wat blijft, onze menselijke waarde;

licht, schijnend in licht,

met ook de lucht herademd door de nog ademenden                                 

Licht,

is ook die die er niet meer zijn

Lucht,

doet niemand pijn

Tijdens de zwaarte van het leven reeds even

stilte, lucht en licht zijn,

we zijn wie de heengeganen waren.

 

octo

 

doorgeven

 

Wat licht aan mekaar...

om kunnen blijven verder te leven... .

Van dat licht, verwant met de glans in ogen

die door onze woorden en aanrakingen geboren wordt

 

Doorgeven.  Wat lucht aan mekaar...

om ons blijvend fris te houden.

Van die lucht, vol van geesten

die nog graag beneden meefeesten.

 

Doorgeven. Wat stilte, weinig of veel;

om onze kalmte te bewaren.

Van die kalmte, verwant aan het alles,

verstrikt in niets.

 

Doorgeven.  Wat water en mineralen...

om ons te laven en 't overbodige weg te spoelen

Van dat laven, niet te veel of te weinig,

juist wat nodig is.

 

octo

 

Welke staten kunnen niet  failliet gaan ?

Diegenen die weinig aan defensie besteden.

Diegenen die olierijkdommen hebben.

Diegenen ondanks hun armoede  grondstoffen hebben.

Diegenen die al 50% taksen heffen ?

Diegenen die geld bijdrukken en de inflatie toch onder kontrole houden ?

Diegenen die al failliet zijn.

Diegenen  die hun miljardairs etisch taxeren.

Octo

Drie dichterljke definities

Hoe kan je verwoorden wat een gedicht is ?

Hoe komt het tot stand ?

Je kan wel een definitie proberen geven.

Definitief zal deze niet zijn.

Alleen zoals het leven, voorlopig het jouwe zelf.

Definities van dichten en tuinieren

Er is niet-dichten, gewoon genieten van alles wat vrijelijk  gebonden ontkiemt

ontkiemt uit de wortels van de geest, hoog boven het vuur in de aarde.

Er is dichten, een vreemd midden tussen tuinieren en al dromend vliegen,

je lichaam, de aarde even verlaten.

Patatten en kruiden tijdig met tussenruimte planten

Wieden van gedachten en gevoelens die zijn te veel, te druk.

Weten wat mogelijk levensvatbaar, wat te nat of te droog is.

octo

de Essentie van dichten

M'n kat kijkt weer zo van 'ik weet het toch altijd beter'.

M'n hond komt weer kwispelend op me af, vanuit z'n zetel.

Zo mooi simpel soms.

Gedichten, gesprekken met velen, soms niet om te publiceren.                        

Zelfs niet om voor te dragen.

Gewoon wat geluk dat je met je mee mag dragen.

Onmogelijk daarna te willen uitleggen hoe dat eigenlijk kwam.

Hoe zinnen tot stand kwamen.

Na het ontwaken, de geest die een aantal beelden enzo... zomaar verbond...

in het warme ochtendbed begon te hersenspinnen.

Sta je dan niet op en laat je de inkt niet stromen;

verzwindt de muze weer, verblind door de problemen van de nieuwe dag.

Het leven, één lang gedicht, ononderbroken doorbreken

onderbroken door het gepeins van het dagelijkse leven.

Vol mensen en dingen die je dat 'meer dan er is'-gevoel aangeven.

Die sferen die zorgen voor de tonen, de letters, de woorden...

en dan het geestelijke klaarkomen...lijk stuifmeel in honingrasters.

Ik ben er zeker van...dat als we sterven...

we alle zulk een dingen van onszelve gaan erven.
Erven...nerven...tot in het oneindige door woorden en beelden vertakt.

octo

dichterseucharistie, zeg maar gewoon 'dichtersmis'

Gemis van de dichter, vertaald in sfeer.

Uitgesproken tussen de stiltes van de spaties door.

Samenzijn wordt zijn.

Resultaat van gedeeld hebben en weer alleen zijn...

van je weg zoeken tussen de prikkel –en andere draden

in de samenlevingen en hun relaties....

of het graven naar zin en roots.

Monding van balanceren tussen rust en onrust.

Tot niets de woorden nog omkegelen kan.

Eénmaal door het woord in het graniet van komen bovendrijven gebeiteld...

groeien de mooiste dingen, daar waar je ze niet verwacht.

Blijvend via het zachte het harde bereiken,

het harde weer voor het zachte laten wijken.

Op het ritme van de 'acht', de bloedsomloop.

Woorden en harmonische klanken

opgezogen vanuit veel onkunde.
De ideale formule, het gedicht.

Zoals nu, geboren tussen ochtenddonker en ochtendlicht.

Vanuit  het poeldonker ineens het poolsterklaar.

octo

Voor de oorlogsdoden van na Allerheiligen

Het rommelt weer langs alle kanten in de door oorlogsstokers geleide wereld. Syrië werd aangevallen, waarschijnlijk om het in een oorlog te provoceren, zo vlak voor de US-presidentsverkiezingen. Kwestie van de misplaatse patriotische gevoelens voor ‘oorlogsheld’ McCain te laten stemmen.  De lijst van landen waar men mottige dingen laceert, is lang. Congo bijvoorbeeld.

Oost-Congo bijvoorbeeld. Wat we over het algemeen te horen krijgen is dat het conflikt gewoon over de oude vetes tussen Hutu’s en Tutsis gaat. De eersten werden vóór de genocide in Rwanda door de door het Franse kolonialisme gesteunde ondernemingen de hand boven het hoofd gehouden, de veelal slankere Tutsi’s kregen hun militiaire en andere steun van de  US-havikken rond hun kuiken ‘Bush’.  Het leger van president Kabilla  jr zou dan weer  wapens en steun  krijgen van de Chinese regering , die zich tot grote infrastruktuurwerken in Congo heeft geëngageerd, in ruil voor grondstoffen.  Dus, dat beloofd weer bloederig te worden.  Een tijdlang hebben velen onder ons gehoopt, dat de Chinezen de Congolezen er bovenop zouden krijgen, nadat  het Westen dit decenialang beweerde van te doen.  Benieuwd  of de VN via de Europese Comissie nu versterkingen naar Congo gaat sturen.  Totnogtoe hebben de VN-troepen niet ingegrepen om de marionetten van de US-gezinde ondernemingen tegen te houden…ah nee, er moest een rondje Chinezen pesten worden geörganiseerd blijkbaar.  Eigenlijk zouden deze hoge heren liever die door Rwanda  gesteunde rebellenleider in Kinshasa zien, zoals ze liever de Congolese verkiezingen in het voordeel van een van de erfgenamen van Mobutu hadden zien verlopen.  Toch hopen ze in feite van de gevechten te stoppen in  Goma en daarna  met Kabilla jr, via diplomatieke wegen wat extra kontracten van Congo binnen te halen.  Grondstoffenhonger en ongebreidelde winstperspektieven in een slinkende afzettenmarkt, bepalen de dodelijke agenda die men voor de gewone mensen in petto heeft.  Onze grootste media vertellen ons daar zeer weinig over.  We zijn de chaotische beelden die ze ons met weinig achtergrondcomentaar sturen, al zo gewoon, dat we onthouden dat die mensen ginder toch niet beter kunnen en altijd ruzie maken.

In ons Belgisch parlement gaan al stemmen op om de wapenleveringen van China aan Congo te verbieden…waarom heeft men dan niet tegen de wapenleveringen van Uncle Sam aan Rwanda geprotesteerd ? Waarom werd in dat parlement van ons de betrokkenheid van de Franse politiek t.o.v. de Hutu-regering  destijds, niet aangevallen ?  De gewone Congolees, de dag van vandaag, is slachtoffer van al die verdoken vormen van buitenlandse agressie en moet ook nog eens op zijn hoede zijn voor zijn eigen, vaak niet-betaalde Congolese soldaten.  Hij mag de mijnen in om te werken in die of die gebieden die die en die grondstoffen opleveren, de opbrengst gaat naar de lokale krijgsheren en lokale handelaars.  Misschien, als hij de situatie al doorheeft, hoopt hij op een overwinning van het Congoleze leger en op Chinese infrastruktuurwerken…maar hij zal zich onafhankelijk van al die imperialistische krachten moeten organiseren, als hij zijn lot beteren wil.  Ooit ontmoette ik twee oudjes van ginder, man en vrouw, van ergens in een rustig dorpje waar ze hun groenten teelden enzo.  Nooit vergeet ik hun met  ouderdomsrimpels versierde gelaat, de rust, de wijsheid en vredelievende gelatenheid zelve.  Hun  nakomelingen zullen zo’n mensen in ere moeten herstellen en zich ontdoen van de kwalen uit het verleden die sommigen van hen die zich onze leiders noemen over hen willen blijven uitstorten.

Hun lot wordt hier ook door ons bepaald als wij gaan stemmen. Ons lot natuurlijk ook.  Onze premier gaat handjesschudden in Oekraïne en zijn steun toezeggen voor een eventueel NATO-lidmaatschap op termijn…terwijl de regering ginder schrik heeft van een referendum hierover…ze willen ginder niet bij de NATO, da’s maar een oud ideetje van de Bush-ploeg.  Nog niks geleerd van Georgië…van toen we bijna in oorlog waren omdat dat land bijna in de NATO was geraakt.  Al maar goed dat ‘we’ uit Irak weggebleven zijn.

 Niet kiezen voor slippendragers van imperialisten en weten wie ze zijn en waar ze zitten, is een goede stap op weg naar een minder gevaarlijke wereld.

Octo

 

 

 

Homo Sapiens Politico

De ene krisis is nog niet door en men spreekt al van recessie en mogelijk een depressie. Om niet manisch depressief te worden, het volgende dichterlijk-filosofische portret, waarin U zich hopelijk niet herkend. Sorry, maar het vloeide in het Engels op 't klavier, teveel Engels gehoord en gelezen waarschijnlijk. Ik heb het eenvoudig gehouden.

NO JOB.  A LOT OF TIME TO ASK WHY.

WORKING.  PRODUCING MORE.  THE RHYTHM HIGH.

TIME IS MONEY. TIME IS  CALCULATED.

THE WORK YOU'RE DOIING FRUSTRATED.

CANNOT FIND SOMETHING ELSE RIGHT A WAY.

THIS IS NOT SUPOSED TO BE THIS WAY.

COMPETITION IS KILLING SOLIDARITY.

WHY POVERTY, WHY TO MUCH PROSPERITY ?

SCHOOLS, PARTIES, PRESS, UNIONS IN VAIN EXPLAIN.

EACH PASSING DAY ABSURDISM STRIKES AGAIN.

SOLUTIONS OFFERED TO SAVE EACH GROUP's SKIN.

HOW CAN A REAL ALTERNATIVE BEGIN ?

TAKE A CLOSER LOOK AT OUR SOCIETY.

FIND  OUT WHAT HAPPENED TO HISTORY.

MONEY, POWER INFLUENCE DAILY LIVES.

THE PSYCHOLOGY BETWEEN HUSBAND AND WIFE.

DO NOT NEED ADDICTIONS ANYMORE.

IT IS TIME TO RESTORE.

FIND OUT WHICH EMOTIONS BLOCK CONSCIOUSNESS.

FIND OUT THE CAUSE OF DISTRESS.    

DEVELOP THE STRONG PART.

LOVE KNOWLEDGE AND ART.

BE SOLIDARY WITH THE JUST.

TO EACH HIS PART OF THE WORK IS A MUST.

TAKE SOME TIME FOR SILENCE AND NATURE.

YOU ARE NOT A MINDLESS CREATURE.

THE TRUE MEANING OF BEIING LOYAL :

DO NOT LIVE TO WORK AND BUY, DON'T SPOIL.

THE HIDDEN SYMBOLISM BEHIND LIFE...

CUTS YOUR WINGS IF YOU DON'T BECOME ALIVE                   

 

Eerst naar deze film kijken Barack

http://www.warmadeeasythemovie.org/about_norman.html

ctrl plus klikken voor koppeling …en dan op titel War Made Easy Herhaaldelijk gingen de artikels van filosofisch verzet over de ‘schweinerei’ achter de grote internationale politiek…deze film is er een duidelijke illustratie van.  Over hoe men mensen een oorlog aanpraten kan. What to do BO ?

 De TV-programatie van verscheidene Europese zenders gisteren, stond niet toevallig in het teken van die soort rottigheid, met ‘Un long dimanche de fiançailles’ van JP Jeunet naar een boek van Sebastien Japrisot als aanrader.

Gisteren vertelde de nieuwe US president op knappe wijze over een 106-jarige vrouw en wat zij in haar leven allemaal had zien gebeuren. De hoop voor een betere wereld die hij aan zijn verhaal verbond, zal hij toch als leidraad in zijn buitenlands beleid moeten nemen, wil hij niet in hetzelfde verhaal als dat van ‘War made Easy’ verzeild geraken. 

Dus Obama, doe de Russische regering een geste en houdt Oekraïne en Georgië uit de Navo.  Zit niet te treuzelen en breng die yankees home en laat ze de dijken in New Orleans versterken.  In Irak en Afghanistan  en Pakistan en elders zal men zelf wel met het de ekonomische elite ginder dienende fundamentalisme afrekenen. Alleen dwazen zoals de huidige Belgische defensieminister maken ons wijs dat ze het door de oorlogen gehinderde ontvoogdingsproces van de miljoenen armen ginder kunnen stoppen…terwijl tiepen zoals hij in feite onze eigen Donald Rumsfelden zijn die ons verder in het uitzichtloze moeras van de oorlog inslepen. 

Dus Barack, luister vooral naar de tapes tussen Kissinger en Nixon, waarin een plan besproken werd zeker 200.000 doden zou maken…Nixon vond dat nog een beetje weinig en stelde voor van een atoombom te droppen “Come on know,You must see things great Henry”.  Er zijn geen woorden voor de gruwelijkheid waarmee de US-leiders hun natie en de wereld geminacht hebben.  “Wir haben es nicht gewusst”! Hoe lang nog ? Breek ermee Obama.

Dus BO, go for change, like you said…some laws and calls from you and the rebells in Congo run out of munition in short time. Als je tenminste tegen de wapenlobby durft ingaan.  En als ze dan geen munitie van Europese landen krijgen ten minste. To be continued.

octo

ongewone vragen voor de gewone man

Telkens we ergens peuters en kleuters bezig zien, overvalt er ons een zalig spontaan gevoel. Zo kwam ik ze ooit met de juf eens tegen in een bos. Hemels tafereeltje op aarde.Zij weten nog niet welk een wereld hun wacht. Wij wel. Wij moeten ons meer en meer vragen stellen. Enkele voorbeelden ?

Waarom nog immer geregeerd door het banksysteem ?

Waarom zo hard werken en zovelen zonder werk ?

Waarom is een job hebben niet normaal ?

Waarom is een job vinden niet eenvoudiger ?

Waarom zijn openbare diensten niet van ons ?

Waarom produktie ten dienste van maximumprofijt ?

Waarom geen produktie in funktie van noden ?

Waarom het ‘geld’ niet spekulatief, maar administratief gebruiken ?

Waarom betrouwen we nog te weinig op onze innerlijke discipline ?

Waarom verdragen we de zweep van de spekulanten ?

Waarom hangt ons lot af van de waarde van goud ?

Waarom werkt een deel van ons tegen armoelonen ?

Waarom is armoede een vorm van officiële slavernij ?

Waarom kontroleert een kleine elite zoveel weelde ?

Waarom beveelt één politieker zovele soldaten ?

Waarom voert onze innerlijke vredesstem niet het bevel ?

Waarom noemen Staten oorlog :’humanitaire hulp’ ‘vrije wereld’’demokratie’?

Waarom controleren criminelen stukken ekonomie ?

Waarom volgen vakbonden soms de spelletjes van het grotegeld ?

Waarom zouden vreemdelingen soms geen medeärbeiders kunnen worden ?

Waarom maken we wapens om onze medewerkers elders te vermoorden ?

Waarom bestaan koningshuizen en casino’s en beurzen ?

Waarom geen moderne technieken gebruiken en de aarde groen houden ?

Waarom in ’t onderwijs niet meer ‘menswetenschappen’ ?

Waarom belastingen betalen om mijnen te maken en te ontmijnen ?

Waarom sluiten fabrieken als er aan de vraag niet is voldaan ?

Waarom produceren boeren niet méér met al die honger ?

Waarom is er  zo’n tekort aan huisvesting ?

Waarom eten onze honden en katten méér dan sommigen verdienen ?

Waarom een systeem dat via crisis en oorlog en uitbuiting overleefd ?

Waarom met het moderne fascisme colaboreren ?

Waarom berichten media vaak ten voordele van de charlatans ?

Waarom zijn verkiezingen méér dan een ja-stem tegen het systeem ?

Waarom houden we eerst geen stemming over ONS programma ?

Waarom elk programmapunt in elke sektor zelf te verdedigden ?

Waarom de werklozen niet op onze werkplaatsvergaderingen inviteren ?

Waarom nog geen overkoepelende strategie om eisen in feiten om te zetten ?

Omdat er  nog teveel waanzin en egoïsme de wereld uitmoet.

Octo 

Ren voor je leven boertjes,ze vergaderen weer

Ook die mensen in Oost-Congo gezien, met rijstzakken van de voedselhulp op hun rug, zigzaggend tussen de kogels ? Hoeveel decennia van vergaderingen op topniveau zonder menselijk nivo, denken de heren van de herverdeling van de rijkdom naar boven toe en de oorlogsstokerij achter de schermen, nog nodig te hebben om iets ten gronde aan de situatie van de mensheid te veranderen ?

Wat zou er op de geheime voorbereidingen van die geheime vergaderingen besproken worden ?

Talloze landen produceren de wapens en munitie die mensen hun dorpen en steden uitjagen.  Aan oorlog wordt dik verdiend en daarbovenop wil men dan nog meer verdienen door de ekonomische invloedsfeer van Staten en bedrijven uit te breiden.  Nu men in het oude Europa geen oorlogen meer voert, neemt men de stakkers elders als kanonnenvlees.  Al diegenen die wereldwijd in wapen -en munitiefabrieken werken zouden in een gezamenlijke internationale aktie hun ondernemingen moeten bezetten en de reconversie ervan eisen. Ze wezen gewaarschuwd, hoe minder er in andere sektoren te verdienen valt, hoe meer geld men in de militaire sektor zal pompen…wat de geschiedenis al voldoende bewezen heeft.  Er zijn belangrijker dingen in het leven dan zo maar om ’t even welke werkzekerheid, zeker als het gaat over het soort produktie waarvan je weet dat ze dient om mensen af te slachten en hele gemeenschappen te ontredderen. 

Banken en bedrijven kloppen alle dagen meer en meer om staatssteun aan…geen probleem… . Heropleving van militaire strijd wordt ook altijd gevolgd door onderhandelingen. Wat zou er toch op de voorbereidingen van zo’n topvergaderingen worden besproken ?  ”Hier het geld en nu braaf zijn en alsmaar goedkoper produceren dan in het buitenland. “ “Ah, jullie hebben een probleem in Congo omdat Chinese bedrijven er vele contracten binnenhalen ? Geen nood, als de president ginder niet van koers veranderen wil, hebben we nog wel een rebellenlegertje achter de hand, dat mag iets kosten, ja…nee, nee, vadertje Staat betaalt wel”.  “We gaan echter eerst met die Congolese president Kabilla onderhandelen, hij zal wel inbinden of we laten viavia de wolven van Nkunda weer echt los.  Trouwens de UNO-troepenmacht mag de rebellen van den Bush en den Brown voorlopig niet teveel in de weg leggen. Wat ons voorlopig wel goed uitkomt. Laat het volk maar wat met stenen naar de UNO-troepen gooien, dan reageren ze zich wat af. Of het Congolese leger de rebellen niet kunnen terugdrijven ?  Ben je gek, dat de Chinese staat dat leger maar betaalt, we hebben in de Rwandese legers ook al genoeg geld gestoken toen Mobutu ten tijde van de Hutu-overheersing in Rwanda meer andere, dan de  belangen van onze bedrijven begon te dienen. Als het even meezit kan dat Congolese leger dan toch die opmars van de Angelsaksen stoppen, anders valt er daar weer jaren weinig te verdienen.  Op die Hutulegertjes in Congo moeten we niet meer rekenen denken we…dat zijn echte bandietenbenden geworden die sommige mijnen alleen onder hun controle willen. Wat zeg je ? Ja, dat willen wij ook, maar dat is iets anders natuurlijk.  Nee, die Maymay’s kunnen we niet vertrouwen, die hebben nog meegevochten met Lumumba, die de Congolese grondstoffenrijkdommen nationaliseren wou…te gek voor woorden natuurlijk, maar die eerste minister hebben onze voorgangers dan toch handig naar de andere wereld geholpen.  Oh, ça va s’arranger vous verez”. 

De bankwereld werkt zich de nationalisering in, de strijd om grondstroffen en contracten laait hoog op. Stillaan tijd om de koek op een rationale en eerlijke manier te verdelen, voor al die dingen zich, zoals via de financiële krisis wreken. Mogen wij dan niet ook de droom hebben dat de mensen van Oost Congo en elders in de derde wereld met al de levensblijheid hun eigen met hun kinderen in vrede hun akkers mogen bewerken en de opbrengst van hun grondstoffen eerst hun achterstand ten goede komen mag ?                     octo

 

 

 

Zijn er al wapenfabrikanten failliet ?

Midden de economische onheilstijdingen krijgen we praktisch nooit berichten over sluitingen van wapenfabrieken en dergelijke te lezen. Het zou in deze 11.11.11-sfeer eens leerrijk zijn om eens wat opzoekingswerk naar militaire winsten, kredietverstrekkers , aandeelhouders en afnemers te doen.  Toch loont wapenproduktie ook ekonomisch  niet. Alternatieven kunnen deze waanzin stoppen.

De schade die oorlogen aanrichten kost gigantisch meer aan belastingsgeld dan de winsten die enkelen er mee mogen maken.

Ook de Staten die wapenproduktie als aandeelhouder of niet op hun grondgebied toestaan zijn medeplichtig.  Deze Staten staan toe dat er voor de show gigantische wapenbeurzen met de ‘nieuwste snufjes’ worden geörganiseerd.  Met een aanzienlijk deel van het geld voor de militaire budgetten kunnen in het kader van ontwikkelingshulp infrastruktuurhulp worden geproduceerd, bijvoorbeeld gebruiksgoederen die op hun beurt aangewend kunnen worden om het verlies van banen in de militaire produktie op te vangen…alleen zo’n civiele produktie zwengelt de ekonomie aan…en heeft niet de obscure nevenverschijnselen die we ondermeer in Oost–Congo in een nieuwe ronde massaal bloedvergieten zien opduiken. 

Weinig politieke organisaties hebben een duidelijk standpunt in deze problematiek…referendums hier rond, worden niet geörganiseerd.  Vakbonden staken niet om dergelijke militaire fabrieken te doen sluiten en andere werkgelegenheid te eisen. De vakbonden van ons tijdperk, die nochtans internationaal zijn gestruktureerd, zullen hun leden niet oproepen, desnoods vergoeden om de militaire sector als protest tegen de oorlogen lam te leggen. Pacifistische eisen worden allemaal als té idealistisch beschouwd en afgehandeld.  Wie van ons neemt de moeite om eens na te gaan of zijn bank geen kredietverstrekker in de wapenproduktie speelt ?  Uit een onderzoek daarnaar in 2003 van een Belgisch ethicus, bleek dat de vijf grootste Belgische banken voor ongeveer 1,5 miljard dollar in de wapenindustrie belegd hadden.  Hoe zit dat nu goed 5 jaar later.  Weet U het ?  Even doorzoeken, misschien moeten we wel om andere redenen dan de rotzooi die men op de beurzen mag aanrichten van bank veranderen.  Trouwens, uit hetzelfde onderzoek bleek dat er een aantal initiatieven van Belgische banken bestaan die een ‘Ethibel’-label aanbieden om je geld uit de handen van de wapenindustrie te houden.

Het lijkt er dus toch op dat je zelf iets kan doen om de moordende effecten van de wapenindustrie te stoppen. Als je zelf bij een wapenproducent werkt kan je nog het effectiefst deze beestige aangelegenheden stoppen : indien je vakbondsleiders niets aan deze mondiale wapenchaos willen doen, beweeg je collega’s dan maar om zich nationaal en internationaal te organiseren, zodat we eens eindelijk positief kunnen worden verrast door de eerste internationale stakingsgolf tegen het misbruik van onze belastingsgelden. 

Al lijkt dit idealistisch, het individu beseft nog maar half welk een macht in zich hij of zij ten goede zou kunnen aanwenden. Het is alleen een kwestie van bewustwording, maar vooral van CONSCIENCE, geweten; gevolgd door consequent handelen.  We kunnen niet meer wachten op het tot stand komen van parlementaire meerderheden in deze materie. Al decennia lang houdt men ons aan het lijntje met allerlei leugens en uitvluchten en politieke onwil.  Men moet op het allerhoogste nivo breken met de uitbreiding van militaire bondgenootschappen, met het steun verlenen aan de plaatselijke pionnen in de conflictgebieden en zo meer.  Hoe meer men gaat merken dat WIJ het allemaal niet meer pikken en op de ene of andere manier in actie komen, hoe meer druk wij op de oorlogsstokers kunnen uitoefenen.  Heeft er iemand nog ideetjes : piketten van demonstranten aan de poorten van Belgische, Russische, Amerikaanse…wapenfabrieken misschien ? Tot slot. Ik hoorde een vrouw die de eerste wereldoorlog net niet meegemaakt had en de tweede nauwelijks had overleefd, vandaag tegen mij vertellen dat ze in haar geboortedorp een man had gekend die een tijdje in een wapenfabriek had gewerkt.  Na een tijdje had hij zijn ontslag gegeven.  Hij had door dat diegenen die daar toch al een tijdje werkten geel zagen; die er langer werkten nog geler zagen …en die er jaren werkten groen.  Niet gezond, je kennis en je geweten niet volgen… .  Ik weet niet van welke ziekten je op de duur groen kan worden,  misschien zijn deze mensen gewoon groen van afgunst omdat ze zulk ethisch werk MOETEN??????verrichten.               octo http://filosofischverzet.skynetblogs.be

 

Spiritualiteit is…

Waartoe dient ze ? Om eigen wegen te leren volgen ?

Voor het verdiepen van het aanvoelen ?

Voor het leren decoderen van de taal die je zelf bent ? Om ontluisterende uitspraken van zielsverwanten te duiden ? Voor het gevoel eeuwig de tijd om te reizen te hebben ? Zeggen vrouwen er ‘hij’ tegen ? Maar wat is ze ? Ze is…

***het kunnen genieten van het onbestaande niets, temidden altijd iets

***is het ogen-blik waarin blikken mekaar voelen, niet alleen mekaar bekijken

***is het soort ‘durven’ dat  overdreven egodenken overschrijdt en solidariteit wordt

***is mensen de negativiteit die je ontmoet neutraliseren

***is domme uitbuiting bewust afwijzen en maatschappijkritisch denken

***is zo’n dag dat je alles begrijpt zonder je het hoofd te moeten breken

***zijn ook de zware dobbers in het leven

***zijn de echte dromen en de echte beelden en het echte vooraanvoelen

***is de wetenschap dat gepast zwijgen veel energie vrijmaken kan

***zijn de toppen van nederigheid, gespiegeld aan de pieken van eigenwaarde

***is vanuit veelzijdigheid inspelen op de rol die van je verwacht wordt

***is weten dat rechtvaardigheid soms op lange termijn werkt

***is weten waarvoor spiritueel geloof dient

***is hopen dat het geplande positieve grote oogst voortbrengen mag

***is het negatieve niet herhalen, maar analyseren, ontmijnen  en omkeren

***is de theorie tot in de fijnste vertakkingen in de praktijk aanvoelen kunnen

***is weten dat je door invoelen en meevoelen, medelijden overbodig maakt

***is aanzetten geven opdat de zin van 't leven begrepen wordt

***is machtsstrukturen een dwingend alternatief voorleggen

***is weten wanneer vertrekken, wanneer ophouden, welke snelheid, welke tijd…

***is weten dat gewoon geloof en vertrouwen je op je weg houden

***is geen negatieve straling laten vertrekken, alles en iedereen speelt z'n rol

spiritualiteit vertrekt van een goede  innercommunicatie met jezelf            

Vandaag 12 november manifesteerde de aktiegroep 'stop casino' in Brussel. Hun eisen :

- Opheffing van het bankgeheim, sluit de belastingsparadijzen

- Voor een taks en een publieke controle op de internationale financiële transacties

- Naar een ééngemaakte bank- en verzekeringssector, honderd procent openbaar

- Opheffing van de private pensioenfondsen: voor een sterke sociale zekerheid voor iedereen

Op de redaktie van filosofisch verzet liep de volgende oproep binnen :

Actie: woensdag 12 november om 17u aan de Brusselse Beurs

 

STOP HET CASINOKAPITALISME!

 Bankiers en ondernemers kondigen een tegenbetoging aan!!!

 

Vele sociale en linkse bewegingen roepen op om op 12 november 2008 om 17u samen de Beurs van Brussel te sluiten. In een casinokapitalisme blijken de gewone mensen immers de dupe te worden van de niet te stillen winsthonger en de onverantwoordelijke gokijver van bankiers en kapitalisten. Als de roulette winst oplevert, verdwijnt die netjes in hun goedgevulde zakken. Bij bankroet moet de belastingbetaler het zaakje redden. Dit kan zo niet langer.

 

Bankiers en ondernemers blijken deze actie echter niet zomaar te pikken en kondigden prompt een tegenbetoging aan. Zij eisen zonder omwegen een verlaging van de BTW op foie gras en vinden dat de armen de crisis moeten betalen!  Komt het komende woensdag tot een finale clash op de trappen van de Beurs? Kom allen naar de Brusselse Beurs op woensdag 12 november om 17u en versterk het blok van de sociale bewegingen!

 

Deze actie vindt plaats naar aanleiding van de mondiale top over de financiële crisis op 15 november in Washington.

 een blik op het deelnemersveld : talrijke sociale en politieke bewegingen en hun vertegenwoordigers: GOOGLEN en u vindt ze ook

Leden en sympatisanten van deze bewegingen waren veel talrijker dan de ludieke tegenbetoging van de bankiers die massaal gehoon te beurt viel. Ondanks de numerieke meerderheid van de Stop Casino-groep, kwam het niet tot incidenten.

octo   voor 'filosofisch verzet'

De commentaren zijn gesloten.