• over 1 mei en democratie

  Naar een meer aan moderne mogelijkheden en noden aangepastte Democratie

  Je hebt de burgerlijke democratie en de indeling daarvan in partijen die één of andere bevolkingslaag (-lagen) steunen, dit binnen een economisch systeem dat op de vrije markteconomie is gesteund, maar in feite alleen in beperkte mate vrij is, daar de controle over het merendeel van de geldstromen gewoon in handen is van een elite in de industriele en financiele wereld, gesteund door de elite van de nationale staten en internationale samenwerkingsverbanden. In die wereld van coalities maken en beslissingen nemen en oppositie voeren en qua verworvenheden achteruit of stap voor stap vooruit gaan, kan, het, rekening houdend met de situatie in een bepaald land, voordelig zijn van bepaalde linkse krachten links van het centrum te steunen.      De meest linkse krachten ondervinden en overwinnen soms de moeilijkheid om in electorale tijden samen op te komen. In de sociale strijd vinden ze mekaar meestal wel, maar om de eerste of volgende gemeente -of parlementszetels binnen te halen, speelt het spel van ideologische strekkingen binnen links en persoonlijke ego's ook wel mee.

   

  Rekening houdend met het feit dat er zowel links als rechts een versplintering is, maar vooral rekening houdend met het feit welke mogelijkheden de moderne telecommunicatiemiddelen bieden, kunnen we misschien net als de coöperaties in sommige bedrijven, ook de burgerlijke democratie, die op wereldvlak zoveel armoede en oorlog niet kan stoppen en op de ene plaats bijvoorbeeld een massaal toeristisch aanbod heeft, maar geen klanten wegens de crisis; vervangbaarder gaan maken door meer modernere democratie, wat bijvoorbeeld betekent van eerst voor een programma mogen te stemmen en dan op de uitvoerders ervan op projectlijsten. Het lijkt revolutionair, maar niet in de zin van dat een deel van de economie dan maar genationaliseerd moet worden; eerder geïnternationaliseerd en vooral bepaalde grote economische sectoren!  Het grootkapitaal zoekt altijd middelen om beperkingen te omzeilen, daar zal moeten komaf mee gemaakt worden.  Doch de hoofdreden om tot een andere vorm van democratie over te gaan, is het feit dat er dringend een halt moet komen aan de militaire productie die in 2011, wereldwijd 17miljard euro bedroeg. Daarnaast moet er ook internationale loonafspraken worden gemaakt, dezelfde verdiensten om een auto in India als in België te maken, hetzelfde uurloon voor de Poolse zowel als voor de Belgische chauffeur...dit lost het immigratieprobleem pas op. Bovendien moeten een aantal concurrentievervalsende factoren ook worden geneutraliseerd, door middel van een standaardisering van de sociale zekerheid naar boven toe en een gestandaardiseerde vereenvoudigde inning van belastingen. Daarnaast een aantal ontwikkelings -en ecologische doelen vooropstellen en we zijn op de goeie weg. Met te blijven diskusiëren over wie, waar op welke lijst binnen de burgerlijke democratie opkomen, heeft geen zin; iedereen doet zijn ding maar, maar een eenheidsinitiatief rond de sterkste groep ware altijd aan te raden, als organisaties daarnaast apart blijven bestaan, kan lukken...maar in aktie is er best eenheid, ook al is dat dan binnen burgerlijke democratische krijtlijnen...wat voorlopig nog niet anders kan, gezien het bewustzijn van de meerderheid en de klasseverhoudingen en de noodzaak indien het tot situaties van extreme armoede moest komen in de westerse wereld, van niet in de val van het door de burgerij uitlokken van een burgeroorlog te lopen.

  http://bloggen.be/conscience2008

  Kreta2012 401.JPGfiloview pictures :

  accomodatie genoeg, maar crisis en weinig klanten (absurde situatie)

   

  -Verdeel,Heers, 40 moderne recepten.

   

  Verdeel en Heers, 40 moderne recepten :

   

  Gids voor conservatieve beleidsmakers :

   

  Zeg dat iedereen gelijk voor de wet is, handel anders.

   

  Geef sommige arbeiders brugpensioen, andere niet.

   

  Betaal uitkeringen, pensioenen naargelang diploma...enz

   

  Zorg dat inwoners van één land niet voor iedereen kunnen stemmen naargelang de taal die ze spreken.

   

  Maak heel veel politieke zuilen in de dienstverlening die mutualiteiten, scholen...aanbieden.

   

  Zend alleen info uit van partijen die willen verdelen.

   

  Subsidieer allerlei kerken die mensen van echt geloven en zich engageren weghouden.

   

  Organiseer verkiezingen op basis van partijen die het verdeel -en heers principe genegen zijn.

   

  Hef taxen op een heel elitaire manier.

   

  Zorg er voor dat werknemers onoverzichtelijke statuten hebben en ontwerp nog meer labyrinth-toestanden in de sociale wetgeving...vooral vereenvoudig en internationaliseer niet.

   

  Toon voortdurend negatieve beelden en geef weinig inhoud over de toestanden in het verpauperde deel van de wereld en vooral...leg geen verbanden.

   

  Steun malafide praktijken in bankwereld en leg de speculatie niet aan banden...zodat het ongenoegen en de afkeer van politiek nog meer stijgt.

   

  Haal net voldoende immigranten in het eigen land om de woning -en arbeidsmarkt kunnen blijven te manipuleren en het ongenoegen onder mensen aan te wakkeren in plaats van internationale afspraken omtrent een globale aanpak van menselijke samenlevingsproblemen te maken.

   

  Beschuldig mensen die ingrijpende, geweldloze veranderingen willen voortdurend van extreem, utopisch gedrag.

   

  Vertaal 'democratie' voortdurend als het recht van de economisch sterkste om iedereen zomaar een job te kunnen ontzeggen.

   

  Laat vooral niet blijken dat je als overheid de macht hebt om waar nodig dwingende maatregelen op te leggen daar waar men bijvoorbeeld miljardenwinsten maakt en afdankt.

   

  Laat uitschijnen dat de gemeenschap elke menselijke activiteit aan het absurde superwinststreven van gigantische kapitaalgroepen moet uitbesteden omdat de overheid geen goed bestuurder zou kunnen zijn.

   

  Geef geen inspraak aan de bevolking, zeker niet via de moderne telematica.

   

  Qua interne partijwerking, omring U met getrouwen die van hun carrière van de toplaag van de partij afhankelijk zijn.

   

  Waak er over dat de moderne mens niet doorkrijgt dat de telematica een ander samenlevingsbeheer via het zich uitspreken over een globaal programma van wereldwijd welzijn zou kunnen mogelijk maken.( http://bloggen.be/conscience2008

   

  Zorg voor een aanzienlijk aantal armen die niet kunnen reizen of maandelijks amper toekomen.

   

  Breng manifestaties van rechtse minderheden voortdurend in beeld om de indruk te wekken dat ze een overgrote meerderheid van de publieke opinie vertegenwoordigen.

   

  Hou de grote mediagroepen de hand boven het hoofd en laat ze hun journalisten manipuleren en verslag laten doen zonder dat dat ook engagement in het belang van het algemeen welzijn betekent. Maak vooral geen publiciteit voor die andere journalisten, zwijg ze dood als je ze niet voor je kar kan spannen.

   

  Maak veel mist en schep voortdurend nieuwe verdelingen tussen mensen mét en zonder hoofddoek.

   

  Breng uitvoerig verslagen over massa's die hun leven willen geven om de ene potentaat voor een andere om te wisselen.

   

  Probeer vooruitstrevende regimes, maar economische concurrenten zoveel mogelijk in een negatief daglicht te plaatsen.

   

  Laat het uitschijnen dat bepaalde andere landen een voortdurende militaire bedreiging zijn, ondermeer als alibi om de wapenindustrie vet te mesten.

   

  Schep situaties waarbij veiligheidsproblemen kunnen worden overdreven.

   

  Laat toe dat dieren in situaties moeten leven waarbij ziekten wel moeten uitbreken en maak daar dan de pharmaindustrie rijk mee en trek nog meer angst over de mensen.

   

  Sta niet toe dat boeren weer echt boer kunnen zijn, omdat dat niet binnen de logica van de monoplies past.

   

  Maak kunstmatige loonverschillen tussen man en vrouw.

   

  Controleer wat wél en niet mag worden onderwezen.

   

  Zorg voor een entertainmentsindustrie die de mensen weghoudt van hun sociale zijn.

   

  Steun eerst terroristische groeperingen en gebruik ze als ze hun eigen agenda willen opdringen als afleidingsmaneuver om iedereen in het gelid te houden.

   

  Maak vooral niet duidelijk dat een degelijk inkomen voor iedereen het belangrijkste politieke streven zou moeten zijn, een politiek die veel verdeling voorkomen kan.

   

  Maak van etische kwesties geen individuele zaak, maar voer propaganda om kampen in stand te houden. (+ en passant probeer je maar zoveel mogelijk geld aan embryos te verdienen...bah)

   

  Stel genetisch gemanipuleerde gewassen als noodzaak voor.

   

  Laat het geld van de verzekeraars de wet maar schrijven.

   

  Sta toe dat mensen zich blauw betalen aan leningen en dat banken dicteren hoeveel er op de staatschuld aan rente moet worden betaald.

   

  Laat uitschijnen dat hebben veel belangrijker is dan zijn.

   

  Moraal van dit verhaal : erger je niet aan wat klassegenoten als voordeel verworven hebben...alles kadert binnen het systeem van iedereen op zijn plaats te houden.

   

  octo