• Politiek bezet dra uwer schermen.

  Na de stemmentesten van de kranten over partijprogramma's 

  -waar partijen met o.a.80 syndicalisten als kandidaten niet mogen aan deelnemen, terwijl ze overal lijsten konden indienen

  -waar niet aan de economische macht mag worden getornd

  -waar details tot hoofdzaak worden :

  ...de...

  De TV verkiezingsPROGRAMMAS OP KOMST !

  Teneinde U op twee weken compleet murw te maken.

  Veel nodeloos gebakkelei op komst.

  Allemaal om de vraag naar wie en wat Uw centen gaan.

  Naar diegenen die ze op de beurzen doen verdampen ?

  Naar nog meer voordelen voor het grootkapitaal ?

  Naar uw pensioentje of een job voor jongeren ?

  Of naar zinnige alternatieven.

  Beschouw de Staat als een winkel, U bent klant,betaalde.

  Spreekt U Nederlands of Frans, geen probleem, U betaalde

  U hebt recht op service zonder taalgrenzen,  we zijn Belg.

  Gelukkig maar of er waren, doorgetrokken naar Europa, honderden deelnemende landen. Baskenland, your votes please. La Normandie 12 points... .

  Een tegenstem zal uw scherm niet halen,

  een parade van zij die in weinig nuances verschillen

  wordt druk voorbereid...

  in volle examentijd...geen tijd voor mei 1968.

  toemaatje : Over hoe sommige Britten al spijt hebben dat ze voor de regering die ze hebben, hebben gestemd, een correspondent van FVerzet in GB op http://filosofischverzet2.skynetblogs.be

 • Begin der tijden heeft nooit bestaan.

  zijn of niet zijn, maar wat is zijn ?

   

  Het begin der tijden heeft nooit bestaan.

  We geven en nemen en laten onze sporen na.

  Omstandigheden verschilden, we evolueerden...naar meer bewuste energie.

  Ook als op een dag blijkt dat ons 'zijn' er niet meer is...en ons als hopelijk verrijkte straling verliet.

  Terug naar de roots van biologsch leven, de straling.

  Er zijn een aantal mogelijkheden als men over de essentie van het leven wil communiceren.

  Ik kan jullie docu's over de schoonheid van het universum doorspelen.

  Of foto's, muziek...of jullie aanmoedigen om jullie artistieke talenten te benutten, te studeren...

  Ik kan alles vertalen, jullie naar m'n blogs en hun linken en die van anderen doorverwijzen.

  Ik zou kunnen verhalen vertellen over de rol die we in het leven van anderen spelen.

  Ik zou je kunnen uitnodigen om er over komen te praten of te mailen.

  Ik zou video's kunnen posten met ingesproken inhoud.

  De inspanning om het leven te begrijpen vertrekt echter voornamelijk van je eigen leven.

  Tijdens onze levens evolueren we, gelijklopend aan onze graden van bewustzijn, kennis,ontmoetingen.

  Eenieder moet zijn eigen ervaringen doorleven,interpreteren, er mee omgaan, ze delen met anderen.

  Leren over wat het leven is.

  Leven is niet zomaar iets dat per ongeluk gebeurde.

  Het is iets helemaal spiritueels dat zich na een bigbang via straling in materie vertaalde.

  Waarom was er een bigbang, waarschijnlijk in een reeks van bigbangs ?

  Omdat iets dat dreigt kleiner of gelijk aan nul te worden de tendens tot ontploffen vertoont.

  Symbolisch betekent dit dat iets zonder vorm niet kan bestaan.

  Als iets zonder inhoud,vorm dreigt te vallen, betekenisloos wordt, gaat het in een andere energie over.

  Wegens de druk om te evolueren is levensduurte van energie in een bepaalde vorm beperkt.

  Of het nu om materie of biowereld of relaties gaat , basiswet van het bestaan is 'het zin hebben'.

  De weg van straling tot atoom, molecule en cel, organisme en onszelf; of van stam tot de samenlevingen van nu alles zit voortdurend in evolutie.

  In iedere episode zijn er wetten van aantrekkingskracht die een rol spelen in evolutie van bewustzijn op iedere schaal.

  Alles heeft een kern in de micro-en makrowereld.

  Sterrenstelsels, atomen en alle atomen die ons innerlijke vormen.

  Een atoom heeft een protonpositie(+)en een neutronstand(+--),de omgevende electronen zijn - geladen.

  Symbolisch betekent dit dat een atoom of een persoon kan reageren op de omgeving, atomen met ladingen, wij met woorden, mimiek...allemaal vormen van complex samengestelde energie.

  Er kan soms ook gekozen worden voor een houding van onverschillig evenwicht, niet reageren.(neutronpositie)

  De filosofische vraag is, in hoeverre er keuzevrijheid is en hoe groot de rol van 'determinatie' of vrijheid is.

  Wat we ook doen, bijna altijd is het onlosmakelijk verbonden wet wat en wie er aan ons voorafging en hoe we daar zelf als niet geheel nieuwe mix aan karaktereigenschappen op reageerden.

  Alles kan altijd logisch-wetenschappelijk verklaard worden...zin en symboliek ervan blijven niet minder boeiend.

  Als we de wetenschap op die manier interpreteren krijgt alle gebeuren een zin en een doel.

  Leven werd als het ware reeds in het verleden voorbereid met meer en meer bewustzijn als doel.

  We hebben een keuze, ons intereseren voor wat vorsers, filosofen,schrijfers te vertellen hebben of niet.

  We kunnen de hele dag computergames spelen of ons bezig houden met wat er in de samenleving gaande is.

  We kunnen proberen peilen naar hoe het gesteld is met de zielen van diegenen die we meer of minder kennen.

  Waar we op lange termijn van gemakkelijk tot moeilijker, niet kunnen aan ontsnappen, zijn de onwaarheden die men ons vertelde of hetgeen we ons zelf wijsmaakten.

  to be or not to be, but what is 'to be' ?

   

   

  to be or not to be, but what is ' to be '?

  The beginning of time never existed.

  We give and take and leave our traces.

  Circumstances were always different, 'evolution' you know,... 'being' was, is, will always be one.

  Even when on a sudden day it looks like 'being' isn't there anymore.

  Maybe it left us, hopefully, as enriched radiation. Back to the roots of biological life.

  There are a number of ways to express oneself if one wants to communicate about the essence of life.

  I could pass you films about the beauty of the universe.

  I could show you pictures, send you some music, encourage you to use your artistic skills, your talents, study... .

  I could translate some texts I wrote so far, guide you to my main blogs and their links and those of others.

  I could tell you stories the roles in life we play for others.

  I could invite you to come and talk about it or to react by email.

  I could post videos with spoken explanation, but the effort to understand starts in your own environment.

  It would lead us to far, in time, as one grows older and one learns to deal with emotions, one gets wiser... .

  In our own lifetime we evolve, based on our levels of consciousness and knowledge and people we meet.

  Everyone has their own experiences in life to undestand and deal with, learn and share with others.

  Life is not just something that happened by coincidence.

  It is something completely spiritual that translated itself in to matter starting from the radiation after a big bang.

  Why was there a big bang, probably in a cycle of big bangs ?

  Because something that tends to become smaller or equal than zero tends to explode

  Symbolically (spiritually) this means that something without a form cannot exist.

  When something tends to become meaningless, it disappears in to another form of energy.

  Because of the growing pressure to evolve, it's lifetime is limited.

  Whether a social or an individual relationship, that basic law of 'making sense' controls all evolution.

  The road from radiation to atom, molecule, cell, organisms...to us or from tribe to modern society...breads evolution.

  In each episode there are laws of attraction that play their part in the game of growing consciousness.

  Everything has a core in the micro and macro world. Galaxies, milky ways, stars, atoms...our own inner.

  An atom has a proton (+) and neutron position (+-), the surrounding electrons are -

  Symbolically this means that an atom or even a person can react or not, atoms with energy, we in words, mimicry...

  or one can take an observing attitude...opting for a kind of indifferent balance.

  Whatever we do always depends of what came in to existence before us.

  Philosophically the question is : in how far are we free to choose and in how far are we determined by what and who ?

  It might be a question over the border of those who lived and those who live.

  One can understand something logically-scientifically or (and) symbolically.

  If one considers science in this way, it not only tells us a scientific story, but one with a purpose.

  Every life once lived, was prepared to become in to being aware of more and more.

  We have a choice, taking an interest in what philosophers, writers...scientists said and say or not.

  We can decide to play computer games all day and taking no interest in what is going on in society.

  We can chose to live without taking a real interest in the souls of the ones we love or happen to know.

  What we cannot escape from is the untruth we believe in, because we were told so or because we made our selves believe in.

   

   

   

  oc 28/05/2010 vrijdag

 • Eerst programma verkiezen,dan politiekers.

  waarom wordt de mens wereldwijd niet gevraagd of hij akkoord is met een programma rond de volgende punten :

  http://bloggen.be/conscience2008/   ?

  stemmen kan nu ook van bij U thuis via de telematika : linkerkant onder poll klikken op YES natuurlijk

  wie er ook aan de macht komt, zou dit wereldreferendum dan bindend moeten uitvoeren, of... een stap verder zou het orkest van de mensheid zelf  zijn dirigenten op projektlijksten (werk,energie,transport...)rechtstreeks kunnen verkiezen.

 • Het zijn NIET allemaal dezelfden.

  Als er met twee of in groep  al eens over de verkiezingen gesproken wordt, hoor je vaak de opmerking 'dat het allemaal dezelfden zijn', 'steek ze in een zak'...enz.     Dit zijn de twee meest gebruikte uitdrukkingen om, ofwel :

  niet te moeten zeggen welke jouw politieke voorkeur is/

  onrechtstreeks toegeven dat men de dingen bewust misleidend en  te ingewikkeld voor  je gemaakt heeft en je geen zicht op de politiek hebt/

  ofwel is het een vraagstelling in de richting van veelal niet genoeg bekende alternatieven toe.

  Het wordt helemaal te gek als men van mekaar een beetje weet welke politieke voorkeur men heeft en zeker als er van elke richting wel iemand aanwezig is in de groep. Gewoonlijk krijg je dan een debat aan de basis in de zin van 'er is geen werk' tegen het wederwoord 'er is werk genoeg'. Aangevuld met uitwisselingen van ervaringen met allerlei sociale instanties van de overheid en zo meer...krijg je op de duur een cocktail van een discussie over details van reglementen en ...niet een beschouwing over wat politiek is en hoe een samenleving dan wel logischer zou kunnen worden geörganiseerd.

  oc

 • De zakenman-politieker aan 't woord

  Zijn er anderen, hoor ik velen denken.

  Hij komt heel charismatisch over,zo noemt men dat.

  De concurrentiekracht, immer in gevaar.

  Besparingen predikend én toch koopkracht en relance.

  Lasten verdelen, blijf van de beurzenkrakken-crashers.

  Werken moet steeds goedkoper,rente mag omhoog.

  Toch maar bij pa en ma blijven wonen,immomijnheren.

  De andere stammen in 't land,minder spaarzaam.

  Volgens hen niet goed voor d'economie.

  Die ze zelf soms al lijken te hebben opgegeven.

  Vermits ze meer investeren in speculeren dan produktie.

  Zelfzeker spreken ze de camera en de pers toe.

  Kennen hun ingewikkeld gemaakte dossiers in detail.

  In hun achterhoofd, nochthans 1 idee,1st de macht

  Na de verkiezingen de zakencijfers.

  Leuke hobby politiek, lobbyen nog leuker...

  straks wat duur wapentuig bestellen

  en de lonen bevriezen of laten inleveren en zo meer.
  octo 22/05/2010

 • Lijst LDD in zijn blootje gezet

  In het geval er onder U werkmensen zijn die op LDD willen stemmen, toch maar even lezen wat ze er door willen krijgen.

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/05/19/ldd.html

  Nieuws over alternatieve partijprogamma's en andere binnenlandse en buitenlandse items :     http//filosofischverzet2.skynetblogs.be  

 • Wereld vandaag. 't Is me wat.

  Hefboomfondsen, hoe meer economische malaise, hoe rijker. Ongestraft. Niet afgeschaft. Bedragen aan winst die doen duizelen. Ze buiten de wet stellen blijkt onmogelijk voor de traditionele politiek.

  Gebouwen in brand steken als verzet is compleet idioot en politiek onproduktief of dat nu door drie man of 5000man gebeurt. De eigendomsvraag wordt niet gesteld en men eist gewoon het recht de ene grootkapitaal gezinde regering voor een andere in te ruilen. Stemmen op lakeien van de wereld van de financiers zou reeds een anachronisme kunnen zijn...zeker als je weet hoevelen er door hen al oorlogen werden ingestuurd omwille van grondstoffen, afzetmarkten en portefeuilles van het militair-industriële complex.

  En toch blijven miljoenen hun stem geven aan programma's die de hunnen niet zijn. Was rechts aan de macht ruilt men zo'n regering de volgende keer in voor wat voor links moet doorgaan en omgekeerd, terwijl er geen structurele ingrepen komen en men de mensen paait met beloften die men binnen de huidige krijtlijnen niet meer kan betalen ZONDER structurele ingrepen die de macht van het speculatiekapitaal aan banden leggen en een universeel rechtvaardig taxsysteem.

  Duizenden worden nog steeds mee de dood ingesleurd door bommenfanaten, terwijl het opkomen voor sociale rechten en werk niet in hun zogezegd religieuze agenda's staat. Hun fanatisme is gewoon een schakel in één van de imperialistische agenda's van na de koude oorlog.

  Dagelijks meer berichten over peperdure militaire programma's en het dempen van financiële overheidsputten die men daardoor alleen maar groter maakt. Jongeren die zich blauw betalen aan autoverzekeringen; ouderen die tot relatief kort voor de dood moeten werken, terwijl er minder jobs zijn. Er groeit een generatie op die het weer minder goed dan hun ouders heeft. Zich een huisje kopen...meer en meer een verre droom... .  Ook eigenaars van 50 appartementen houden het onroerend goed duur omdat ze ze niet voor een groot deel  verplicht op de markt moeten brengen. Een sociaal maximumtarief voor huurprijzen opleggen...staat niet in politieke programma's die Uw tv scherm halen.

  De politiek is een vedetten-show geworden, geen inhoudelijke kans om onbaatzuchtige mensen een kans te geven. De politieke cultuur, in vele landen verziekt door communautair en populistisch gezwam dat er niet toe doet. Mensen tegen mekaar opzetten, om het even hoe; door ze te verdelen in kampen, recentelijk ook tussen hen die zonnepanelen kunnen zetten en anderen die dat niet kunnen. Belachelijk gewoon, niet de verschillen tussen de onderste lagen van de inkomenspyramide doen er toe...wel de bovenste laag die gek is op maximumprofijt en de vrijheid van speculeren tot in het waanzinnige doordrijft...zij blokeren de sociale vooruitgang. Gelukkig zijn gewone mensen niet geweldig afgunstig op wat anderen meer bezitten, maar superdom zijn ze als ze de toplaag hun gangen laten gaan.

  De linkerzijde heeft zich een beetje meer ééngemaakt in een poging een progessievere vorm van reformisme in het parlement binnen te krijgen. Vakbondstoppers geven kiesadvies, zelfs van een voorzichtig vleugje radicaal reformisme weg.  Het merendeel van de mensen is weldra weer een vogel voor rechts vermoedelijk.

  Gemistte kansen, terwijl de natuur het leven, ook dat van de mensheid zo een prachtige kansen bood en biedt.

  octo 19/05/2010

 • De VN-resoluties als vervolgverhaal.

  Interresant voor geschiedenislessen is misschien de geschiedenis van de VN-resoluties schetsen. Wat was er aan de hand, welke was de context, vanuit het standpunt van welke grootmacht werden welke beslissingen genomen en tot wat hebben ze geleid ?

  http://wapedia.mobi/nl/Lijst_van_resoluties_van_de_Veiligheidsraad_van_de_Verenigde_Naties

  Vooruitgang op alle gebieden is mogelijk,...

  problemen zijn oplosbaar, welke machten achter de politiek verhinderen de uitroeing van armoede, oorlog, vervuiling, verdomming, afstomping...

  Volg regelmatig wat er in uw dorp de wereld gebeurt, via filosofisch verzet (ook via facebook) en linken enz... en ontdek welke mensen en groepen, regeringen... welke oplossingen aandragen...zie ook link naar de sponsor beneden. Staan we toe dat de wereld nog meer door de winst en de  waarde van het geld gaat worden geregeerd ?

  Je dorp, de wereld, al gehuchten genoeg van Afghanistan tot en met Zwitserland, op een dag één federatie waar problemen niet langer meer gebruikt worden om mensen te verdelen. 

  advertentie mogelijk gemaakt door

  sponsor   http://bloggen.be/conscience2008

 • Bigbrother & Bigsistermedia &de gewone man

  Europese reddingsplan voor de stabiliteit van de euro,miljardeninjectie waarmee geld te verdienen viel op hele korte termijn (24uur). Een stapel 2eurostukken tot aan de maan en terug is voor de speculanten nog altijd niet genoeg om hun 'vertrouwen' te wekken. Nee, ze vrezen nu dat er door de bijbehorende besparingsplannen onvoldoende koopkracht zal zijn en dus verliezen de sukkelaars die met speculeren hun fortuinen verdienen, hun vertrouwen in de economie.

   Gaan we met zijn allen, gesteund door een ander soort politiekers en media ons vertrouwen opzeggen...misschien pas indien the upperclass overduidelijk de pedalen en de controle over de touwtjes verliest ? Over wat die upperclass dan gaat doen, daar wordt niet alleen in Thailand over gestudeerd...het komt er op neer dat dan alle trukken goed zijn om werknemers en zelfstandigen tegen mekaar op te zetten om de financiële groepen en multinationals aan de macht te houden, inzetten van legers inbegrepen.                    De uitzichtsloze acties van grote groepen verworpen der aarde tegen de gewapende machten;  in opstand achter de verkeerde karren;  worden extra in de rode of gele... verf gezet om een totaal machteloos gevoel te scheppen bij eenieder die op andere manieren het tij wil keren.

  De huidige gesettelde politiekers zijn de bliksemafleiders de anonieme BigBrotherBeurzen.         Al kijven ze soms, ze spelen hun spel mee en zullen alles wat met omgaan met geld te maken heeft, eerst in gemeenschapsbezit brengen, als ze bijvoorbeeld  een opstand van de straten(met een r wel degelijk) in Europa vrezen. Voorlopig loopt hun Bigsistermedia nog aan hun hand.

  Ook in de sociale wereld van verzet hebben ze bondgenoten. Vakbondstoppen raden ons dan ook nog aan van niet op die en die partijen te stemmen, terwijl die partijen eigenlijk dezelfde conservatieve politiek voorstaan dan de andere traditionele partijen. Hoe gaan de vakbondsleiders reageren als hun aangeslotenen (het moet nog voorvallen) bijvoorbeeld resoluut afdankingen in om te beginnen, bijvoorbeeld winstmakende sectoren gaan weigeren, alsook bedanken voor afvloeiingspremies...desnoods daarvoor hun bedrijven via sociale raden in de bedrijven zelf willen leiden  ? Moest het noodgedwongen in een, wie weet nabije toekomst gebeuren, in latere geschiedenisboeken zal het dan zeker als het begin van een kentering beschreven worden.

  De meerderheid onder ons, negeert of komt niet in contact met de potentiële LittleBrother-power...met tegenkrachten die door historisch gegroeide verschillen in ervaring en bewustzijn allen nog te vaak een afzonderlijk pad kiezen om Bigbrother en BigSister kleine hakjes te zetten...hun interpreterende LittleSistermedia en vertegenwoordigers, er wordt in de raporterende BigBrothermedia zedig over gezwegen. Ze worden alleen nog maar gedoogd omdat ze misschien ook op een dag weer als bliksemafleider een rol zouden kunnen te spelen hebben...in plaats van een dirigerende met eigen eisenprogramma. (zie internet-programmaverkiezingenlink op deze blog)

  Voor de mythes van de high-society wordt de medialoper uitgerold, niet voor de gewone man...voorlopig figurant op het podium van het wereldtoneel.

  octo 15/05/2010

 • Waar je ook militeert,weet wat je doet.

  Eéntje uit het FVerzet-archief, blijvend actueel om het politieke spel te begrijpen

  http://filosofischverzet2.skynetblogs.be/post/7262796/gids-bij-het-militeren

 • Produkten die Gaza niet binnenmogen(filmpje)

  Filmpje behoeft geen persoonlijke commentaar.           Al voldoende over alle mogelijke onderwerpen gegeven de eerste drie jaar op deze blog, lijkt me.

  Alhoewel. Hoe minder commentaar en hoe meer krachtige boodschappen door middel van 'beeld', des te meer al eens een verwijt en al eens een bedreiging.   Een echte doordenker. FVerzet ook trouwens. 

  http://www.youtube.com/gazafriends#p/a/u/0/o2s_v-DHv0Y 

   

   

   

   

 • Prachtig voorbeeld van populisme(filmpje)

  bron youtube : met dank aan de 'contrabas-assistent'

  Hoe jaag ik ze de stuipen op het lijf en hoe zet ik ze tegen mekaar op ?

   

 • Weinig links taalgebruik in Europarlement,maar

  bron youtube : Raar maar waar : linkse kritiek in europarlement

   

   

 • Vergeten boek van George Orwell

  Oproep aan schrijvers, romanciers,dichters... om weer maatschappijkritisch gaan te schrijven...1984 eens actualiseren bijvoorbeeld. Is het niet erg Orweliaans om landen die opgejaagd worden door de speculanten in de 1984 (en 2010)-media als P.I.G.S. te benoemen ??? (Portugal,Italie,GriekenlandSpanje)

  http://www.socialisme.be/lsp/archief/2010/05/08/wigan.html#top 

 • Joggende nieuwslezeres tegengekomen

  Zat in een wagen en zag ze manhaftig trainen. Spijtig dat ik niet te voet was. Eindelijk de kans om eens te vragen hoe het komt dat al het nieuws dat er toe doet ,als het om de achtergronden van steeds weerkerende financiële, economische en andere miserie gaat...dat dat dan niet of nauwelijks op een schappelijk uur op het scherm komt. Of ze het niet beu is van al die politiekers met hun cumulpalmares te interviewen en anderen die aan een normaal loon in het parlement willen zitten zoveel mogelijk uit het nieuws te houden.     Of ze geen heimwee heeft naar de tijd dat er minder tijd in moorden of triviale dingen op het journaal gestoken werd. Of ze nooit zin heeft om echt te zeggen wat ze in feite zelf denkt over al die komedie die over postjes en winsten op de beurzen draaien. Zo van "...het schilderij van Picasso bracht op een veiling miljoenen op...wie kan dat de dag van vandaag op tafel leggen, schandalig..."

  Heb geen zin meer om zoals drie jaar geleden of vorig jaar op die verkiezingen van binnenkort in te gaan...(dezelfde lessen blijven actueel) Las vandaag dat vele journalisten kort bij een burnout staan...daar is misschien een goede kuur voor : maatschappijkritischer worden voor al die uitwassen die ze moeten tolereren.

  oc

  breaking news : het zinkend schip is terug :

  http://www.hetzinkendschip.web-log.nl/ 

  link naar journalisten en stress (van site van ontslagen journalisten)

  http://www.apache.be/2010/05/journalisten-krijgen-burn-out-door-digitalisering-en-commercialisering/?utm_source=De+Werktitel+Nieuwsbrief&utm_campaign=cb7411569f-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email

 • Met Stijn Meuris aan de toog.

  De man, die bij het binnenkomen de enige tooghanger vriendelijk begroette, leest na enkele beleefde bestelmomenten met de bazin 'de Morgen' in een eerder 'Het Laatste Nieuws'-café. De wereld buiten draait door, soms letterlijk, soms figuurlijk. Alleen met de minst voor de geestelijke gezondheid schadelijke grote krant, lekker bakje thee of koffie en straks misschien een ambachtelijk biertje. Wat zou hij lezen ? Hij neemt er wel zijn tijd voor, lijkt, alhoewel aanwezig, los van het café te bestaan en Louis, de handelaar, in tegenstelling tot de 'de Morgen'-lezer een regelmatig bezoeker van het café, wordt in al zijn ouderdom en eenzaamheid nieuwsgieriger. Louis is weer vergeten waarschijnlijk dat hij een paar jaar terug al eens een gesprek heeft gehad met de man van die voor een 'Laatste Nieuws' lezer al radicale krant.  Weet waarschijnlijk al niet meer welk geheim hij de man van de krant per vergissing had verklapt en nog veel minder dat de krantlezer het er nog nooit met iemand anders had over gehad, begripvol als hij was en niet op sensatie belust, zelfs al had het een kamerlid van nu niet zijn politieke voorkeur zijn populariteit kunnen kosten.

  Het onvermijdelijke gebeurde natuurlijk.                     De krantenlezer, die zich had voorgenomen van nog zo weinig mogelijk over politiek te discuteren, kreeg een vraag van de rechterzijde (ook al letterlijk en figuurlijk).   Hij nam Louis zijn politieke voorkeur niet kwalijk, Louis was meer een rechtgeäard man dan een meeloper van al die rechtse partijen (en sommige zogezegd linkse) die sommige louche  praktijken van het grootkapitaal blijven bestendigen.  Louis begon dus een gesprek met de vraag of 'dat het toch niet erg was dat die Limburger Stijn Meuris opriep om niet aan de verkiezingen deel ten nemen' en verwachte dat zeker 25% van de mensen zouden afhaken, deze keer na al die zottigheden over taalkwesties.

  "Ach,", zei de man met de krant nu uitgespreid over de toog..."hopelijk maak je de tijd nog mee Louis, dat men de mensen van bij hun thuis laat stemmen over voor welk programma ze welke ministers rechtstreeks mogen verkiezen. Bijna niemand wil dat de Staten banken geld geven aan 1% waarvoor ze dan aan jou die een hangaar wil bijzetten 4% vragen.  Bijna niemand wil dat aan staatschulden tot 8% verdient wordt en dat mensen naar gelang ze in Antwerpen, Warschau of New Delhi wonen minder betaald worden om een auto in mekaar te zetten.  Het is natuurlijk een omweg, maar je moet altijd voor het meest progressieve programma kiezen als er dan toch verkiezingen zijn. Vermits er weinigen zijn die aktief aan politiek doen op een progressieve manier, zal je van de sociaaldemocratie nu niet direct een links bastion kunnen maken en vermits de kleinere linkse partijen zich nog altijd niet verenigen zal het wel weer aartsmoeilijk worden van iemand in dat parlement te krijgen...dus als de melk van de boeren weer te veel gebruikt wordt voor de superwinsten van anderen en als ze mensen wel aan de deur blijven zetten, maar geen ander werk  geven... zal het verzet bij de boeren zelf en in de bedrijven moeten worden geörganiseerd, iets waar de militantste mensen die aan politiek voor de gewone man doen, beter in getraind zijn dan die qua papieren leden aantal grotere partijen. "

  Louis had wat verbaasd zitten opkijken van zoveel antwoord in eens en beäamde hier en daar, maar voor beide mannen er erg in hadden, was hij weer vertrokken voor een rondje napraten van de grote media met hier en daar wel heel eigen originele accenten. Louis verwachtte voor de 'katholieken' (zoals veel oudere mensen een bepaalde partij nog steeds noemen) een ernstige 'afstraffing' om dat van die bisschop en die schandalen met die pedofielen.

  Ook Gustaaf, een Marokkaan met Vlaamse naam dus, kwam zich in het gesprek mengen en was meer Belg dan een aantal Vlamingen de dag van vandaag, al zei hij ook dingen die sommige tot misplaatste clichés over Marokanen zouden hebben kunnen verleiden.  Iedereen was het er over eens dat burgemeesters die met tachtig procent van de stemmen verkozen waren ook benoemd moesten worden en dat er voor die BeHaVodden geen regering moest vallen( voor de Nederlanders : BrusselHalle Vilvoorde). Dan kwamen er nog de gebruikelijke ergernissen over 'postjes', 'cumuleren' ...aan te pas voor het begon mis te lopen.  Gustaaf vond namelijk dat er solidariteit moest zijn tussen de Vlamingen en de Walen, maar waarom er zo nodig 2 miljard naar 'de Grieken' moest gaan, was hem een vraag. Met een lopende echtscheiding, een vriendin in de kliniek en de opvoeding van de twee eigen kinderen en die van de vriendin, een begrijpelijke frustratie, zou men kunnen argumenteren. 

  De krantenlezer was gelukkig van nog andere mediabronnen dan 'de Morgen' thuis, en  tot groot genoegen van de cafébazin bleef het niet bij een verdeel-en heersgebabbel.  Ook niet toen er ook nog een werkloze jongere kwam bijzitten die uitlegde welk werk hem al in het zwart aangeboden was en welke trukken men gebruikt om de controles te misleiden...wat hij van horen zeggen had, want hij wilde niet aan die dwaze dingen meedoen. Met bijna zoveel huur te betalen als inkomen, bekloeg hij zich begrijpelijk dat zijn ouders gescheiden waren "ze hebben beide zitten 'zeveren' met anderen", zei hij er over. 

  Ook de cafebazin moest krabben om de huur te betalen en vond dat mensen met te veel geld het makkelijk hebben, die zetten maar appartementen bij en zetten daar mensen in om er nog maar te kunnen blijven bijbouwen enz...enz... .

  Het werd al bij al nog een leerzaam middaguur...er werd geen tegenregering gevormd, maar er is er ook geen gevallen. To vote or not to vote, it seems not to be the only question.

  bk