Toekomst en Verleden Stemrecht

100_1046

Toekomst en verleden van het stemrecht

Velen onder ons gaan tegen hun zin of ongemotiveerd stemmen of foertstemmen of zijn vol twijfel en onbeslistheid. Waarom niet iedereen op 15 projectlijsten, ipv partijlijsten laten stemmen en de kandidaten rangschikken per project (ministerie), makkelijk te onthouden als 'ww.e.tt.g.e.vv.i.n.ggg' : werk,wonen, energie,telecom,transport,gezondheid,ecologie, veiligheid,voedsel, internationale betrekkingen,nieuw onderwijs, goederen,geld, gemeenschapsmandaten(de 'regering', de verkozenen uit alle projecten samen). Uzelf, partijlid of niet, zou volgens uw specialiteit kandidateren op één van de pojectlijsten.

Een referendum met voor de kandidaten bindende programmapunten, voorafgaandelijk aan de verkiezingen, zou de eigenlijke verkiezingen best voorafgaan natuurlijk (zie link onderaan), of het wordt weer een potje bekvechterij tussen belangengroepen of een soort regionaal getwist.

'Werk' zou ondermeer het luik 'sociale zekerheid' omvatten,'Wonen' met kandidaten van huurdersverenigingen, partijen, onafhankelijken, bouwondernemingen, eigenaarssyndicaten... De lijsten Energie (electriciteit,gas,water...), telecom, transport(spoor,bus,auto...)met specialisten ter zake, niet alleen uit die partijen die het gemeenschapsbelang achterop stellen. Het project 'veiligheid' zou ook 'justitie','politie' en een meer op ontwikkelingssamenwerking afgestemde landsverdediging omvatten, het project 'voedsel' zou de kandidaten uit de landbouwsector groeperen. Op 'internationale betrekkingen' veel kandidaten van Niet gouvernementele Organisaties(Oxfam...) en individuen uit andere met de miserie in de wereld begane groepen. Het project 'nieuw onderwijs' zou ook cultuur en media omvatten en breder dan het jongerenonderwijs alleen zijn. Het project 'geld' met kandidaten die voor een openbare bank zijn, zou dezelfde etische normen aan privébanken moeten kunnen opleggen. Het project goederen (produktie,distributie,normen) zou i.s.m. 'internationale betrekkingen' kunnen ijveren voor invoering van wereldwijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk en de creatie van één groep automobielproducenten die in functie van de vraag aan dezelfde ecologische voorwaarden produceert i.p.v.de sociaal nefaste, moordende concurrentie nu.

Op die manier zou de kiezer echt bewust betrokken kunnen worden bij de inhoud van waarvoor hij kiest, niet alleen tot gewillig kiesvee van het populistisch opbod worden herleid. Geen gejammer meer tussen toppolitiekers over wie op voorhand minister wil worden, de bewuste kiezer bepaald dat wel even. Wiens naam vanboven op de lijst mag prijken...een stemming onder de kandidaten misschien, of nog beter, want minder manipuleerbaar...in alfabetische volgorde...en nog beter...,zoals gezegd, de kandidaten moeten zich houden aan de bij referendum goedgekeurde programmapunten (zie link helemaal beneden)

Ook het verkiezingssysteem heeft al een lange weg, stakingen, betogingen, doden achter de rug en is op honderd jaar aanzienlijk geëvolueerd. Zonder de eisen van het Belgische werkvolk, zaten we nu nog met het cynskiesrecht of een meerderheid aan conservatieve krachten en neoliberalen in het parlement...ik kan U natuurlijk geen ongelijk geven wanneer U zegt dat dat nu ook het geval is...maar sommige verworvenheden , tellen ook mee, al komen ze telkens bij 'crisissen' zwaar op de helling te staan. De geschiedenis van verworven rechten begon bijna altijd eerst buiten het parlement, sociaal verzet dwong de 'vertegenwoordigers des volks' bijna altijd tot toegevingen, wie er ook regeerde. 'Amsab', archivaris van de sociale beweging heeft een bondig overzicht van de geschiedenis van het stemrecht op zijn site.

http://www.amsab.be/amsab/algemeenstemrecht/meervoudig.htm

Tot slot enkele eisen naar de toekomst en naar een uiteindelijk internationaal referendum toe.

overheden moeten durven ingrijpen en internationale afspraken maken rond echte vooruitgang : werkverschaffing, prijsbeheersing, omschakeling militaire industrie

-per produkt één produktiegroep maken om sociaal desastreuze herstructureringen te stoppen

-geen cado's aan sectoren, maar eigendomsverwerving door de gemeenschap

-verbod van speculatie op voedsel,energie,.../stop casinobeursgebeuren

-wereldwijd zelfde sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen/rechtvaardige taxen

-zelfde werk, zelfde loon, wereldwijd/toplonen naar beneden/huurprijzen halveren enz...

-afbouw en ombouw militaire industrie, mettertijd andere taken voor 'defensie' http://bloggen.be/conscience2008 octo 28/08/09 donderdag

Commentaren

 • 1) door het evenredigheidsbeginsel in het kiessysteem heeft de bevolking geen greep op de regeringsvorming. Het zijn altijd coalitieregeringen, en op de politieke spelletjes tussen de partijen heeft ze al evenmin controle. In meerderheidsstelsels zoals in Groot-brittannië en de VS kiest de bevolking eigenlijk rechtstreeks de regering. Wat is beter, ik weet het niet.
  2)de programmaverkiezingen die je voorstelt, zijn interessant, maar ik denk dat dit te hoog gegrepen is. De meeste mensen hebben niet de kennis of de interesse om zich uit te spreken over moeilijke maatschappelijke problemen. Velen stemmen vanuit de buik en voor politici met de grootste mond. Maar het is wel een te bediscussiëren piste
  3)politiek zal altijd een grote spektakelwaarde hebben in de mediamaatschappij.
  4) Ik heb een programma gezien, waarin men zei dat links in heel Europa volledig verlamd is tegenover het neo-liberalisme, het populisme, en extreem-rechts. het ziet er naar uit dat zeker de PS, en in mindere mate ook de SP klappen zullen krijgen. Links moet zich herbronnen en proberen opnieuw een overtuigend verhaal te brengen dat de vloedgolf van rechts-populisme kan stoppen, maar dat zal niet op korte termijn gebeuren

 • 1.in zo'n systeem is het the winner takes it all
  dit is ook hier zo lang geweest, zie link
  2voorlopig inderdaad te hoog gegrepen, maar het huidige systeem dateert al van Aristoteles,zijn we blijven stilstaan ?
  3spektakelwaarde inderdaad, vluchtigheid, daar draait het om
  4links is zich al aan t herbronnen op tal van manieren

De commentaren zijn gesloten.