We leerden huizen bouwen,schrijven, boeren(2)

100_0581

Huizen bouwen,leren boeren en schrijven (van Grot tot Mobilhome 2)

We leerden huizen en boten bouwen en temden de dieren en planten gewassen die we voor het leven in dorpen nodig hadden.  Van het leven in het bijna gemeenschappelijk bezit van gronden, evolueerden we naar een eigen huis voor elk gezin dat een bepaald stuk grond bewerkte.  Des te meer beter je daarin was, hoe meer kans je had om het in het dorp voor het zeggen te hebben en hoe meer vrouwen je onderhouden kon.  Van samenlevingsvormen waar de ongelijkheid vooral door de natuur werd bepaald, gingen we toch meer en meer over naar gemeenschappen waar eerst 'gesproken' en daarna 'geschreven' wetten hun intrede deden.  De theorie van het goede dat zichtbaar werd, kon zo tegelijk een abstract en een concreet iets in de praktijk worden.  Zo'n zesduizend jaar geleden experimenteerden we er in het Midden Oosten en het Nijlgebied voor het eerst mee. 

We leerden glas en metalen bewerken en vonden het pottebakkerswiel uit; stichten onze eerste stad Jericho in -6000 en Oeroek een 'kleine' 2400 jaar later.  We leerden in dienst van anderen te werken en stichten 'uiteindelijk' een ‘Staat’ in Egypte.  Wat je had en wat je doet bepaalde van toen en vroeger al welke rangorde je in het geheel had.

            Bepaalde gebieden uit het Midden Oosten kenden al een bloeiende beschaving met alle tegenwoordige verschijnselen van dien : uitbuiting van armeren door rijken en corruptie als levensstijl.  Koningen en hun familie kwamen vaak aan de macht door bloedige afrekeningen die het resultaat van ingewikkelde intriges waren.Welk een mooie poëzie er ook aan de eerste hoven geschreven werd. 

Het veelgodendom maakte plaats voor de monogod die alles geschapen had...en heel die evolutie ging ook meer en meer gepaard met het tot stand komen van een 'veelgebodendom'.  Een ander oerdeel van onszelf, moet toen al geweten hebben wat we al circa 35000 zonder al die woorden en toestanden wisten dat alles gewoon evolueerde in de richting van meer besef dat wij in feite één zijn met de natuur en dat al die goden maar personificaties van de verschillende angsten waren, door de heersers gebruikt om te kunnen blijven heersen.  Net zoals de man in 't algemeen weinig aandacht had voor de noden van de vrouw, zo fnuikten de heersers ook de belangen van al diegenen wiens belangen andere waren dan het bouwen van piramiden en het voortdurende moorden om meer grondgebied aan de Staat toe te kunnen voegen.  Ons heimwee naar het groepen -en stammenverband van vóór  de tijd dat adellijken en militairen en geestelijken ons dagelijks leven gingen beheersen, nam toe, maar de realiteit zoog ons mee de tunnel der onderdrukking in.  Voorbij was de tijd dat hetgeen we nodig hadden om van te leven eenvoudigweg verdeeld konden worden.  Nieuwe manieren van produceren hadden ons noodgedwongen van sociale organisatie afhankelijk gemaakt.  Die organisatie was in de handen van de machtigen, doch ook toen al boden wij, de onderste lagen van de piramide weerwerk om toch te proberen de leidende top tot andere gedachten te brengen of te vervangen.

            Ook in het oude Egypte staakten arbeiders al tegen het feit dat corrupte topambtenaren hun loon niet uitbetaalden.  Ook toen hadden ze al vrije dagen en dronken bier na hun werkperioden van acht dagen en meer.  Ook toen al maakte men zware wapens van brons en later van ijzer dat veel lichter was, maar te zeldzaam en dus te duur om er ook ploegen van te maken.  Vandaar dat het toen ook al tegen de honger van het volk ingezet werd.  Ten gronde is er eigenlijk dus niet veel veranderd, al leest ons huidige bewuste 'we’ vandaag in de krant dat men van plan is miljoenen dollars in nieuwe legeruniformen te gaan steken.  Uniformen voor 'soldaat-robocoppen', constructies die kunnen verkleuren en verharden en die bij verwonding de positie van de soldaat via zijn gesofistikeerde helm kunnen meedelen.   Het uniform zou zelfs de eerste geneeskundige zorgen kunnen toedienen.  Allemaal even onzinnig als vrouwen die hun door de media en hun partners misbruikte ijdelheid door laten misbruiken om het vet van hun billen in hun boezems laten spuiten om dikkere borsten te hebben.  Gaat dat alles weer opbrengen terwijl een miljard mensen honger hebben.

            Het door de Feniciërs door toedoen van handelaren ontwikkelde alfabet was een stuk eenvoudiger dan bijvoorbeeld het Egyptische, waar de tekens geen klanken maar begrippen uitbeelden; waardoor slechts een kleine hoeveelheid priesters toegang tot de taal hadden in Egypte.  De eerste grote bibliotheek in Nineve in -635, bevatte 250.OOO kleitabletten.  De weg naar digitale chips, was nog lang.  Prachtig toch.  In die tijd zeilden we voor de eerste keer via de Rode Zee rond Afrika en muntte men al geld in de Griekse steden.  Sommige heersers gaven arme boeren grond, omdat ze hun heerschappij niet alleen via dictatuur in stand konden houden. 

            De filosofen van toen  begonnen zich af te vragen hoe de aarde er uit zag, welke vorm ze had...en ze begonnen toen al het fenomeen van de 'goddellijke tussenkomst' in twijfel te trekken.  Omstreeks dezelfde periode schonk den Boedah in het verre Oosten de mensen een systeem van acht levenshoudingen om wijs te worden en aan de door de heersers en hun onderdanen zelf geschapen kommer van het aardse leven te ontsnappen.  De mens was ook druk bezig met de relatie tussen leven en dood proberen te ontrafelen. 

De verschillen in mening hieromtrent, zouden samen met de economische en militaire tegenstellingen nog vaak tot bloedvergieten lijden.  Was de ziel sterfelijk ?  Ook Zoroa wist een antwoord te formuleren.  Een ziel was onsterfelijk en moest na drie dagen voor drie rechters verschijnen, die moesten uitvissen of iemand goede motieven, goede woorden en goede daden in zijn leven gebruikt had.  Confucius was een stuk praktischer.  Machthebbers zouden rechtvaardigheid, rechtschapenheid, loyaliteit, tolerantie en medemenselijkheid moeten cultiveren en cultuur zou het fundament van een nieuwe gouden eeuw moeten worden.  Het hierarchisch humanisme van Confucius had als tegenpool de ideeën van Lao Zi, die in die tijd één van de eerste theoretische anarchisten was.  Hij vond dat hoe minder er geregeerd werd, hoe beter een land geregeerd werd...dat vonden de militairen en de adel ginderachter maar niks natuurlijk.  Om zich tegen die groepen te verzetten, was Lao Zi misschien beter bij Confucius in de leer gegaan...in plaats van mekaars concurrenten te willen zijn.  Maar ja, voor alles is een tijd...alhoewel qua symboliek alles zich in andere tijdvakken weer op een andere manier vertaalt : de tegenstelling tussen een Marx en een Bakoenin bijvoorbeeld is daar misschien zoveel eeuwen later een mooi voorbeeld van.

In India begon men ook door te hebben dat alle materie een soort met ons verwante ziel moest hebben...tot in het extreme zelfs...typen die schrik hadden om een mier dood te trappen enz... .  Er waren zelfs despoten die na bloedige veroveringen, zich na contact met religies of filosofen aldaar 'bekeerden' en voor gratis nutsvoorzieningen voor hun onderdanen zorgden.  Doch deze uitzonderingen werden later dan weer onder de voet gelopen door andere legers van diegenen die nog geen cursus anti-bloeddorstigheid gevolgd hadden.   'Humanisme', interesseerde de leidende groepen niet, ze hadden andere belangen te verdedigen.  In veel gevallen werden ze door de 'officiële' religieuzen  geweldig goed geholpen in hun oorlogen en onderdrukking op het thuisfront, waar WIJ zwoegen moesten om hen te onderhouden. Naarmate men in Griekenland, korter bij het jaar 400 kwam, waren er meer politiekers die de 'gewone' Athener meer bij de politiek wilden betrekken.  Waar hebben we dat nog gehoord ?  Er bestonden al instellingen als de volksvergadering en de volksrechtbank, maar dezen hadden eerder een controlerende funktie.  Het echte beleid werd door de meer bemiddelde Atheners gemaakt.  Ze vormden steeds wissellende coalities, waarbij familie -en vriendschapsbanden een belangrijke rol speelden.

            Socrates verzette zich tegen de ‘sofisten’ die de toekomstige politiekers een opleiding gaven in het leren ‘verkopen’ van tegenstrijdige standpunten aan het publiek.  Hij wilde de waarheid leren bovenbrengen in plaats van te verhullen.  Hij wilde zijn leerlingen de betrekkelijkheid van hun kennis en algemeen geaccepteerde waarden aantonen om langs die weg te komen tot wat goed en rechtvaardig was.   Omdat hij zich eigenlijk tegen de democratie zoals ze in de praktijk gebruikt werd verzette; veroordeelde men hem tot de gifbeker.   Zijn eerste bekendste leerling na hem, Plato, was zelfs van mening dat een stad beter kan geregeerd worden; door mensen die kennis hebben van wat waar, goed en rechtvaardig is.  Aristoteles; weer een praktischer iemand,  maakte een inventarisatie van alle mogelijke bekende staatsvormen en hield zich nog met tal van andere interesses bezig : literatuur, biologie, logica, meterologie…  Toch knap al die voor ons al met die dingen bezig waren omdat wij er mee bezig zouden kunnen zijn. De geschiedenis ging verder.  Rond 214 VC zette het Chinese deel van onze in Afrika vertrokken stamboom onze muur en vond den Archimedes de pomp uit.

            Als  Romeinen kwamen wij op de proppen met goden die voor een aantal begrippen als trouw, eer en hoop enz…stonden…zo rond de tijd dat we in Afrika  ook al aan ijzerbewerking begonnen te doen.  In China hadden we al staatsmonopolies voor sommige producten en nationaliseerden we al grond en zoals overal waren er typen die een verslag van de geschiedenis van hun streek publiceerden.De term ‘proletariërs’ komt een eerste maal in de Romeinse geschiedenis voor.  We woonden toen in armoedige kamertjes waarvoor we woekerprijzen betaalden aan eigenaars die in monumentale panden woonden.  Vaak lieten deze eigenaars brand stichten in hun huizen om zo met de grond te kunnen speculeren.Terwijl de bestaande grote rijken en kleine staatjes mekaar vaak naar het leven staan komt  het jaar 1  in zicht.  Iedereen kent de lotgevallen van de timmermanszoon van Nazareth; 'den Jezus', die het aandurfde van het establishment uit te dagen en hiervoor de prijs betaalde.  Eerst na Christus z'n dood begon de geest van wat hij had achter gelaten goed te werken, wat aan de zendelingendrift van zijn volgelingen te zien was. 

Er zou eeuwen later nog geweldig gevochten worden omtrent de vraag of die geest of Jozef of iemand anders zijn biologische vader was.  Waarschijnlijk is dit misverstand vertrokken bij een uitspraak van Jozef of (en) Maria die zich lieten ontvallen dat ‘ dat toch gene van ons kan zijn’.  JC was iemand die niet alleen het individuele maar ook het universele welzijn propageerde; net zoals in een nog verder Oosten bepaalde Indiërs de leer van Boedha uitbreiden van individuele naar universele verlossing.  Nu zouden we dat kunnen aanvullen met het uitgangspunt dat we allen van dezelfde cellen afkomstig zijn.

            Eén van de voorlopers van Mercator, Ptolemaeus; bracht de toenmalige wereld voor ’t eerst in kaart; want zo’n mannen moesten er ook zijn.  De Romeinen die Constantinopel als hun nieuwe hoofdstad namen, begonnen nattigheid te voelen want voor het eerst moesten ze de Germanen terugdrijven terwijl men in China een reeks rijken zich zag verenigen om nadien weer uit mekaar te vallen.  De Visigoten versloegen het Romeinse leger dan toch en zelfs enkele tijden later spannen de Romeinen en de Germanen samen om de Hunnen eens van hun onoverwinnelijkheidswaan af te helpen.  Nog een tijd later werd Augustulus Romulus de laatste West-Romeinse keizer en waren we weer bij  waar het begonnen was.  Versnippering. Eendracht. Bloei. Verval.  Hierbij ‘soory’ voor al diegenen onder de voorvaderen die met deze slachtingen niks te maken hadden, voor het gebruik van de termen Romeinen enz…  .  Er zijn immers ook Amerikanen die niets met wat in Vietnam gebeurd is te maken hadden.  Het wiel van de geschiedenis draaide voort.  Clovis den Frank overwint de Visigoten; amaai da waren stoten.  Hij ging zich laten dopen als de Alamannen zouden gaan lopen.Sinds de eerste christelijke Romeinse keizers moesten de filosofische scholen toe..Wetenschappellijk redeneren werd taboe. 

Terwijl het Oosters en Westers Romeins Rijk werd herenigd, bevolkten de Koreanen van het land van de ‘kalmte van de morgen’ Japan.   Sinds de Romeinen uit Engeland vertrokken ontstond er tussen de verschillende staatjes zo’n rivaliteit dat al dat krijgsgedoe soms hongersnoden tot gevolg had. En nu per jaar enkele markante dingen, over elk feit kan je een hele encyclopedie op zich schrijven, als de feiten je nieuwsgierig maken zoek er zelf dan maar informatie over...en probeer te ontdekken welke algemene ontwikkelingslijnen er achter de feiten zitten.

Octo (‘Van Grot tot Mobilhome’2)

Commentaren

  • Mongool.

  • Sorry voor daarstraks,
    ik vind het zeer filosofisch

De commentaren zijn gesloten.