toekomstig verkiezingsprogramma

een op de toekomst gericht internationaal programma     

CONSCIENCE presenteert :

een mogelijk toekomstig samenlevingsmodel

C.O.N.S.C.I.E.N.C.E. , de raad voor nieuwsoortige, gelijktijdige Internationale Verkiezingen stelt U voor te stemmen over zijn 'Collectief Alternatief'.(COmmitee for New Simultaneous Collective International Elections NeCessary for more Equality))

 

Stel je voor dat geld alleen een administratief iets was, in plaats van een speculatief iets...

 

...dan zouden sommige schilderijen niet zoveel waard zijn als het bedrag dat je nodig hebt om duizenden hongerigen te voeden. Dan was 'geld' geen afgod meer, maar een hulpmiddel.

Stel je voor dat alle Staten en ondernemingen wereldwijd hetzelfde loon voor hetzelfde werk betaalden, een welvaartsvast bedrag dat op ekologische wijze kon voorzien in alles dat het leven te bieden heeft. Stel dat leraars wereldwijd niet met meer dan tien leerlingen per klas mochten werken en dat transportmiddellenbouwers in alle fabrieken tegen hetzelfde geld zouden werken; uitgedrukt in één wereldmunt met overal dezelfde waarde. Stel dat arbeid een recht was. Stel dat iedereens administratie op één en dezelfde manier behandeld werd : Ieder persoon, bedrijf of instelling zou dan een telefoonnummer hebben dat hem met drie letters eraan toe te voegen, rechtstreeks in contact kon brengen met één van de vijftien 'projekten' waar je in het leven mee in contact komen kan : FOOd/HOUsing/WORk/SECurity/HEAlth/EDUcation/PROduction/

DIStribution/TRAnsport/ENVironment/ENErgy

MONey/TELecommunication/SOCiety/RELations/

Stel dat iedere openbare dienst betaald wordt door een evenredige bijdrage van iedereen (één keer per maand automatisch van het loon af te houden, vóór we het krijgen. Zo'n systeem zou het openbaar vervoer en de telecommunicatiesnelwegen voor iedereen toegankelijk maken; mits een grote mate van maturiteit zou men uiteindelijk ook zo'n systeem kunnen invoeren voor andere sektoren (voedsel,andere produkten of diensten).

 

Stel nu eens dat we ons zouden verenigen en ons programma voor de vijftien projekten wereldwijd aan een goedkeuring zouden onderwerpen...voor we via onze plaatselijke stem voor kandidaten op de projektlijsten de lokale, provinciale, continentale en wereldwijde toezichters op de uitvoering van de programma's van de projektlijsten zouden kiezen.

Stel dat de kwaliteit van het leven belangrijker zou zijn dan heel veel burokratische en commerciële afstomping...stel dat we ons bewust werden van ons echt bewustzijn dat eigenlijk zijn eigen geestelijk wil verrijken via onze collectieve en individuele geschiedenis...de geschiedeinis wil immers niet meer afstomping en dwaze achterhaalde situaties...maar meer verfijning.

Laat ons eerst wat algemene uitleg geven voor het waarom van al deze noodwendige veranderingen. Daarna kunnen we via het internet voorlopig een soort kettingreferendum organiseren om het wereldprogramma, het 'collectieve alternatief' laten goed te keuren.

 

projekt werk

-motivatie : Veel mensen ervaren hun werk als vervelend omdat de vrije markt hen niet genoeg goedbetaalde jobs biedt. Een job hebben is nog steeds geen recht voor iedereen.

In een nieuwe, internationaal georganiseerde en gestandardiseerde ekonomie, zal 'kompetiviteit' niet meer zozeer op uitbuiting georganiseerd zijn, want alle prijzen en produktiemethodes zullen worden gestandardiseerd. De Human Resources, de personeelsadministraties van bedrijven en instellingen werken momenteel met teveel burokratische reglementen en statuten...die zouden moeten worden vereenvoudigd en gestandardiseerd.

-eisen : RECHT OP ZINVOL WERK/ ZELFDE WERK ZELFDE LOON WERELDWIJD/ PREMIES EN EVALUATIES OP OBJEKTIEVE MANIER ORGANISEREN/ STUDERENDEN KRIJGEN OOK EEN INKOMEN/AFSTAND WERK-THUIS BEPERKEN/

projekt telematika

-motivatie : de technologische mogelijkheden van de telematika zijn qua mogelijk administratief gebruik niet op een gestandardiseerde manier ontworpen, het internet wordt teveel alleen voor amusement en andere commerciële doeleinden gebruikt

-eisen : de kreatie van een Telematisch Universeel Managment Systeem (TUMS), een systeem om te worden gebruikt bij alles wat administratie en organisatie van de maatschappijprojekten aangaat.

Om te kunnen coördineren en kontroleren zou iedere regering en ieder bedrijf hetzelfde TUMS-systeem moeten gebruiken om te weten wie en hoeveel welk werk willen en wat en waar en hoeveel er aan alles beschikbaar is en gevraagd wordt. De wereldbevolking zou dit proces on-line kunnen volgen.

TUMS zou een projekt kunnen worden dat de vijftien projekten integreert om de superstruktuur van de toekomstige telematika te beheren. Om dit haalbaar te maken zou ieder bedrijf dat met hardware en software bezig is zich moeten verenigen met de globale telecombedrijfswereld om een multifunktionele teleterminal te ontwerpen. Ook moet er een soort telematische alfabetiseringskapagnevoor de hele wereldbevolking opgezet worden. Een kleine afhouding van het inkomen voor telekommunikatie, zal iedereen op een administratieve manier toegang tot alle telekommogelijkheden geven.

projekt transport

-motivatie : om de vervuling te stoppen; moet het openbaar vervoer enorm uitgebouwd worden en dienen de auto's op termijn op waterstof  over te schakelen

-eisen : kleine afhouding van het loon maakt zo goed als gratis'gratis' transport voor iedereen mogelijk.

projekt veiligheid

-motivatie : alhoewel de misdaadcijfers ten gevolge van het feit dat iedereen een degelijk inkomen heeft, zullen dalen zal er toch nog politie nodig zijn. Aangezien het progamma van de wereldregering oorlog buiten de wet zet, zal er toch nog aan de afbouw van het militair arsenaal gewerkt moeten worden.

-eisen : meer sociale gelijkheid en psychologische begeleiding is minder misdaad/

reconversie van de oorlogsindustrie/legers zouden internationaal moeten worden gebruikt als krachten dat helpen bij natuurrampen, voorkoming van die rampen (dijkenbouw...), brandweer.../ internationale ontwapening...uiteindelijk zou alleen de politie nog wapens mogen bezitten/ efficiente organisatie van de politie : verkeerspolitie/oplossing kleine konflikten/ misdaadpolitie per soort van misdrijf

project productie

-motivatie :in plaats van naar samenwerking toe te groeien, zijn er oorlogen aan de gang tussen bedrijven, slachtoffers zijn de ontslagenen, de werkongevallen en de individuen en families met teveel stress

-eisen : managers zouden het TUMS-systeem moeten gebruiken om de info over hun bedrijven voor iedereen toegankelijk te maken zodat de gegevens van de produktiebestanden, stockage, prijzen en personeelsbehoeften voor iedereen opvraagbaar zijn. Om dit te kunnen moeten ze zich per aard van produkt in één producentengroep verenigen. Er moeten ook maatregelen genomen worden die de verkwisting van grondstoffen en vervuiling tegengaan. Een groot stuk van de produktie zal in het kader van de ontwikkelingshulp opgestart worden. Geen tijd voor recessie !

projekt distributie

-motivatie : verschillen in prijs per produkt, vernietigen jobs

-eisen : zelfde prijs voor zelfde produkt of dienst wereldwijd (gaat hand in hand met gelijkschakeling lonen)/kreatie wereldbestand van waar produkten zich bevinden en voordeligste transportwijze

projekt wonen

-motivatie : miljoenen leven in mensonwaardige woningen of betalen teveel huur

-eisen : inventarisatie van woningen/benodigd aantal woningen/ te herstellen woningen/te bouwen woningen...om dit te kunnen zou ieder die met die dingen bezig is, bouwondernemingen, banken, partikulieren, overheid...zijn informatie aan de anderen moeten doorspelen.

Sociaal betaalbare huurtarieven, internationaal gelijk; niet afhankelijk van vraag en aanbod, vaste prijzen via de kadastergegevens

projekt gezondheid

motivatie : Tegenwoordig worden er veel te veel medikatie gebruikt. Het is beter de oorzaken van ongezondheid aan te pakken, zoals vervuiling, onvoldoende kontakt met de natuur, afstompende massakultuur, stress op het werk of ongezondheid ten gevolge van andere psychische spanningen.

-eisen : betere voeding, uitbouw gezondheidszorg in de derde wereld, gezondheidszorg voor iedereen via kleine bijdrage van elke wereldburger

projekt voedsel

-motivatie : het oude beleidssysteem vindt wetten uit die voedsel weg laten vernietigen 'om de prijs in stand te houden' en die bepaalde produktie om dezelfde redenen verbieden terwijl er zoveel honger op de wereld is.

-eisen : eten voor iedereen via de eenmaking van de landbouwproduktieplanning op wereldgebied,

alle boeren die beesten houden of hun stuk van het land bewerken moeten overal ter wereld een gegarandeerd inkomen krijgen als ze hun eigendommen laten renderen , geen voedselproduktie voor transport meer

projekt milieu

-motivatie : Het teveel aan vervuiling tegengaan.

-eisen : geen overkonsumptie/ sortering afval/recyclage/openbaar vervoer bevorderen/behoud van natuurgebieden/dierenrechten/bevordering properder energie...en honderden andere maatregelen

projekt onderwijs

-motivatie : de huidige regeringen besparen op onderwijs /er is veel te weinig aandacht voor de menswetenschappen in het onderwijs : filosofie, geschiedenis, psychologie

-eisen : minder grote klassen (niet meer dan tien leerlingen per klas bijvoorbeeld)/ meer interaktie tussen leren op school en leren in de bedrijven/ het onderwijs moet de leerlingen leren de nieuwsmedia objektief te leren interpreteren/meer 'herscholing' voor volwassen moet mogelijk gemaakt worden

projekt energie

motivatie : er worden niet genoeg inspanningen gedaan om energie te besparen en men produceert nog teveel energie op een vervuilende manier

eisen : investeren in propere energie en leren er zuinig mee om te gaan/geleidelijke vervanging aardolie door waterstofenergie enz...

projekt geld

-motovatie : het spekulatieve aspekt van geld werkt desastreus in de wereld

-eisen : administratief gebruik van geld/alle banken ter wereld moeten één bestand vormen en één wereldmunt met dezelfde waarde lanceren/voor verzekeringen : één kleine standaarbijdrage voor iedereen

projekt samenleving (politiek beheer)

motivatie : zie wat er in de wereld aan absurde dingen gebeuren

Beslissingen als over wie er recht op een job, eten of een woning... heeft of waar men een oorlog gaat steunen of niet, worden altijd door enkelingen genomen. Diegenen aan de top in bedrijven of regeringen mogen geen beslissingen nemen die tegen de letter en geest van het wereldprogramma ingaan.

Partijleden de dag van vandaag, volgen teveel de door geldspekulatie geleide negatieve maatregelen van hun bazen aan de top. Zowel in partij als vakbonden draait men in kleine circeltjes rond deelproblemen die eigenlijk eindelijk een mondiaal moeten aangepakt worden. Als je deze mentaliteit laat betijen en hun logika volgt moeten we met z'n allen terug naar de lage lonen van twee eeuwen terug die nu nog in sommige landen betaalt worden. Er bestaan wel groepen die een andere weg opwillen, maar ze zijn hopeloos verdeeld qua interpretatie van de geschiedenis en taktieken en ze borduren voort op de raditionele deeleisen van de klassieke loonstrijd zonder een globaal alternatief samenlevingsbeheer aan te bieden.

-eisen : alle eisen van de overige projekten samen/organisatie van alternatieve verkiezingen via druk van de raden op de nationale regeringen en gemeentebesturen : eerst verkiezingen voor de goedkeuring van het programma, daarna verkiezingen voor de dirigenten ervan. Om wantrouwige tegenmaatregelen van de heersende geldstrukturen tegen te gaan, blijven de huidige eigendomsverhoudingen voor de grote produktiemiddellen bestaan...alhoewel het inbouwen van 'onverkoopbaarheid' bij verzet geen slecht idee zou zijn. Op het projekt samenlevingsbeheer kan gekozen worden voor de funkties van dirigent van justitie, dirigent van administratie en notariaat van de bevolking en uiteindelijk de eerste dirigent...die een koördinerende funktie heeft. Projektverkiezingen zouden dus de partijverkiezingen vervangen en per provincie en projekt zou er iemand naar de continentale regering kunnen afgevaardigd worden, die opgeteld, de wereldregering zou vormen. Basisprincipe voor de verdeling van de provinciale posten zou het bevolkingsaantal van de gemeente zijn. De lokale raden van mensen uit de buurten en bedrijven zouden een kontrolefunkie op de gemeentebesturen en bedrijven kunnen uitvoeren.

project relations

-motivatie : om de maatschappij op een andere manier te gaan beheren zullen we ons aan de menswetenschappen moeten beginnen intereseren en erop moeten letten van ons niet laten vangen door vooroordelen en subjektieve negatieve gevoelens naar anderen toe ...we zullen moeten leren ons deel van het werk te doen zonder de disciplinaire zweep van bovenaf -eisen : psychologische begeleiding voor subjektieve problemen tussen mensen/ zoveel mogelijk objektieve mediakanalen.


octo  http://filosofischverzet.skynetblogs.be

De commentaren zijn gesloten.