• er valt zoveel te vertellen

  proza van voor 2008 :

  http://users.skynet.be/octo/   en

  http://lovinglifeanart.blogspot.com/

  2008 : er valt zoveel te vertellen

  Een blad vol fijne vertellingen, over leuke belevenissen, wijze spreuken van mezelf, inzichten over relaties tussen mensen als permanente linken tussen wat is geweest en wat wordt, tussen leven en dood…of commentaren over wat er met de wereld fout liep of loopt…of gedichten daar allemaal over ? Weer eens uitleggen waar het leven vandaan komt en waarnaar  het  weer verdwijnt om op welke manier dezelfde of een andere weg af te leggen ?  Nog maar eens een poging om de duizenden observaties op observaties van één dag te verbinden met alle info uit het verleden en de toekomst proberen in te schatten ? Nog maar eens uitleggen dat het beleven zelf van het leven meer kan doen veranderen dan om het even welk schrijven, welk een energie dat ook in het gezamelijke spirituele net inbrengt ?  Proberen aan te voelen tot waar de lezer bereid is van mee te gaan en bij welke woorden hij afhaken zal ?  De mooie kant van eenieders ziel proberen vatten of ook de schaduwzijden en hun waarom proberen aanboren ?  Kolossale opdrachten.  Zal maar dag na dag zien wat er op me afkomt.  Wat zeg ik ?  Seconde na seconde.(zie ook octokorintierslink)

 • hypokriete solidariteit

  De US-president, je weet wel, een man die tegen zijn congres in altijd zijn eigen goesting mag doen...beloofd in een speech er alles voor te doen dat het Iraanse volk een beter leven heeft ????  Zoals in Irak zeker !!!!!Hoe cynisch kan het nog.  Olieprijzen nog niet hoog genoeg ???  Ook de Arabische olienaties zijn in hetzelfde bed ziek...ze noemen zich allemaal islamitisch maar zorgen niet voor de behoeftigen in hun land en zeker niet voor probleemgebieden als Afghanistan en Palestinie, Pakistan enzomeer.

  EEN BEPERKTE ELITE BIJ ONS EN BIJ HUN HOUDT DE OLIEDOLLARS IN EIGEN ZAK EN DOOR HUN SPEKULEREN HELPEN ZE WERELD VERDER OM ZEEP

   

  De eenheid in praktijk:

  eisenbundel : de overheid moet durven ingrijpen en internationaal initiatieven nemen
  -drastische verhoging tax op superwinsten
  -verbod van spekulatie op energie, voedsel...
  -huurprijzen halveren = huizen goedkoper
  -internationaal sociaal zekerheidssysteem en indexering lonen
  -zelfde werk, zelfde loon wereldwijd,superbelasting op superlonen en superontslagpremies
  -internationale afbouw wapenindustrie
  -ecologisch leefbaar houden samenleving
  -naar een nieuw verkiezingssysteem : eerste ronde : het programma, tweede ronde de dirigenten met rechtstreekse verkiezing minister voor landbouw, sociale zekerheid... op projektllijsten 'landbouw', 'sociale zekerheid'...    LINKSEN ALLER LANDEN : socialiseer, telematiseer, internationaliseer

 • LICHT OP ONS LEVEN. LICHT ONS LEVEN OP

  essays voor 2008 : 

  http://users.skynet.be/octo/

  onder philosophy

  LICHT OP ONS LEVEN, LICHT ONS LEVEN OP            Er bestaan enorm veel mogelijkheden om te leren begrijpen waarom ons leven ons leven is.  De wetenschap kan ons evengoed nauwkeurig uitleggen hoe een cel van bijna niets een mug werd als diezelfde wetenschap ons kan verklaren hoe ook wij langs gedeeltelijk dezelfde wegen straling, atoom en cel enzoverder werden. ‘Werden’ is hierbij een verkeerd gebruikd woord, want we zijn nog altijd onze oorsprong.  Ook over de rol van de geschiedenis die grotendeels aan de evolutie van de ekonomie gebonden is, kunnen we in dit achtste jaar van de éénentwintigste eeuw enorm veel vernemen.  Mits een op het positieve, het sociale gericht uitgangspunt, kunnen we daar een enorm klare kijk op ontwikkellen.Licht op ons leven dus.              ‘Licht ons leven op’…kan ook, maar neemt ons hele gezamenlijke leven met onszelf en anderen in beslag.   Uit welk godsdienstig of filosofisch of psychologisch werk je ook je inspiratie haalt, de echte waarheden zoals ‘doe een ander niet aan wat je zelf niet graag hebt’, zijn eerst ervaarbaar in je leven zelf.  Veel van wat er in ons leven gebeurdt, is een onvermijdelijk vervolg van wie aan ons voorafgingen; net alsof allen die onmiddellijk aan ons voorafgingen ook nog ergens meedoen in dat dagelijkse theater waar we onze rol in te spelen hebben, of we nu willen of niet.   De holbewoner uit de prehistorie heeft nooit een computer gehad.  Zonder de holbewoner waren wij er ook niet geweest.  In feite heeft de holbewoner ook zijn stukje computer, hij heeft er hard genoeg voor geöverleefd.            Er  zijn nog andere vormen van overleven en doorgeven.  Indien de aarde zoals een stervende ster zou ontploffen, dan zouden we weer mineralen en straling worden en dan begon alles weer opnieuw, gemaakt van materiaal en straling die ooit de onze was. Ergens op m’n homepage formuleer ik de vraag naar oorsprong op de volgende manier :             “Is er ergens een energie die een met ons vergelijkbaar bewustzijn heeft en die heel de weg van straling, atoom en cel enzoverder niet hoefde af te leggen om aan dat bewustzijn te komen” ?  Ik denk van niet.  Zoals alle planeten en elektronen rond een kern draaien, zo draait het zijn of niet-zijn gewoon rond het niet aan nul gelijk willen worden…inhoudsloosheid is geen optie voor de materie die we zijn en wie we nu zijn verdraagt ook al niet teveel druk voordat we doordraaien…nee, kleiner of gelijk aan nul, gaat niet op.  Als je dreigt van honger om te komen, doe je er alles aan om weer te eten, want anders benader je de nul.   Als je je relatie omwille van welke redenen dan ook wil redden, ga je een deel druk wegnemen voordat je beiden ‘ontploft’.  De wetten van de natuurkunde werken ook in het psychologische door.              Licht ons leven op.  En het spirituele dan, hetgeen dat verder dan het biologische leven reikt  ?  Hoe kunnen we daar ons licht laten op schijnen via al wat we kunnen weten en meemaken en voelen ?  Dat, waarde lezer, is waar ‘ons leven oplichten’ om draait.  Hoe goed je daar in bent ?  Je kan dat veel of weinig, te weinig of teveel zelfs.  Hoe bekwaam je daarin kan worden, heeft te maken met de mate waarin je je negatieve emoties overwonnen hebt en hoeveel kennis je bereid bent om op te doen.  Hoe sterk je daarin bent heeft dus ook te maken met de mate van filosofisch, daadwerkelijk verzet dat je tegen bepaalde alles overwoekerende meningen en maatregelen kunt opbrengen of nog kunt opbrengen.  Het heeft ook te maken met de echt religieuse, niet godsdienstige betekenis van ‘geloof’.  Geloof in het leven en de oneindigheid ervan.   Oneindigheid in de wetenschappelijke en menselijke betekenis ervan.  Ook dieren kunnen na de zoveelste big-bangcyclus wel ergens op een planneet opduiken en met wat  ‘geluk ‘ kan er uit de oermaterie waar wij ook deel van uit maken weer een soort ‘mensdom’ ontstaan.Het belangrijkste uit heel het gebeuren dat ik hierboven schetste, blijft echter het ‘hoe’ dat we er met z’n allen en individueel dagellijks in slagen van ons leven ‘op te lichten’, hoe dat we in onze woon-en werkrelaties ageren om ons net die inzichten bij te brengen die we nodig hebben om te begrijpen wie we zijn en van welke wegen we komen om die dingen te doen en zeggen die we doen en zeggen en zullen doen en zullen zeggen.Iedere nieuwe dag in ons leven is gebasseerd op al diegenen die we ontmoeten en op alle informatie die we hebben opgedaan…die komt dan bij mekaar en resulteert steeds weer in nieuwe gedachten en woorden en daden.  Zelfs zonder dat we praten is er op een bepaalde manier wel een soort uitwisseling tussen mensen.  Die uitwisseling zal zich al of niet in woorden en daden vertalen, maar wel altijd ergens sporen nalaten die in toekomstige ontwikkellingen toch via gebeurtenissen en woord-gebeurtenissen aan de oppervlakte zullen komen.  Zelfs ons innerlijke wensen speelt hierbij een belangrijke rol.  Schrijf ik dan de ‘godsdiensten’ af, zal je vragen  ?  Je gaat mij niet horen zeggen dat er geen energie is met een bewustzijn dat geen Einsteinachtige of Darwinachtige evoluties nodig gehad heeft om te ‘zijn’…maar zelfs dan is het belangrijk om aan te voelen of aan te kunnen tonen dat zo’n energie buiten proporties buiten ‘scheppen’ ook ‘richten’ kan…en dat ‘richten’ hangt zéker van ons af…van ons en ons geloof…wat de cirkel weer rond maakt natuurlijk.  Dit soort filosofisch willen begrijpen werd alleen maar mogelijk door kennis op te doen en om te gaan met mensen en hun verhalen die al van zover kwamen en steeds maar doorgaan…op pararelle of andere kruisende paden.  Echt verstaanbaar worden deze inzichten in je eigen leven en dat van anderen.  In het verhaal van de kleinzoon die zich nog steeds afvraagt hoe z’n grootvader was toen hij in het verzet tegen de oorlog in een kluwen van hem omringende tegenstellingen zat.  In het verhaal van al die mensen wiens liefdesleven zich soms aan sommige van die liefdeslevens van vóór hun tijd probeert te ontworstelen.  In het verhaal van alle mensen die opkomen tegen kortzichtigheid en onrechtvaardigheid.  In het verhaal van zij die alle dorpen en steden bouwden, in het verhaal van hen die zorg dragen voor produktie en vooral zorg om mekaar dragen.  Vele verhalen werden al in romans verteld.  Het verhalen van het echte zijn heeft echter ook z’n grenzen.Het échte zijn            Je ziet en voelt en denkt het overal, dat échte zijn.  De eend die in de regen met haar of zijn snavel op een tak in het water zit, is niet die eend die ergens droog zit te broeden.  Net als alle bioleven is ze op die of die moment altijd het meest aktuele vervolg van een reis die al vóór het ontstaan van de eerste cellen begon.  Die cellen stierven af en konden zich niet door deling, door voortplanting vermenigvuldigen.  De energie die ze echter bij leven vormden bleef echter bestaan en begeleidde hen, begeleidde ons, tot in het nu en vandaaruit over het einde van ons zonnestelsel heen bij de volgende poging tot het laten ontstaan van leven.  Dit uitgangspunt houdt in dat er geen leven mogelijk is zonder het afgestorvene dat als een soort intuitie funktioneert.  Niet alleen de overgang van de straling naar het atoom en de molekulen en sterren en planeten en het biologische leven is op dat soort onzichtbare ‘energetische wijsheid’ gebasseerd.   De energie van al wat vóór dit moment van schrijven bestond, blijft bestaan en we zijn ermee verbonden zoals de radio die wel speelt dankzij het feit dat hij in de stroomstekker steekt, maar hetgeen hij laat horen hangt af van van het soort straling dat ‘radiogolven’ noemt.  Voor wat de inhoud van wat er uitgezonden wordt betreft zijn het de mensen van de media die verantwoordelijk zijn voor wat ze met de info van de mensen en maatschappij rondom hen doen.             Die verantwoordelijkheid werkt trouwens in beide richtingen : als wij als individuen én als kollektief niet tegen oorlog, armoede, vervuiling of honger ageren, zal daar in de media ook weinig om te doen zijn.  Het échte zijn werkt dus zowel op een zichtbare, gedeeltelijk zichtbare als onzichtbare manier.  Je kan me nu zien zitten schrijven, wat ik schrijf komt langs vele kanalen en ervaringen tot mij, je kan jezelf het zien lezen…maar wat het met je doet en wat jij er mee doet, zal niet altijd geheel zichtbaar zijn.  Vanwaar komt die briliante kreativiteit van onze geest ?  Stel, je wil aardbeien planten en scheuten gaan kopen; maar terwijl je de voederplank voor de vogels met de recentste broodkruimels verrijkt, overvalt je het idee om er ook een overgebleven aardbei op te leggen…op een dag kom je dan wel ergens wilde aardbeien in het bos achter je chalet tegen denk je dan met binnenpret.  De gedachte komt zomaar ineens, je hebt er alleens geen vogel moeten voor zien poep lossen vanop een tak.  Zo zit de ganse dag vol met van dat soort influisteringen die je niet met iedereen kan delen of  die toch zo moeilijk navertelbaar zijn; men zou je dan op z’n minst raar bekijken.  Een ander voorbeeld van één van de manieren waarop het échte zijn werkt is het meest wezenlijke aan ons : ons levensverhaal en hoe dat met andere levensverhalen verbonden is.  Een deel van de mensen die eigenlijk vrij ongelukkig zijn, heeft dat niet zozeer te wijten aan sommige negatieve emoties waar ze teveel blijven in vastzitten, maar vooral aan het feit dat ze van hun eigen vinden ergens ‘mislukt’ te zijn in het leven.  Je kent dat wel, die hardnekkige gedachten die iedereen wel eens heeft, zo van “had ik dat toch maar gedaan toen of dat niet gezegd, of dat zo niet geschreven…”.  Eigenlijk is dat voor een stuk verspilde tijd en ook weer niet omdat iets niet eerder een andere, meer positieve wending kan  nemen dan dat wijzelf en de tijd er rijp voor zijn; er ondertussen ons hoofd mee breken heeft als funktie van dat leren te beseffen.  Je kan zoveel van het leven houden en er zoveel mogelijk willen over weten dat je daardoor met een berg aan uitdagingen zult komen te zitten.  Zo plots als paddestoelen in de herfst zullen die uitdagingen onder tal van giftige en niet-giftige soorten op je weg komen onder de vorm van gedachten, personen, projekten… .  Als bloemen in de lente zal het leven je tegemoetkomen, je zal de passie van de zomer ontdekken, zowel als de nattigheid of de koude hun échtheid ervaren, famillie van al wat je binnenin voelen kan.Laat ons nu even proberen om hetgeen de intuitie van het échte zijn ons langs de generaties door probeert aan te reiken door enkele verhalen duidelijker te maken.  

 • wereldfeest 08 leuven

  was heel positef gebeuren, mensen van alle nationaliteiten bijeenbrengend, ieder met zijn eigen inzichten en inbreng, ongeloofelijk waar vele groepen van mensen zich voor inzetten ook...
  behalve dan die sekte die het imperialisme vrij spel in China wil geven eigenlijk.
  Een projekt rond een Leuvense muur voor de 150 nationaliteiten aldaar, met ieder een eigen vitrinekke, won de projektenwedstrijd van 14 andere projekten.  Proficitat.  Meer op :
  http://www.wereldfeest.be  al 20 jaar duizenden op de been gebracht...ze hebben wel een overkoepelend politiek initiatief nodig die mensen

  Internationale Programma-verkiezingen, te beginnen in Leuven, zou een goeie wereldprimeur geweest zijn. (zie 'inernationale verkiezingen')

 • james petras en chloorkippen

  (ongetwijfeld valt U soms op boeiende pages waar uw omgeving nog niet van gehoord heeft, zendt ze door of doe zoals anderen...zoals een bezoekster van deze site die voordat de chloorkippen wereldnieuws werden me hierop al attent maakte!!!!!!!!!)future modèle de gestion de société

  On doit restructurer la politique. C.O.N.S.C.I.E.N.S.C.E., le COmité pour des Nouveaux Elections Simultanés Nécessaire pour créer plus d'Egalité...vous propose de voter son :

  alternative collective

  Supposez l'argent serait quelque chose pour nous aider à calculer au lieu de spéculer...alors certains peintures ne seraient pas si chèr que construire des maisons pour

  95

  des centaines de gens.

  Supposez que chaque Etat et compagnie sur une échelle mondiale payerait le même salaire pour le même travail, une quantité qui offrait d'une façon écologique la possibilité à avoir une vie humaine.

  Supposez que les enseigneurs mondiale pouvaient avir des classes de seulement dix personnes.

  Supposez que tous les matériaux et services avaient une prix unique, exprimé dans une monnaie mondial. Supposez que l'administration de chacun et chaque firme serait traité d'une même façon : chacun un numéro de téléphone, élargit avec trois lettres qui donnent connection avec chaque des 15 projets de la société : NOUriture/MAIson/TRAvail/SECurité/EDUcation/ENErgy/PROduction/DIStribution/TRAnsport/

  ENVironment/ARgent/TELecom/SOCiété/RELations

  Supposez que chaque service publique est payé par une contibution égale de tout le monde(pris une fois par mois de notre salaire avant qu'on le touche) Un tel système un accès presque gratuit aux transports et télécommunication. Ce système pouvait être élargit à d'autres secteurs(produits et autres services) pourvu il existerait une maturité sociale très large.

  Supposez qu'on nous organiserait et qu'on mettait notre collective à un aprouvenment internationale, avant qu'on organiserait le second tour de ses nouveaux éléctions pour élire les dirigents local, provincial , continental et mondiale des différents projets.

  Supposez que la qualité de la vie deviendrait plus important que beaucoup de bureaucratie et de stupidité commerciale.

  Supposez que qu'ondevenait conscient du fait que l'histoire nous pousse vers l'organisation d'un meilleur monde sans chomage, pauvreté, guerre, pollution...

  Pour chacun des projets on va donner d'abor un peu de motivation et après on va posser nos demandes. Il faudra aussi déveloper un 'site' pour voter sur l'internet.

   

  C.ON.S.I.E.N.C.E presente : les 15 projets

  project travail

  -motivation : beaucoup de gens trouvent leur boulot ennuyante parce que la marché libre ne donne pas asseze du travail/avoir du travail n'est pas encore un droit/on peut pas façillement changer son travail, parce qu'il y en a pas assez/ Dans un économy standardisé, le compétivité ne sera pas basé sur l'exploitation puisque les conditions seront les même pour tous. Les Resources Humaines, les administrations personnels travaillent encore avec trop de différents statuts et réglements. Il faudrait les simplifier et standardiser.

  -demandes : LE DROIT SUR UN EMPLOI AVEC UN SENS/MEME TRAVAIL MEME SALAIRE/LES ETUDIANTS DOIVENT ETRE PAYE AUSSI/

  project telecom

  -motivatie : pour l'administration des projects les moyens technologique ne sont pas standardisés, l'internet est trop utilisés uniquement pour des raisons commerciales

  -demandes : la création d'un Système Universel Telematique pour le Gestion des projects (TUMS)un système pour l'administration et organisation des projects. Pour coordiner et controler chaque gouvernemt et entreprise devait empoyer le même système.pour savoir qui veut quelle emploie et quoi et où, pour savoir le demande de tous les produits et services. La population pourrait mondiale suivre ces données. TUMS serait le project pour intégrer les 15 projects et le pour gerer le secteur telecom.

  Une campagne d'alfabetisations devrait être organisée pour tout le monde.

  project transport

  96

  -motovation :pour mettre fin à la polution, le transport publique doit devenir principale

  -demandes : une petite taxe standardisé ferait le transport publique presque gratuit

  project sécurité

  -motivation : il y aurait moins de crime parce que tot le monde aura une emploie/ mettre un fin aux guerres

  -demandes : abolition des guerres/ reconversion de l'industrie d'armement/les armées vont être utilisés pour aider en cas de désastres naturelles, grands tavaux publiques pour empecher ses désastres/

  seulement la police a le droit de porter des armes

  project production

  -motivation : au lieu de colaborer, il ya de guerres entres les entreprises, les victimes en sont les chomeurs, les accidents de travails et les individus et familles avec trop de stress

  -demandes : les gérants devraient utiliser le système TUMS pour rendre l'information de leur entreprises accesible pour tot le monde : stockage, prix, demandes de personnels... . Les producents devrraient se réunir par group de product. Des messures pour éviter le gaspilage et la pollution devraient être pris.

  project distribution

  -motivation : trop de spéculation

  -demandes : même prix pour même produits ou service/ création des données télématique pour savoir ou se trouvent quels produits et lequel et le moyen de transports le plus éfficient

  project maison

  -motivation : des millions vivent dans des conditions inhumaines ou payent trop de loyer

  -demandes : inventarisation des maisons nécessaires, à reparer, construire.../tarifs sociales, pas de spéculation

  project nouriture

  -motivation : le vieux système invente des lois pour détruire la nouriture pour des raisons spéculatives et promote parfois ne pas producer la nouriture

  -demandes : de la nouriture pour tout le monde en unifiant tous les efforts d'agriculture sur une échelle mondiale/ tous ceux qui travaillent dans ce secteur doivent recevoir une salaire uniforme s'ils travaillent leur terrains bien

  project milieu

  -motivation : reduire la pollution

  -demandes : pas de surconsumation/triage immondices/recyclage/transport publique/entretiens des parcs nature/lois pour protéger les annimaux/plus d'energie propre...

  project enseignement

  -motivation : ne pas épargner sur l'enseignement, les pays pauvres doivent avoir des conditions commes

  dans les autres pays pour enseigner

  -demandes : pas trop d'élèves dans une classe/plus d'attention aus sciences humaines : philosophie, histoire, psychologie.../plus d'échangement entre entreprises et l'enseignement/enseignement pour adultes aussi/enseignement doit aussi apprendre à interpreter les medias objectivement

  project energie

  -motivation : trop de gaspilage et pollution

  -demandes : invester dans l'energie propre

  project argent

  -motivation : l'aspect spéculative a des conséquences désastreuse dans le monde

  -demandes : uniquement utilisation administrative de l'argent/une monnaie mondiale avec la même valeur partout/les banques doivent s'unir

  97

  project gestion de la société

  -motivation : les décisions sur qui a le droit de travailler ou guerre ou pas de guerre...sont toujours pris par l'élite politique. Les dirigents politique ne peuvent pas faire une politique qui va contre le program globale. Ceux qui prennent les décisions dans les parties politiques et les syndicats suivent toujours ce que les spéculants veulent . On tourne dans des petits rond au lieu de résoudre les problèmes sur d'une façon mondiale. Si on va suivre leur logique, cela voudrait dire qu'on dois tous aller travailler pour le salaire le plus bas du monde...leur capitalisme éfondrait vite alors. Ils existent des groupes qui veulent prendre une autre chemin, mais ils sont divisé sur l'interpétation de l'histoire et sur les tactiques à suivre et ils bordurent uniquement sur le bataille classique des syndicats : des bon salaires sans connection mondiale et alternative globale

  -demandes : tous les demandes des autres projects/ organisation des éléctions alternatives sur internets ou pression des comités sur les gouvernements nationaux ou administrations communales ou syndicats/

  propagande poutr un nouveau système d'éléctions internationale: d'abord pour une programme mondiale et après pour les dirigents. Pour neutraliser le boycot des grands speculateurs il y aura pas des nationalisations. Sur le project 'gestion de la société' on pourra elire les dirigents por la justice, pour l'administration de la population et le premier qui aura une fonction coordinative. Un jour les éléctions des dirigents de projects remplaceraient les élections classique et par project et province quelqu'n sera envoyé au gouvernement continentale. Le gouvernement continentale formerais le gouvernement mondiale. Principe de base pour organiser ces éléctions serait le nombre de habitants d'un province.

  Les comités locale pourraient avoir des moyens de controle sur leurs communes et entreprises.

  project relations

  -motivation : on devrais apprendre à travailler sans la discipline qui impose le système ancien et on devait de plus près avoir un intérets pour les problèmes de le monde de nos jours

  -demandes : accompagnement psychologique pour des problèmes subjectives entre les gens/

  des medias objectives et indépendentes du capital spéculative

  project santé

  -motivation : de nos jours on utilise trop de médicaments, c'est mieux d'attaquer les sources des maladies comme la pollution, le stress, la culture commerciale, pas assez de contact avec la nature, tensions psycholgiques

  -demandes : nouriture naturelle de bon qualité, établissement d'un infrastructure médicale dans les pays pauvres, des soins médicale pour tout le monde (petite contribution de tout le monde)

  Plan d'action

  Si la volonté et la nécessite pour discuter l'alternative collectiviste devient plus claire on peut commencer à inventer des actions. Organiser de la pression sur les mandataires politiques classique,

  des arrêts de travails pour discuter l'alternative. Exiger du patronat qu'il paye les mêmes salaires dans les pays pauvres... . Des manifestations pour exiger des Nations Unis l'abolition des guerres et de la pauvreté en imposant les demandes de l'alternative collective. Tous les premiers des différents gouvernements doivent avoir un réunion pour aux moins interdire toute spéculation dans l'économie, même salaire pour le même travail, reconversion de l'industrie militaire, etc... .

   

   

  98